Tandvård – idag & i morgon

Utvecklingen och planeringen inom tandvården

Tandvården i Västra Götaland är kunskapsstyrd. Därför tar vi på Enhet Tandvård råd och stöd av flera instanser i vårt strategiska arbete. Det kan handla om övergripande principfrågor som tandvårdens utveckling, kommande behov och tillgänglighet samt politiska förslag till regionfullmäktige.

Läs gärna Utvecklingsstrategi Tandvård – slutrapport 2015

Tandvårdsforum 18 augusti – lyfter tandvårdens utmaningar

Närmare 120 politiker och tjänstemän från VGR, kommunerna samt Folktandvården och privata vårdgivare deltog på årets Tandvårdsforum. Det blev som utlovat en dag fylld av nya infallsvinklar, inspiration och diskussioner kring centrala frågor för tandvårdens utveckling i Västra Götaland de kommande åren. Syftet var försås att öka förutsättningarna för att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om både tandhälsan och tandsjukdomar hos barn och unga samt hos äldre och sköra.

– Vi står inför många skilda utmaningar när det gäller befolkningens tandhälsa, och förståelsen för olika kulturer är en av dem, säger Cecilia Andersson (C), ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Läs gärna Referat – Tandvårdsforum

Presentationerna från Tandvårdsforum

Samarbete och ökad samsyn

Medicinskt sektorsråd Odontologi bidrar ofta med värdefull, initierad och opartisk kompetens. Samma gäller även Folktandvårdens ämnesråd, Läkemedelskommittén och Regional terapigrupp Tandvård. Dessutom finns andra medicinska terapigrupper som kan tangera tandvårdens område.
Syftet med dessa kontakter är förstås att säkra en fortsatt positiv utveckling inom tandvården för alla invånare i Västra Götaland.

Program- och prioriteringsrådet är ett samlande organ som bland annat ansvarar för ett ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer.

Ökad samsyn

Samarbetet med sektorsråd odontologi har möjliggjort en större samsyn mellan allmäntandvården och specialisttandvården i både offentlig och privat regi. En viktig förutsättning för detta är arbetet med Underlag till avtal om tandvård till barn 3-19 år och Underlag till avtal om fri tandvård till unga vuxna.
Fri tandvård 3-24 år

Enhet Tandvård har hand om övergripande tandvårdsfrågor i Västra Götaland och ansvarar för strategi och långsiktiga frågor. I uppdraget ingår att beställa tandvård och teckna avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och tonåringar 3-19 år och unga vuxna 20-24 år, samt avtal som rör den uppsökande verksamheten. Vi administrerar även Särskilt tandvårdsstöd för personer i vissa utsatta grupper som behöver tandvård till samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård.

Sektorsråd odontologi är ett av 26 medicinska sektorsråd inom Västra Götalandsregionen – alla är självständiga och rådgivande. Rådets huvudsakliga uppdrag är att ge odontologisk sakkunskap till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsutskottet med. Det är också ett samarbetsorgan inom tandvårdsfrågor, både i Västra Götaland och i hela landet, samt en remissinstans och ett referensorgan. Vid behov kan rådet få särskilda uppdrag av Regiondirektören eller av Hälso- och sjukvårdsdirektören.

Alla medicinska sektorsråd ska samverka och utbyta information inom sina specialiteter och sinsemellan. Inom tandvården finns även Folktandvårdens Ämnesråd som i viss mån verkar parallellt med Odontologiska sektorsrådet. De nio Ämnesråden fokuserar uteslutande på sina respektive specialiteter som pedodonti, ortodonti med mera.

Generella uppgifter

Sektorsråd odontologi ska arbeta för att tandvården baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet för att alltid vara ändamålsenlig och säker. Och för att alla invånare i hela Västra Götaland ska ha tillgång till en effektiv och patientfokuserad tandvård.

Återkoppling och genomförande

Varje ledamot ansvarar för att sprida och kommunicera rådets arbete ut i sina verksamheter. Program- och prioriteringsrådet ansvarar för att beslut som grundar sig på förslag från sektorsråden genomförs på ett ordnat och effektivt sätt.

Ordförandekonferenser

Hälso- och sjukvårdsdirektören bjuder in ordförandena i samtliga sektorsråd till konferens fyra till fem gånger om året. Det är ett tillfälle att utbyta information och ha gemensamma överläggningar i ämnesöverskridande frågor som berör Västra Götalandsregionen. Även politiker, sjukhusdirektörer, primärvårdsdirektörer och tjänstemannaledningar bjuds in till att delta i konferenserna.

Kontinuerliga uppgifter för sektorsrådet

 • Delta i framtagande av odontologiska riktlinjer och vårdprogram, anpassning av nationella riktlinjer, prioriteringsgrunder och indikationer för diagnostik och behandling samt uppföljning - och då väga in genusperspektivet.
 • Medverka i spridning och realisering av evidensbaserad odontologi, framförallt SBU-rapporter och se till att förlegade metoder inte längre används.
 • Delta i framtagande av mål och kvalitetsindikationer
 • Stärka samarbetet inom och mellan specialiteterna kring tandläkarutbildningen
 • Ge återkoppling på både tandläkar- och specialistutbildningens innehåll
 • Bevaka tillgången och efterfrågan av specialister och övrig personal och vid behov verka för ändrade utbildningsinsatser
 • Verka för kostnadseffektiva behandlingsmetoder
 • Verka för behandlingskontinuitet genom att stärka samarbetet mellan specialisttandvården, allmäntandvården och hälso- och sjukvården
 • Initiera patientnära FoU-projekt
 • På eget initiativ göra framställan till Regiondirektören eller Hälso- och sjukvårdsdirektören i frågor som bedöms som angelägna att genomföra
 • Uppskatta det kommande vårdbehovet och beskriva tendenser inom tandvården inför varje årsskifte
 • Upprätta en kortfattad årsberättelse för varje kalenderår

Ledamöterna i Rådet

Odontologiska Sektorsrådet har sju ordinarie ledamöter och kan adjungera en företrädare för privata vårdgivare med betydande verksamhet och vårdavtal med Västra Götalandsregionen. Även Region Halland kan adjungera en ledamot. Ledamöterna bestämmer själva hur ofta de ska sammanträda och i vilka arbetsgrupper de ska verka.

Tre ledamöter ska vara ordförande i något av Folktandvårdens Ämnesområden
- En ledamot ska representera Folktandvårdens allmäntandvård
- En ledamot ska vara privatpraktiserande allmäntandläkare
- En ledamot ska vara privatpraktiserande specialisttandläkare
- En ledamot ska representera Odontologiska Institutionen vid Sahlgrenska Akademin

Folktandvården har nio Ämnesråd som fokuserar på sina respektive specialiteter som pedodonti, ortodonti med flera. I viss mån arbetar de parallellt med Odontologiska sektorsrådet.

Västra Götalandsregionens Läkemedelskommitté är ett expertorgan i läkemedelsfrågor. Kommittén ska ge råd till förskrivare och till Regionens instanser för planering och ledning av hälso- och sjukvården. Här ska kommittén samverka med de medicinska sektorsråden och med olika vårdprogramråd. Syftet är att bidra till en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Kommittén är underställd Hälso- och sjukvårdsutskottet och ger ut tidningen Substans med runt fem nummer varje år.

En kunskapsresurs

De 13 ledamöterna har bred kompetens inom läkemedelsområdet och speglar verksamheterna inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar om kommitténs sammansättning och utser ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter.

Regionala terapigrupper

På uppdrag av Läkemedelskommittén arbetar flera Regionala terapigrupper med bland annat läkemedelsrekommendationer, riktlinjer och terapiråd inom sina olika ämnesområden. För närvarande finns 24 terapigrupper, som Tand och Mage-Tarm. Gruppernas arbete koordineras av en samordnare i Läkemedelskommittén.

Terapigrupp Tandvård tar årligen fram den medicinska rekommendationslistan Tandvårdens Läkemedel i samarbete med ett flertal regioner och landsting. Gruppen har på uppdrag av Odontologiska sektorsrådet även tagit fram rekommendationer för Folktandvården i Västra Götaland angående antibiotika till riskpatienter samt användning av sedering med Midazolam.


Kontinuerliga uppgifter för Läkemedelskommittén

 • Läkemedelsrekommendationer
 • Terapiråd och medicinska riktlinjer
 • Bevaka och värdera nationella kunskapsunderlag
 • Utveckla uppföljningsinstrument som kvalitetsindikatorer
 • Uppföljning av ovanstående områden
 • Medverka i:
  - regiongemensamma strategier för området
  - upphandling av läkemedel
  - omvärldsbevakning
  - värdering av läkemedel
  - fortbildning
  - erbjuda verksamheterna producentoberoende information och utbildning
 • Fullgöra övriga uppdrag som ges av hälso- och sjukvårdsdirektören
 • Utföra särskilda uppdrag från verksamheterna

Ledamöterna i läkemedelskommitén

Alla ledamöter i Läkemedelskommittén och varje ordförande i terapigrupperna tillsätts av Hälso- och sjukvårdsdirektören i samråd med förvaltningarna och det berörda medicinska sektorsrådet.
Läkemedelskommittén utser sedan terapigruppernas ledamöter på motsvarande sätt.

Det ska vara regional balans mellan öppen och sluten vård och mellan privata och offentliga vårdgivare. Och det ska finnas anknytning till lokalt läkemedelsarbete.

Läkemedelskommittén  Ledamöterna presenteras långt ner på sidan som öppnas.

På uppdrag av Läkemedelskommittén arbetar flera Regionala terapigrupper med bland annat läkemedelsrekommendationer, riktlinjer och terapiråd inom sina olika ämnesområden. För närvarande finns 24 terapigrupper, som Tand och Mage-Tarm. Gruppernas arbete koordineras av en samordnare i Läkemedelskommittén.

Terapigrupp Tandvård tar årligen fram den medicinska rekommendationslistan Tandvårdens Läkemedel i samarbete med ett flertal regioner och landsting. Gruppen har på uppdrag av Odontologiska sektorsrådet även tagit fram rekommendationer för Folktandvården i Västra Götaland angående antibiotika till riskpatienter samt användning av sedering med Midazolam.

Terapigruppens medlemmar presenteras längst ner på sidan som öppnas.