Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Underlag för beslut om kommunala optioner inom FVM

Indelningen av områden inför införandet av Millenium.

Västra Götalandsregionen har genom fullmakter från kommunerna i länet upphandlat ett nytt IT-stöd för framtidens vårdinformationsmiljö i Västra Götaland, Millennium. Senast i april 2020 måste alla avtal vara undertecknade för att en kommun ska kunna ansluta sig.

NYTT INNEHÅLL: avropsprocessen steg för steg

Vi i Västra Götaland skapar tillsammans en modern vårdinformationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. Det ska förenkla invånarens resa genom vården och underlätta samverkan mellan berörda aktörer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola (elevhälsa).

Karta över vilka kommuner och annan verksamhet som ingår i de olika  områdena vid implementeringen av Millennium.pdf

Optioner anpassade till kommunernas behov

Beskrivning av de tre kommunala optionerna

Västra Götalandsregionen (VGR) har genom fullmakter från samtliga 49 kommuner i länet upphandlat ett nytt IT-stöd för framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) i Västra Götaland, Millennium. Vissa kommuner har undertecknat alla tre optionerna medan andra har undertecknat en eller två av dem. Kommunerna erbjuds att avropa en eller flera av de undertecknade optionerna, som alla innehåller funktionalitet specifikt anpassade för kommunernas behov. Optionerna är:

  • Option 1: IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare
  • Option 2: IT-stöd för elevhälsa
  • Option 3: IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård

Elevhälsan omfattar ungefär 250 000 patienter/elever och ungefär 50 000 personer har en eller flera åtgärder från den kommunala hälso- och sjukvården under ett år.

Visionen om en sammanhållen hälso- och sjukvård

I filmen nedan beskriver Ragnar Lindblad, programägare FVM, och Thomas Jungbeck, direktör VästKom, samarbetet om en gemensam vårdinformationsmiljö och hur det gynnar invånarna i Västra Götaland.

Tidplan och process för beslut

Västra Götaland delas in i fyra geografiska områden som ansluter till Millennium i tre etapper under 2022 och 2023. I varje etapp ingår specialiserad vård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Nu finns möjligheten för kommunerna att avropa Millennium från leverantören Cerner Sverige AB och samtidigt teckna avtal med VGR om drift, support och förvaltning. Avtalsperioden är tio år efter slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare fyra år.

Kommunerna i Västra Götaland ska skriva avtal senast i april 2020 om de optioner man vill ta del av. Därefter finns inga möjligheter att avropa optionerna inom VGR:s upphandling. På den här sidan hittar du avtal, information om optionerna, processen framåt och de vanligaste frågorna och svaren om framtidens vårdinformationsmiljö.

Avropsprocess - så går det till steg för steg

Avrop av kommunal option och samverkansavtal ska skickas till programkontoret FVM senast den 30 april 2020 i två versioner:

  • En skannad signerad kopia av respektive avtal skickas som bilaga i epost till FVM:s funktionsbrevlåda: fvm@vgregion.se
  • Avtalen i original skickas som rekommenderat brev till FVM. Märk brevet ¨Avrop av optioner". Adressen som tidigare skickats ut har ändrats och den korrekta adressen för att skicka in signerade avtal är:

        Framtidens vårdinformationsmiljö 
        Att: Caroline Piper Ekdahl 
        Regionens Hus 
        405 44 Göteborg 
       

Detaljerad information om hur avropen ska hanteras och vad som händer efter att de skickats in finns i nedanstående dokument:

Avropsprocess - flödesschema

Avropsprocess - processbeskrivning

Stöd från VGR och VästKom inför beslut

VästKom erbjuder kommunerna stöd i analys- och beslutsprocessen, bland annat genom de kontaktpersoner som varje kommun utsett. Kontaktpersonernas uppdrag är att med stöd av VästKom planera för att respektive kommun ska kunna fatta välgrundade beslut om optionserbjudandet, genom att säkerställa kommunikationen, förenkla processen och skapa fungerande arbetssätt.

Kontaktpersoner i de 49 kommunerna

Öppet forum

Öppet forum FVM – fredagar kl 9.00 – 9.30
Öppet forum FVM är öppet alla fredagar. Vid behov kan tiden förlängas. Där finns möjlighet att ställa alla typer av frågor kring erbjudandet direkt till representanter från VästKom och VGR. Information om hur du ringer för att delta finns på VästKoms webbplats: Öppet forum FVM.

Senast uppdaterad: 2020-04-24 14:17