Ändringslogg specifikation IT-stöd

Ledningsrådet för hjälpmedel tog beslut om specifikation gällande IT-stöd 2018-04-10.

2020-11-26
Presidiet för Ledningsrådet för MTP har godkänt att redaktionella ändringar görs efter förslag från Beredningsgrupp IT-stöd 2020-11-18.

Sammanfattning:

  • I avsnitt ”Ändringshantering och utveckling” ändras text ”Beredningsgruppen beslutar även om införandet av anpassning som redan bekostats av andra landsting” till  ”Beredningsgruppen beslutar om införandet av anpassningar enligt mandatet. Anpassningar som inte omfattas av mandatet lyfts till Ledningsrådet för rekommendation/beslut.”
  • Stycket ”Generella förutsättningar” utgår.
  • I avsnitt ”Användning” tas följande text bort "Samverkande IT-system används gemensamt för tjänstens utförande. Hjälpmedelscentralen ska hämta patientuppgifter från vårdgivarnas gemensamma IT-system (webSesam)", ”Alla beställningar skall ske i kundernas IT-system. Hjälpmedelscentralens IT-system (SESAM2) skall ta emot beställningar samt bekräfta dessa till kundernas IT-system.” samt ”Hjälpmedelscentralen ska hämta patientuppgifter från vårdgivarnas gemensamma IT-system (webSesam)”.
  • ”Sammanställning av information i webSesam mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen:” ändras till ”WebSesams funktioner och meddelanden mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen: enligt listan nedan.”
  • Nuvarande matris ersätts av en lista, i tabellform som kompletteras med rad om tillgång till fakturaunderlag.