Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar kopplat till avrop av de kommunala optionerna, samverkansavtalet och driftsavtalet. Vi fyller på med frågor och svar allteftersom. Har du fler frågor så skicka gärna in dem via formuläret på den här sidan.

Vilka funktioner finns i respektive option?

Här rekommenderar vi att se de filmer Cerner har tagit fram för att utifrån ett antal utvalda scenarier beskriva funktionaliteten i de olika optionerna. 

Cerners filmer om de olika optionerna

Är det motsvarande funktioner i option 1 som i dagens SAMSA?

Option 1 innehåller betydligt mer funktionalitet jämfört med SAMSA. Utöver det kommer option 1 även ha motsvarande funktionalitet som i dagens SAMSA.

Kommer vi att kunna nå NPÖ?

Ja, vi kommer att nå NPÖ. Det behovet kommer inte vara så stort, då mycket av informationen redan kommer att finnas i Millennium.

Kommunen har valt att avropa option 3 och föra journal i Millennium. Ska det egna journalsystemet i kommunen avvecklas?

Ja, det egna journalsystemet ska avvecklas.

Hur har GDPR-kraven tillgodosetts?

GDPR-kraven ligger med i upphandlingskravmassan och har varit ett SKA-krav. Cerner håller just nu på med att utveckla funktionalitet för att uppfylla de krav vi har i Sverige.

Kommer det att vara ett avtal att teckna för kommunerna?

Nej, det kommer inte vara något samlat avtal. Erbjudandet är tre avtal med två olika avtalsparter; Cerner och Västra Götalandsregionen.

Vem ska sköta den vanliga förvaltningen knutet till respektive kommun?

Förvaltningen av de tjänster som erbjuds till kommunerna kommer att hanteras av VGR, men det kommer definieras tillsammans med kommunerna där den här typen av frågor hanteras.

Hur är det tänkt att migrering av befintlig information till Millennium ska ske?

Programmet FVM håller på att ta fram en migreringsstrategi. Utifrån denna tar vi ställning till vilken information som skall migreras över från befintliga systemet till Millennium. Cerner har ett etablerat arbetssätt och verktyg kring migrering av data som vi kommer använda oss av.

Måste vi ändra arbetssätt när vi börjar använda Millennium?

Ja. Vi blir många som använder samma system, vilket innebär att användarna i Millennium slipper dubbeldokumentationen. Millennium stödjer bland annat ett standardiserat sätt att dokumentera och innehåller beslutsstöd för processer samt funktionalitet som ökar den enskildes delaktighet i vården.

Hur är Millenium förberett för digitalt mobilt arbetssätt?

I Cerners filmer finns flera exempel på digitalt mobilt arbetssätt, speciellt i filmen som går igenom option 3 om IT-stödet för kommunal hälso- och sjukvård. Du når filmen genom att klicka här.

Krävs det alltid 2-faktorsinloggning i Millennium?

Ja, det krävs alltid 2-faktorsinloggning för att logga in i Millennium.

Hur stödjer Millennium arbetet med avvikelser?

Millennium ersätter inte befintliga avvikelsehanteringssystem. Systemet är tydligt patientcentrerat och hanterar därför inte andra typer av avvikelser. Däremot kommer Millennium att kunna agera på det som dokumenteras. I förberedelsearbetet ingår att skapa regler för hur Millennium ska reagera på olika typer av uppgifter. Det ska då kunna generera en automatisk rapport som kan exporteras till det avvikelsehanteringssystem som används idag.

Det viktigaste är dock att Millennium kommer att bidra till att avvikelser inte uppstår. Eftersom alla kommer att använda samma system slipper vi brister i informationsöverföringen. Informationen finns tillgänglig när den behövs och man behöver oftast inte leta efter den. Millennium kommer också att kunna påminna om aktiviteter som ska göras, eller ge rekommendationer att inte göras, beroende på patientens behov.

Kommunerna går igång med option 1 vid olika tillfällen enligt utrullningsplanen. Innebär det att man blir tvungen att arbeta parallellt i SAMSA och Millennium, utifrån att vissa sjukhus har börjat med FVM och andra inte?

Planen för hur utrullningen ska gå till är en av de aktiviteter som görs i applikationsanalysen som just nu pågår inom ramen för programmet. Inga beslut är tagna, men troligen ja.

Hur kommer det att fungera med e-arkiveringen? Kommunerna har redan egna och vill inte ha fler e-arkiv.

Kommunerna kommer att få behålla sina befintliga e-arkiv.

När och vad betalas till Cerner beroende på kommande kostnader för avropen?

Licensen är en engångskostnad och den faktureras månaden efter ni gjort ert avrop. Tredje linjens underhåll och support är en fast kostnad varje månad från och med driftstarten. Implementeringsersättning är ett uppskattat pris och kommer att faktureras löpande månadsvis i efterskott.

I avtalet är implementeringskostnaderna diffusa, då det beror på antal kommuner som avropar och när. Gäller priset i offerten eller inte?

Implementeringskostnaden är en uppskattad kostnad som kan komma att påverkas. Ju fler kommuner som avropar optionerna och sedan aktivt deltar i arbetet, desto lättare, smidigare och mindre tidskrävande kommer design- och implementationsarbetet att vara.

I option 3 som omfattar kommunal hälso- och sjukvård nämns det ett visst antal användare kommer ha tillgång till Millennium. Gäller det både legitimerad personal och omvårdnadspersonal som utför insatser på delegering?

Antalet användare i upphandlingen (25 000) omfattar användare av Millennium, det vill säga både legitimerad personal och omvårdnadspersonal.

Är andra linjens support en organisation som drivs gemensamt mellan kommun/VGR IT (ungefär som drivs SAMSA idag) eller är det VGR IT som kommer stå för det?

VGR ansvarar för andra linjens support. Kommunerna kommer att ingå i förvaltningsorganisationen "Samverkansorganet" som enligt huvudavtalet med Cerner ska finnas klart strax före driftstart. Andra linjens support är en av flera tjänster i driftsavtalet med VGR. 

Vi har börjat planera in analysträffar i kommunen. Vi behöver veta när hjälpmaterial runt nyttoanalys kommer till oss för att kunna boka tider på hemmaplan.

Underlag för nyttoanalys och vägledning publiceras den 9 september på VästKoms webbsida. Ni hittar VästKoms webbsida här.

Hur kan kommunerna påverka implementeringskostnaden?

Generellt kan man säga att ju fler kommuner som tecknar sig för optionerna desto mindre kostnad per kommun blir det.  I övrigt så är aktivt deltagande i implementeringsprojektet från respektive kommuns sida en nyckel till en smidig och effektiv implementering. Cerners avtalsansvarige återkommer till detta vid avtalsgenomgången 26/8.

Hur kan kommunerna vara delaktiga och påverka design och implementation av lösningen kopplat till respektive option?

Cerner använder en beprövad metod för implementationen som går ut på att involvera och engagera representanter för respektive verksamhet. Under designprocessen är det viktigt att respektive kommun har representanter från verksamheten som är med och bidrar till att ta beslut om gemensamma processer tillsammans med kollegorna från andra kommuner och VGR. Ju fler kommuner tecknar för respektive option och sedan aktivt deltar i arbetet desto lättare, smidigare och mindre tidskrävande kommer design- och implementationsarbete att vara.

Varför skiljer sig implementeringsersättningen mellan option 2 och option 3? Och varför är det skillnad på kostnaderna för underhåll och support per månad för option 2 och option 3?

Cerner kommer att gå igenom prismodellen på den planerade avtalsgenomgången 26/8. Prismodellen tas även upp på de fyra konferenserna i augusti/september som riktar sig till berörda i analys och beslutsprocessen.

Skicka din fråga

Senast uppdaterad: 2019-07-16 16:01