Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar kopplat till avrop av de kommunala optionerna, samverkansavtalet och driftsavtalet. Vi fyller på med frågor och svar allteftersom. Har du fler frågor så skicka gärna in dem via formuläret på den här sidan.

Förutom våra frågor och svar har vi även tagit fram tre filmer om de tre optionerna som ni når via länken nedan.

Cerners filmer om de olika optionerna

Frågor och svar om avrop och avtal

Cloud Act är en amerikansk lagstiftning som hanterar tillgång till data lagrad i en molnlösning för amerikanska bolag. Länk för mer information om Cloud-Act https://en.wikipedia.org/wiki/CLOUD_Act

Utredning kring detta pågår och kapabiliteterna och förutsättningarna kommer beskrivas i drift- och förvaltningsavtalet för Millenniumtjänsten.

Det behöver inte vara en MDM-tjänst, men VGR kommer kräva att varje kommun har kontroll på sina mobila enheter. Vilka kapabiliteter VGR ställer krav på framgår av frift- och förvaltningsavtalet för Millenniumtjänsten.

Utredning kring detta pågår och kapabiliteterna och förutsättningarna kommer beskrivas i drift- och förvaltningsavtalet för Millenniumtjänsten.

Utredning kring detta pågår och kapabiliteterna och förutsättningarna kommer beskrivas i Drift- och Förvaltningsavtalet för Millenniumtjänsten.

Genom att hantera all personal i HSA, antingen via full anslutning HSA eller genom att administrera användarna med HSA-admin-verktyget.

Ja, det är SAMBI som gäller och som är kravställt. Ineras federationslösning är till för att komma åt e-Hälsomyndighetens läkemedelstjänster i första hand och är inte en fullständig federation idag.

En tjänst som en IT-tjänsteleverantör levererar. En IT-tjänst består av en kombination av informationsteknologi, människor och processer. En kundnära IT-tjänst stödjer direkt verksamhetsprocessen hos en eller flera kunder och dess tjänstenivåmål bör definieras i en överenskommelse om tjänstenivå. Andra IT-tjänster, såsom stödjande tjänster, används inte direkt av verksamheten, men krävs för att tjänsteleverantören ska kunna tillhandahålla och leverera kundnära tjänster. 

Identitets- och behörighetslösningen bygger på extern hantering i en federation. Utifrån att användaren är autentiserad skapas en biljett med attribut, från HSA-katalogen, som sedan Millenniumtjänsten ska använda sig av för att sätta rätt roll och behörighet i systemet.

Beskriv behovet. Ta reda på om fler kommuner har samma behov. Lämna ditt behov till programmet via kommunens kontaktperson för teknik.

De tekniska förutättningarna framgår i bilaga till driftsavtalet och kommer att kompletteras successivt under FVM programmet.

Här rekommenderar vi att se de filmer Cerner har tagit fram för att utifrån ett antal utvalda scenarier beskriva funktionaliteten i de olika optionerna.

Option 1 innehåller betydligt mer funktionalitet jämfört med SAMSA. Utöver det kommer option 1 även ha motsvarande funktionalitet som i dagens SAMSA.

Ja, vi kommer att nå NPÖ. Det behovet kommer inte vara så stort, då mycket av informationen redan kommer att finnas i Millennium.

Ja, det egna journalsystemet ska avvecklas.

GDPR-kraven ligger med i upphandlingskravmassan och har varit ett SKA-krav. Cerner håller just nu på med att utveckla funktionalitet för att uppfylla de krav vi har i Sverige.

Ja, ni kommer att kunna arbeta med Skype på samma sätt som i dagsläget.

Ja, det kommer att finnas en kalenderfunktion.

Det är kommunen som bestämmer vilka användare som ska ha tillgång till tjänsten och det är utifrån denna siffra VGR kommer ta betalt. Vilken typ av medarbetare spelar ingen roll.

Frågor och svar om funktionalitet

Ja, det kommer att finnas möjlighet till menprövning.

Ja, systemet ska designas så utifrån regional design. Systemet ska byggas för att hindra/möjliggöra. Den regionala designen, designas ej för delregion/enskild kommun. Jurister kopplas in för detta där det behövs.

Koppling kommer att finnas, men hur kopplingen går till är ett design beslut.

Nej, SAMSA kommer inte att finnas kvar. SAMSA avvecklas och ersätts av Option 1.

Ja, det kommer att fortsatt fungera med Skype.

Se dokumentet Beskrivning av de tre kommunala optionerna under optioner.

Nej, det kommer inte vara något samlat avtal. Erbjudandet är tre avtal med två olika avtalsparter; Cerner och Västra Götalandsregionen.

Frågor och svar om teknik

Både ja och nej. Det behöver inte kallas en IT-TIB. Vi behöver gå igenom hur katastrofhantering ska fungera i Västra Götaland och vilka roller/arbetssätt som behövs i kommunerna samt hur kommunikationen hanteras vid sådan incident.

Kommer att göras av VGR, eventuell dialog kommer att föras med Datainspektionen. Rutiner för exempelvis incidenter kommer att ses över.

Det finns ett projekt startat inom GITS (Mobilt arbetssätt för Västra Götalandsregionen) som kommer att ta fram protoyplösningar för regionen. Målsättningen är att försöka etablera en tjänst som kan nyttjas av alla i regionen. Som del i detta projekt kommer även kostnaderna att analyseras för denna typ av tjänst.  Mobila arbetssätt i Västra Götaland är under utredning och bedrivs som ett projekt inom ramen för GITS. Läs mer genom att klicka här.

Förvaltningen av de tjänster som erbjuds till kommunerna kommer att hanteras av VGR, men det kommer definieras tillsammans med kommunerna där den här typen av frågor hanteras.

Frågor och svar om implementeringen

Just nu kan vi inte exakt säga behov eftersom det påverkas av antalet kommuner som vill och kan engagera sig. Design av lösningen påbörjas under våren 2020. Rekrytering av ämnesexperter ska påbörjas. För kommunernas del samordnas nomineringen av VästKom i samarbete med kommunalförbundens utsedda Projektledare samordning Lokalt Implementeringsansvarig. Kommunala representanter kommer även att rekryteras till de övriga projekt som handlar om att designa och bygga t.ex. suppport och förvaltning. VästKom samordnar även detta.

Nej, men beslut om ändring av områdesindelning tas av programledningen.

Antagligen inte. Det pågår ett projekt inom GITS som tittar på alternativa lösningar för inloggning. Om det kommer krävas SITHS-kort för signering i andra funktioner återstår att se i designarbetet.

Kommunerna kommer att få behålla sina befintliga e-arkiv.

Ja. Vi blir många som använder samma system, vilket innebär att användarna i Millennium slipper dubbeldokumentationen. Millennium stödjer bland annat ett standardiserat sätt att dokumentera och innehåller beslutsstöd för processer samt funktionalitet som ökar den enskildes delaktighet i vården.

Programmet FVM håller på att ta fram en migreringsstrategi. Utifrån denna tar vi ställning till vilken information som skall migreras över från befintliga systemet till Millennium. Cerner har ett etablerat arbetssätt och verktyg kring migrering av data som vi kommer använda oss av.

Ja, det krävs alltid 2-faktorsinloggning för att logga in i Millennium.

Millennium ersätter inte befintliga avvikelsehanteringssystem. Systemet är tydligt patientcentrerat och hanterar därför inte andra typer av avvikelser. Däremot kommer Millennium att kunna agera på det som dokumenteras. I förberedelsearbetet ingår att skapa regler för hur Millennium ska reagera på olika typer av uppgifter. Det ska då kunna generera en automatisk rapport som kan exporteras till det avvikelsehanteringssystem som används idag.

Det viktigaste är dock att Millennium kommer att bidra till att avvikelser inte uppstår. Eftersom alla kommer att använda samma system slipper vi brister i informationsöverföringen. Informationen finns tillgänglig när den behövs och man behöver oftast inte leta efter den. Millennium kommer också att kunna påminna om aktiviteter som ska göras, eller ge rekommendationer att inte göras, beroende på patientens behov.

Planen för hur utrullningen ska gå till är en av de aktiviteter som görs i applikationsanalysen som just nu pågår inom ramen för programmet. Inga beslut är tagna, men troligen ja.

Kommunerna kommer att få behålla sina befintliga e-arkiv.

Licensen är en engångskostnad och den faktureras månaden efter ni gjort ert avrop. Tredje linjens underhåll och support är en fast kostnad varje månad från och med driftstarten. Implementeringsersättning är ett uppskattat pris och kommer att faktureras löpande månadsvis i efterskott.

Implementeringskostnaden är en uppskattad kostnad som kan komma att påverkas. Ju fler kommuner som avropar optionerna och sedan aktivt deltar i arbetet, desto lättare, smidigare och mindre tidskrävande kommer design- och implementationsarbetet att vara.

Antalet användare i upphandlingen (25 000) omfattar användare av Millennium, det vill säga både legitimerad personal och omvårdnadspersonal.

VGR ansvarar för andra linjens support. Kommunerna kommer att ingå i förvaltningsorganisationen "Samverkansorganet" som enligt huvudavtalet med Cerner ska finnas klart strax före driftstart. Andra linjens support är en av flera tjänster i driftsavtalet med VGR.

Underlag för nyttoanalys och vägledning publiceras den 9 september på VästKoms webbsida. Ni hittar VästKoms webbsida här.

Generellt kan man säga att ju fler kommuner som tecknar sig för optionerna desto mindre kostnad per kommun blir det.  I övrigt så är aktivt deltagande i implementeringsprojektet från respektive kommuns sida en nyckel till en smidig och effektiv implementering. Cerners avtalsansvarige återkommer till detta vid avtalsgenomgången 26/8.

Cerner använder en beprövad metod för implementationen som går ut på att involvera och engagera representanter för respektive verksamhet. Under designprocessen är det viktigt att respektive kommun har representanter från verksamheten som är med och bidrar till att ta beslut om gemensamma processer tillsammans med kollegorna från andra kommuner och VGR. Ju fler kommuner tecknar för respektive option och sedan aktivt deltar i arbetet desto lättare, smidigare och mindre tidskrävande kommer design- och implementationsarbete att vara.

Cerner kommer att gå igenom prismodellen på den planerade avtalsgenomgången 26/8. Prismodellen tas även upp på de fyra konferenserna i augusti/september som riktar sig till berörda i analys och beslutsprocessen.

Vi kommer definiera behörighetsnivåer och roller tillsammans under designfasen. Då kan man också specificera arbetssteg för t.ex. skolsköterskor kring hur de ska styra exponering av information i sin roll. Generellt så är det här typiskt något som man har olika rutiner kring idag. I framtiden kommer den gemensamma designen gälla likadant för alla, vilket också i sin tur styr möjligheterna till lokala avvikelser, det vill säga vi kommer säkert ha som ambition att inte låta enskilda användare på de olika enheterna göra olika kring den här processen utan det ska vara fördefinierat på vilket sätt och hur mycket av informationen ska delas med andra aktörer.

Skicka din fråga

Senast uppdaterad: 2019-10-03 13:29