Fri tandvård 3-24 år

Enhet Tandvård har hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och ungdomar samt unga vuxna. Avtalen för de två åldersgrupperna är separerade, eftersom den första är lagstiftad och den senare är beslutad av Västra Götalandsregionen. För behandling av asylsökande krävs ett separat avtal.

Uppdelningen i åldersgrupperna 3-19 och 20-24 fortsätter att gälla tills vidare för vårdgivare, trots att den nationella gränsen för fri tandvård är höjd till 21 år. Det beror på de befintliga riktlinjerna och avtalens utformning i Västra Götaland.

Patientinfo finns på 1177

1177.se – välj Västra Götalandsregionen > Fakta och råd > Tänder tema Där finns även länkar till info på 28 språk.

Vårdgivare inom den fria tandvården för barn och unga vuxna har rätt att ta en avgift för överenskomna besök om patienten uteblir eller lämnar återbud senare än 12.00 vardagen före besöket. Vid sjukdom samma dag ska patienten meddela mottagningen inom en timme efter öppningstiden.
Pdf: Avgift vid uteblivet besök och för sent återbud

Patienten ska ha fått information om avgiften muntligt eller via den skriftliga kallelsen. Det ska även finnas anslag om avgift för uteblivet besök vid mottagning och reception.

Om patienten har valt att tillfälligt avstå den fria tandvården får vårdgivaren ta ut sin aktuella patientavgift.

Patient med Särskilt tandvårdsstöd får aldrig räkna in avgifter för uteblivna besök i underlaget för högkostnadsskydd. Avgiften får alltså inte ligga till grund för frikort – och frikort gäller heller inte som betalning för uteblivet besök.

Betalningsansvaret

  • Myndiga patienter som fyllt 18 år ska själva betala avgiften.
  • För underåriga patienter (under 18 år) ska vårdnadshavaren/förmyndaren betala avgiften.
    I de fall krav på avgiften inte kan ställas till vårdnadshavaren/förmyndaren ska ingen avgift tas ut av den underårige.

Exempel när vårdnadshavaren/förmyndaren inte kan krävas på avgiften:
- hänsyn till sekretess
- den underårige uttryckligen angivit att hon/han själv vill betala avgiften
- den underårige har eget hushåll

Undantag – när patienten eller vårdnadshavaren/förmyndaren kan slippa betala

  • Om kallelsen skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient.
  • Om patienten tillhör en patientgrupp som vården särskilt behöver värna om – där det kan vara direkt olämpligt att skicka hem en faktura. Möjligheten att ta ut avgift vid uteblivet besök kan i stället ges vidnästa besökstillfälle. I enstaka fall kan det också finnas skäl att avskriva kravet.
  • Om det finns godtagbara skäl.

Det är chefen på mottagningen som fattar beslut. Prövningen ska vara restriktiv och utgå från patientens möjlighet att förstå sitt handlande.

Allmäntandvård – belopp i kronor enligt Folktandvårdens prislista

Uteblivet besök / Sent återbud    200
Uteblivet besök / Sent återbud, lustgas och sedering    700
Uteblivet besök / Sent återbud, narkos 1 250

Specialisttandvård – utförs av Folktandvården

All specialisttandvård du remitterar dina patienter till och som är i enlighet med Riktlinjer om fri tandvård till barn och tonåringar samt Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna bekostas av Västra Götalandsregionen.

Specialisttandvård ska utföras av Folktandvården i Västra Götaland – och omfattas alltså inte av den ersättning du får genom kapitation.

  • Kötider – specialisttandvård
    Kötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Instruktioner finns på blanketterna.

Blanketter – barn och tonåringar 3-19 år

Blanketterna gäller alla mellan 3-19 år – trots att åldern för fri tandvård höjts till 21 år. Patienten får byta tandvårdsklinik när hen vill.

Blanketter – unga vuxna 20-24 år

Blanketterna gäller alla mellan 20-24 år – trots att den undre gränsen för unga vuxna höjts till 22 år. Patienten får byta tandvårdsklinik när hen vill.

SKYDDADE PERSONUPPGIFTER

Den som har skyddade personuppgifter blir inte automatiskt kallad till Folktandvården – och måste därför själv aktivt välja en klinik. När de flyttar måste vårdnadshavare eller den myndige patienten själv anmäla det till din klinik.

För att säkra skyddade uppgifter ska patienterna använda de särskilda blanketterna.

Alla vårdgivare – Folktandvården och privattandläkare – i Västra Götaland och Halland inom den fria tandvården 3-24 år.

Fri tandvård 3-24 år – underrubriker

Barn kallas till sin första tandundersökning när de är tre år. Vårdnadshavare kan fritt välja tandvårdsklinik i hela Västra Götaland – antingen någon inom Folktandvården eller hos en privat vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen. Den nya vårdgivare skickar efter journaler, röntgenbilder med mera och övertar därefter ansvaret för kontroller och behandling.

Om dina barnpatienter vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även det år de fyller 20, behöver du inte lista dem på nytt i Barn2011. Däremot är det viktigt att du listar dina nya unga vuxna patienter, eftersom du ersätts genom kapitation.

I Barn2011 listar du nya patienter som valt din klinik inom den fria tandvården 3-24 år – och rapporterar vårddata och epidemiologiska uppgifter.

Här finns alla valbara kliniker i varje kommun för patienter 3-19 år. Det är tandvårdskliniker som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen.

Här finns alla valbara kliniker i varje kommun för patienter 20-24 år. Det är tandvårdskliniker som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen.