Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar - kommunala optioner

Här hittar du frågor och svar kopplat till avrop av de kommunala optionerna, samverkansavtalet och driftsavtalet. Vi fyller på med frågor och svar allteftersom. Har du fler frågor så skicka gärna in dem via formuläret på den här sidan.

Avrop och avtal

Funktionalitet

Teknik

Implementeringen

Avrop och avtal

Kan de 49 kommuner få ett uppdrag att samordna EMI och elevhälsa?
Finns inga strukturer för att ha dessa diskussioner i idag. FVM projektet kan inte lägga ett sådant uppdrag, finns inte heller någon struktur som kan ta den. Uppdrag finns hos VästKom om detta.

Kommer vi att få ta fram gemensamma begrepp i samverkan?
Ja, finns ett stort informatikprojekt som jobbar med detta. Kommunrepresentationskap finns i projektet men ska utökas.

Kommer det att finnas begränsningar vad gäller antal parter i tex in och utskrivningsprocessen?
Information och meddelanden kommer att kunna utbytas med samtliga parter som är användare av Millennium.Det kommer även att finnas möjlighet från andra parter/system att "titta in" eller hämta information. Det blir designbeslut.

Är privata vårdgivare i kommunerna med?
Kommunernas privata vårdgivare ansvarar kommunen för. De kan anslutas men via kommunerna. Kommunerna är avtalsparten.

Kan man avropa fler optioner än de man via fullmakten bett VGR att upphandla?
Nej, inte inom ramen för denna upphandling.

I avtalet så finns en bilaga 5, där skall det finnas en typ av vitlista för skrivare och annan hårdvara. Den vitlistan är under framtagande. Idag körs Citrix istället för vmware. Ser FVM programmet några problem med skrivare och hantering? 
Hänvisningen är till bilaga 5 i Drift och förvaltningsavtalet version 190814. Arbetet pågår med att ta fram vitlistor och underlag för detta kommer att komma från Cerner och deras lösningsförslag. Mer information finns på VGR:s hemsida om IT-system för privata vårdgivare om hur processen för hantering av utrustning. Viss risk kan finnas för äldre utrustning. Annan kringutrustning kommer att behöva anslutas via USB.

Användare enligt avtal vad är det baserat på?
Det är de uppgifter som kommunerna lämnade in under upphandlingen. I juni/juli 2019 skickade VästKom ut en ny enkät till samtliga kommunerna med en förfrågan om antal användare idag. Det är de uppgifter ni använder er av i excelsnurran "kostnadsberäkning kommun" för att beräkna kostnaden för drift- och förvaltning (Millenniumtjänsten). De antalet användare respektive kommun rapporterade in i somras finns publicerat på VästKoms hemsida. Det går i excelsnurran att ändra antalet användare för att se hur en förändring påverkar priset.

Vilket antal kommuner tror ni kommer välja att avropa option 2 och 3 med nuvarande förutsättningar?
Vi har ingen sammanställning idag.

Är det möjligt att bara avropa option 3?
Nej

Hur har GDPR-kraven tillgodosetts?
GDPR-kraven ligger med i upphandlingskravmassan och har varit ett SKA-krav. Cerner håller just nu på med att utveckla funktionalitet för att uppfylla de krav vi har i Sverige.

Har det gjorts någon sårbarhetsanalys utifrån GDPR eller ska varje kommun göra det?
Kommer att göras av VGR, eventuell dialog kommer att föras med Datainspektionen. Rutiner för ex. incidenter kommer att ses över.

Kan vi köpa tjänster från andra kommuner eller från VGR?
När det gäller tjänster från VGR finns en prislista i Samverkansavtalet. När det gäller att köpa tjänster mellan kommunerna finns möjligheten angiven i samverkansavtalet.

Om nu en kommun bara har lämnat fullmakt för option 1, kan man ändra sig och även avropa option 2?
Nej, inte inom ramen för denna upphandling.

Vad är Cloud-Act?
Cloud Act är en amerikansk lagstiftning som hanterar tillgång till data lagrad i en molnlösning för amerikanska bolag. Länk för mer information om Cloud-Act https://en.wikipedia.org/wiki/CLOUD_Act

Funktionalitet

Kommer det att finnas begränsningar vad gäller antal parter i tex in och utskrivningsprocessen ?
Information och meddelanden kommer att kunna utbytas med samtliga parter som är användare av Millennium. Det kommer även att finnas möjlighet från andra parter/system att "titta in" eller hämta information. Det blir designbeslut.

Finns det några kopplingar mellan optionerna?
Ja, avseende funktionalitet samt att arbetsflöden påverkas. I filmerna om elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård beskrivs t ex flöden där funktionalitet från option 1 används för ett sömlöst informationsutbyte i båda filmerna.  Vi har ingen film som beskriver om kommunen använder sig av alla tre optionerna och vad det skulle ge för möjligheter utifrån informationsutbyte.

Kommer vi att kunna nå NPÖ?
Ja, vi kommer att nå NPÖ. Det behovet kommer inte vara så stort, då mycket av informationen redan kommer att finnas i Millennium

Teknik

 

Implementeringen

Hur mycket tid ska kommunen beräkna att det tar att vara delaktig i arbetet under 2019 och 2020?
Just nu kan vi inte exakt säga behov eftersom det påverkas av antalet kommuner som vill och kan engagera sig. Design av lösningen påbörjas under våren 2020. Rekrytering av ämnesexperter ska påbörjas. För kommunernas del samordnas nomineringen av VästKom i samarbete med kommunalförbundens utsedda Projektledare samordning Lokalt Implementeringsansvarig. Kommunala representanter kommer även att rekryteras till de övriga projekt som handlar om att designa och bygga t.ex. suppport och förvaltning. VästKom samordnar även detta.

Blir kostnaden högre om man väljer att gå med i område 1 gällande option 2?
Nej, men beslut om ändring av områdesindelning tas av programledningen.

Kommer det att vara nödvändigt att ha ett SITHS-kort (för omsorgspersonal som utför HSL-insats i Option 1 )?
Antagligen inte. Det pågår ett projekt inom GITS som tittar på alternativa lösningar för inloggning. Om det kommer krävas SITHS-kort för signering i andra funktioner återstår att se i designarbetet.

Hur kommer det att fungera med e-arkiveringen? Kommunerna har redan egna och vill inte ha fler e-arkiv.
Kommunerna kommer att få behålla sina befintliga e-arkiv.

Måste vi ändra arbetssätt när vi börjar använda Millennium?
Ja. Vi blir många som använder samma system, vilket innebär att användarna i Millennium slipper dubbeldokumentationen. Millennium stödjer bland annat ett standardiserat sätt att dokumentera och innehåller beslutsstöd för processer samt funktionalitet som ökar den enskildes delaktighet i vården.

Hur är det tänkt att migrering av befintlig information till Millennium ska ske?
Programmet FVM håller på att ta fram en migreringsstrategi. Utifrån denna tar vi ställning till vilken information som skall migreras över från befintliga systemet till Millennium. Cerner har ett etablerat arbetssätt och verktyg kring migrering av data som vi kommer använda oss av.

Krävs det alltid 2-faktorsinloggning i Millennium?
Ja, det krävs alltid 2-faktorsinloggning för att logga in i Millennium.

Hur stödjer Millennium arbetet med avvikelser?
Millennium ersätter inte befintliga avvikelsehanteringssystem. Systemet är tydligt patientcentrerat och hanterar därför inte andra typer av avvikelser. Däremot kommer Millennium att kunna agera på det som dokumenteras. I förberedelsearbetet ingår att skapa regler för hur Millennium ska reagera på olika typer av uppgifter. Det ska då kunna generera en automatisk rapport som kan exporteras till det avvikelsehanteringssystem som används idag. Det viktigaste är dock att Millennium kommer att bidra till att avvikelser inte uppstår. Eftersom alla kommer att använda samma system slipper vi brister i informationsöverföringen. Informationen finns tillgänglig när den behövs och man behöver oftast inte leta efter den. Millennium kommer också att kunna påminna om aktiviteter som ska göras, eller ge rekommendationer att inte göras, beroende på patientens behov.

Kommunerna går igång med option 1 vid olika tillfällen enligt utrullningsplanen. Innebär det att man blir tvungen att arbeta parallellt i SAMSA och Millennium, utifrån att vissa sjukhus har börjat med FVM och andra inte?
Planen för hur utrullningen ska gå till är en av de aktiviteter som görs i applikationsanalysen som just nu pågår inom ramen för programmet. Inga beslut är tagna, men troligen ja.

Hur kommer det att fungera med e-arkiveringen?
Kommunerna kommer att få behålla sina befintliga e-arkiv.

När och vad betalas till Cerner beroende på kommande kostnader för avropen?
Licensen är en engångskostnad och den faktureras månaden efter ni gjort ert avrop. Tredje linjens underhåll och support är en fast kostnad varje månad från och med driftstarten. Implementeringsersättning är ett uppskattat pris och kommer att faktureras löpande månadsvis i efterskott.
I avtalet är implementeringskostnaderna diffusa, då det beror på antal kommuner som avropar och när.

Gäller priset i offerten eller inte?
Implementeringskostnaden är en uppskattad kostnad som kan komma att påverkas. Ju fler kommuner som avropar optionerna och sedan aktivt deltar i arbetet, desto lättare, smidigare och mindre tidskrävande kommer design- och implementationsarbetet att vara.

I option 3 som omfattar kommunal hälso- och sjukvård nämns det ett visst antal användare kommer ha tillgång till Millennium. Gäller det både legitimerad personal och omvårdnadspersonal som utför insatser på delegering?
Antalet användare i upphandlingen (25 000) omfattar användare av Millennium, det vill säga både legitimerad personal och omvårdnadspersonal.

Är andra linjens support en organisation som drivs gemensamt mellan kommun/VGR IT (ungefär som drivs SAMSA idag) eller är det VGR IT som kommer stå för det?
VGR ansvarar för andra linjens support. Kommunerna kommer att ingå i förvaltningsorganisationen "Samverkansorganet" som enligt huvudavtalet med Cerner ska finnas klart strax före driftstart. Andra linjens support är en av flera tjänster i driftsavtalet med VGR.

Vi har börjat planera in analysträffar i kommunen. Vi behöver veta när hjälpmaterial runt nyttoanalys kommer till oss för att kunna boka tider på hemmaplan?
Underlag för nyttoanalys och vägledning publiceras den 9 september på VästKoms webbsida. Ni hittar VästKoms webbsida här.

Hur kan kommunerna påverka implementeringskostnaden?
Generellt kan man säga att ju fler kommuner som tecknar sig för optionerna desto mindre kostnad per kommun blir det.  I övrigt så är aktivt deltagande i implementeringsprojektet från respektive kommuns sida en nyckel till en smidig och effektiv implementering. Cerners avtalsansvarige återkommer till detta vid avtalsgenomgången 26/8.

Hur kan kommunerna vara delaktiga och påverka design och implementation av lösningen kopplat till respektive option?
Cerner använder en beprövad metod för implementationen som går ut på att involvera och engagera representanter för respektive verksamhet. Under designprocessen är det viktigt att respektive kommun har representanter från verksamheten som är med och bidrar till att ta beslut om gemensamma processer tillsammans med kollegorna från andra kommuner och VGR. Ju fler kommuner tecknar för respektive option och sedan aktivt deltar i arbetet desto lättare, smidigare och mindre tidskrävande kommer design- och implementationsarbete att vara.

Varför skiljer sig implementeringsersättningen mellan option 2 och option 3? Och varför är det skillnad på kostnaderna för underhåll och support per månad för option 2 och option 3?
Cerner kommer att gå igenom prismodellen på den planerade avtalsgenomgången 26/8. Prismodellen tas även upp på de fyra konferenserna i augusti/september som riktar sig till berörda i analys och beslutsprocessen.

Hur detaljerat styrs vilken information som kan tas del av andra aktörer t.ex. vårdnadshavare eller vårdcentral?
Vi kommer definiera behörighetsnivåer och roller tillsammans under designfasen. Då kan man också specificera arbetssteg för t.ex. skolsköterskor kring hur de ska styra exponering av information i sin roll. Generellt så är det här typiskt något som man har olika rutiner kring idag. I framtiden kommer den gemensamma designen gälla likadant för alla, vilket också i sin tur styr möjligheterna till lokala avvikelser, det vill säga vi kommer säkert ha som ambition att inte låta enskilda användare på de olika enheterna göra olika kring den här processen utan det ska vara fördefinierat på vilket sätt och hur mycket av informationen ska delas med andra aktörer. 

Skicka din fråga

Senast uppdaterad: 2019-09-26 15:59