Beredningsgrupp IT-stöd

Beredningsgruppen hanterar frågor kring utveckling och anpassning gällande användningen av IT-stödet. Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för hjälpmedel.

Mötestider

Beredningsgruppens representanter

Uppdrag för beredningsgrupp IT-stöd

Ärendeprocess beredningsgrupp

Möten 2018

Samtliga möten är i centrala Göteborg klockan 09:15 - 15:00
6 februari
3 april
29 maj
11september
16 oktober 
27 november

Beredningsgruppens representanter

Ordförande
Piotr Gabrys
 
Regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel

Sekreterare
Kristina Süvari
E-postadress
Samordnare för hjälpmedelsfrågor

Kommunernas representanter

Susanne Lindquist
E-postadress
Fyrbodals kommunalförbund

Lotta Edvinsson
E-postadress
Skaraborgs kommunalförbund

Monika Hägg
E-postadress  
Sjuhärads kommunalförbund

Vakant
Göteborgsregionens kommunalförbund

Johanna Sternvik
E-postadress  
Göteborgs stad

Västra Götalandsregionens representanter

Stina Nyström
E-postadress
Habilitering & Hälsa

Carina Helgesson
E-postadress
Närhälsan

Annika Bergqvist
E-postadress
Sjukhus

Vakant

Vakant

Hjälpmedelscentralens representant

Jörgen Ehlin
E-postadress
Hjälpmedelscentralen

Beredningsgruppens uppdrag

 • Bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.
 • Verka för evidensbaserad hjälpmedelsförskrivning.
 • Verka för en likvärdig grundsyn på hjälpmedelsförsörjningen.
 • Följa och bidra till utveckling inom området.
 • Vid behov involvera Hjälpmedelsforum, när så behövs, för att få förankring och perspektiv i frågor.

Mandat

 • Fatta beslut om anpassning gällande IT-stöd upp till 50 000 kr.
 • Ta fram förslag och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.

Arbetsorganisation

Beredningsgruppen består av representanter för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionens förvaltningar.

Representanter Antal Utses av
Kommun   5 Kommunalförbunden och Göteborgs stad genom VästKom
VGR   5 VGR via koncernledning Hälso- och sjukvård
Hjälpmedelscentralen   1 Regionservice

 Samordningsfunktionen deltar i samtliga beredningsgrupper.

Arbetsformer

 • Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för hjälpmedel.
 • Beredningsgruppen sammanträder utifrån behov, sex till åtta gånger per år.
 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer samt beslutsunderlag ska dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samordningsfunktionen.
 • Ledningsrådet utser ordförande.
 • Ordförande rapporterar till Ledningsrådet för hjälpmedel. 

Kommunikation

Representanterna i beredningsgruppen ansvarar för att inhämta synpunkter och informera utifrån representationsansvaret.

Nomineringsprocess

Samordningsfunktionen för hjälpmedelssamverkan initierar till respektive ansvarig att utse representant till beredningsgruppen.

Vid avslut av uppdrag som representant

Representant aviserar till samordningsfunktionen och sin uppdragsgivare att hen avser att avsluta sitt uppdrag.