Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fri tandvård 3-24 år

Unga vuxna – återremitterat ärende angående övre åldersgränsen för fri tandvård i Västra Götaland

Regionfullmäktige har återremitterat ärendet angående sänkning av åldersgränsen för den fria tandvården i Västra Götaland. Den övre gränsen ska för närvarande inte anpassas till den nationella åldersgränsen utan kommer tillsvidare att fortsätta vara 24 år.

Beslutet togs 4 februari 2020.

Tandvårdssamordning har hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och ungdomar samt unga vuxna. Avtalen för de två åldersgrupperna är separerade, eftersom den första är lagstiftad och den senare är beslutad av Västra Götalandsregionen. För behandling av asylsökande krävs ett separat avtal.

Uppdelningen i åldersgrupperna 3-19 och 20-24 fortsätter att gälla tills vidare för vårdgivare, trots att den nationella gränsen för fri tandvård från 2019 är höjd till 23 år. Det beror på de befintliga riktlinjerna och avtalens utformning i Västra Götaland.

Tandvården och hälso- och sjukvården är första instans för många som utsatts för våld i nära relationer. Tillsammans har vi ett tydligt ansvar att upptäcka och identifiera våldsutsatta barn och vuxna – och se till att de får ett adekvat omhändertagande både medicinskt och psykosocialt.

Särskilt för barn medför våld i nära relationer allvarliga och långvariga konsekvenser för den psykiska och fysiska hälsan. Våldsrelaterad stress kan hämma hjärnans utveckling och skada nervsystem och immunförsvar. Yngre barn i våldsutsatta familjer riskerar att utveckla en desorganiserad anknytning till föräldrarna, på grund av att de som ska garantera omsorg och trygghet är oförutsägbara och skrämmande. I våldssituationen är barnet övergiven både av den våldsamma föräldern och av den andre som utsätts för våldet.

Läs mer på valdinararelationer.se > Om våld > För dig inom hälso- och sjukvården > Våldets konsekvenser

Viktigt att förnya din kunskap

VGR:s kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) erbjuder kostnadsfri och regelbunden halvdagsutbildning för vårdpersonal hos offentliga och privata vårdgivare med vårdavtal, se nedan. Dessa är ett led i utbildningskravet som anges i VGR:s regionala medicinska riktlinjer gällande våld i nära relationer samt den nyligen beslutade riktlinjen Hedersrelaterat våld och förtryck.
På sidan valdinararelationer.se > VKV > Material > RMR finns alla RMR i ämnet.

Folktandvården har under flera år utbildat sin personal och bedömer idag att alla kliniker har minst en i personalen som gått utbildningen.

Kostnadsfri basutbildning i Göteborg sex gånger per år

Föreläsningarna har både barn- och vuxenperspektiv, och varje tillfälle är ungefär 3,5 timmar och handlar om:

 • Våldets prevalens och hälsoeffekter
 • Hur vårdpersonal kan upptäcka utsatta
 • Lämpligt bemötande
 • Dokumentation av skador
 • Hjälp som finns att erbjuda.

Välj dag och anmäl dig

valdinararelationer.se > Utbildning finns mer att läsa om utbildningen – kursillfällen under 2020 samt mejladress och telefonnummer till kontaktpersonen.

Filmer och webbutbildning från NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har tre filmer för dig som arbetar i tandvården:

Gå en introduktionskurs

webbkursomvald.se finns introduktionskursen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den har fyra kapitel, kan genomföras enskilt eller i grupp och avslutas med ett test.

Blankett – Orosanmälan gällande barn och unga

Alla rekommenderas att till socialtjänsten anmäla misstankar om att barn far illa. Men du som är anställd på myndighet eller i verksamhet som berör barn och unga – som skola, hälso- och sjukvård och tandvård – är skyldig enligt lag att genast anmäla om du i ditt arbete misstänker att ett barn far illa.

Läs mer om din anmälningsplikt på socialstyrelsen.se – folder och film med mera.

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

 • Antibiotikabehandling i tandvården
 • Antibiotikaprofylax i tandvården – ny RMR april 2020
 • Sedering med midazolam inom tandvård
 • Tandvård vid behandling med antikoagulantia och/eller trombocythämmare – ny RMR april 2020

Ansvarsfördelning – allmäntandvård och specialisttandvård är inte längre en RMR utan ett underlag till avtal om fri tandvård, det finns i rutan nedan Avtalsdokument – 3-24 år.

Regionala medicinska riktlinjer Barn och ungdom

 • Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa
 • Spädbarnsmisshandel

Blankett – Orosanmälan gällande barn och unga

RMR från VGR:s Kunskapscentrum om våld i nära relationer, VKV

 • Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat/upplevt våld – indikationer och handläggning
 • Våld i nära relationer – indikationer och handläggning
 • Hedersrelaterat våld och förtyck

Blankett – Orosanmälan gällande barn och unga

Läs mer om orosanmälan i rutan ovan

Vårdgivare i den fria tandvården för barn och ungdom samt unga vuxna har rätt att ta en avgift för överenskomna/planerade besök om patienten

 • uteblivit från ett planerat besök
  eller
 • lämnat återbud inom 24 timmar före avtalad tid.

Om patienten valt att tillfälligt avstå den fria tandvården får vårdgivaren ta ut sin aktuella patientavgift.

Betalningsansvar och ansvarsbefrielse med mera – se länkarna nedan.

Patientavgiftshandbok > uteblivet besök

Patientavgiftshandbok > sent avbokat besök

Patienten ska ha fått information om avgiften muntligt eller via den skriftliga kallelsen.

Avgifter – Folktandvårdens priser allmäntandvård 2019

Eller Folktandvården > Praktisk information > Priser > Prislista vanlig tandvård.
Se Administrativa åtgärder på sidan 16.

Barn och ungdom:

 • Sent återbud – åtgärd SÅ06-SÅ09
 • Uteblivande – åtgärd  UB06-UB09

Vuxna:

 • Sent återbud – åtgärd SÅ01-SÅ05
 • Uteblivande – åtgärd  UB01-UB05

Specialisttandvård – utförs av Folktandvården

All specialisttandvård du remitterar dina patienter till och som är i enlighet med Riktlinjer om fri tandvård till barn och tonåringar samt Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna bekostas av Västra Götalandsregionen.

Specialisttandvård ska utföras av Folktandvården

Den omfattas alltså inte av den ersättning vårdgivaren får genom kapitation.

 • Kötider – specialisttandvård
  Kötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Vårdgivare som vill ha vårdavtal för tandvård till barn och unga och/eller till unga vuxna ska:

 • Ansökan om vårdavtal sker genom att respektive blankett nedan fylls i, skrivs under och skickas in

Ansökan om avtal för fri tandvård och asylavtal 

Klinikblankett och leverantörsblankett

 • Läs underlag för avtal om fri tandvård – Riktlinjer, se rutan nedan Avtalsdokument - 3-24 år

Gemensamma dokument för 3-24 år

3-19 år

20-24 år

 

Ändradringar av uppgifter som identifierar vårdgivaren ska meddelas – och i vissa fall ska vårdavtalet sägas upp.

Blankett - Ändring innom tandvård

Avtal får inte överlåtas!

Vårdavtal ska sägas upp skriftligt i brev eller mejl – en uppsägning per avtal – med uppgift om:
- vilket avtal som avses (barn och unga 3-19 och/eller unga vuxna 20-24)
- firmanamn
- organisationsnummer
- datum för uppsägning

Uppsägningstiden är sex månader.
Enhet Tandvård skickar en bekräftelse på inkommen uppsägning inom några veckor.
Kvarlistade patienter när ett avtal (klinik) upphör överförs till Folktandvården. Patienterna kan när som helst lista om sig till annan valbar klinik.

Blanketter 3-24 år

Instruktioner finns på blanketterna.

Blanketter – barn och tonåringar 3-19 år

Blanketterna gäller alla mellan 3-19 år – trots att åldern för fri tandvård är höjd till 23 år 2019. Patienten får byta tandvårdsklinik när hen vill. (Blanketterna finns även på sidorna Valbara kliniker 3-19 och Valbara kliniker 20-24.)

Blanketter – unga vuxna 20-24 år

Blanketterna gäller alla mellan 20-24 år – trots att den undre gränsen för unga vuxna är 24 år från 2019. Patienten får byta tandvårdsklinik när hen vill. (Blanketterna finns även på sidorna Valbara kliniker 3-19 och Valbara kliniker 20-24.)

SKYDDADE PERSONUPPGIFTER

Den som har skyddade personuppgifter blir inte automatiskt kallad till Folktandvården   – och måste därför själv aktivt välja en klinik. När de flyttar måste vårdnadshavare eller den myndige patienten själv anmäla det till din klinik.

För att säkra skyddade uppgifter ska patienterna använda de särskilda blanketterna.

Alla vårdgivare – Folktandvården och privattandläkare – i Västra Götaland och Halland inom den fria tandvården 3-24 år.

Terapigrupp Tandvård

 • Tandvårdens läkemedel 2018-2019 (se rutan Utvidgade terapiråd)
 • Patientinfo om tranexamsyra – på åtta språk (se rutan Relaterad information)
 • Patientinfo om midazolam – på 14 språk (se rutan Relaterad information) 

 REKlistan – Tandvård

Patientinfo finns på 1177.se

1177.se/Vastra-Gotaland > Så fungerar vården > Kostnader och ersättningar > Kostnader och ersättningar inom tandvård
> Fri tandvård för barn och unga
> Tandvård när du är över 23 år

Beställ foldrar via koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

Via Servicewebben kan du även beställa medicinska riktlinjer och folder om antibiotika i tandvården. Ange Tandvård i rutan Sök publikationer, klicka på Sök.

Senast uppdaterad: 2020-04-16 14:20