Tandvård till unga vuxna 20-24 år

Om dina barnpatienter vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även det år de fyller 20, behöver du inte lista dem på nytt i Barn2011. Däremot är det viktigt att du listar dina nya unga vuxna patienter, eftersom du ersätts genom kapitation.

Gemensamma regler och patientblanketter för 3-19 och 20-24 år finns på sidan:
- Fri tandvård – barn och unga

Särskilda regler finns på sidorna:
- Asylsökande med flera   
- Unga vuxna med Särskilt tandvårdsstöd Unga vuxna ska inte betala patientavgift för vård som ingår i Särskilt tandvårdsstöd (NFS-tandvård) – och vårdgivaren ska inte ta ut det allmänna eller särskilda tandvårdsbidragen (ATB & STB) via Försäkringskassan.

Två åldersgrupper i successiv förändring

Den övre gränsen för fri tandvård i hela Sverige höjdes 2018 till 22 år, och den kommer att höjas till 23 år 1 januari 2019.
Den patientgrupp som i Västra Götaland kallas unga vuxna kommer därför att omfatta två åldersgrupper:

  • Den yngre gruppen – Unga – ingår i den nationella fria tandvården.
  • Den äldre gruppen – Unga vuxna – har rätt till den utsträckta fria tandvården som är regionalt beslutad av VGR.

Avtal och regler för hur tandvården ska utföras är gemensamma för alla 20-24 år – men uppdelningen har betydelse för ersättningens utbetalning.

Definition av unga och unga vuxna i Västra Götaland

Fri tandvård till unga vuxna ges för den lagstiftade, successivt utvidgade åldersgruppen samt upp till den övre åldersgräns på 24 år som beslutats av Västra Götalandsregionen, se nedan:

År Lagstiftade åldrar – unga  
Unga vuxna i Västra Götaland 
2017  20-21 år  22-24 år
 2018  20-22 år  23-24 år
 2019 och framåt    20-23 år  24 år

 Läs mer INFO Uppdaterade avtal om fri tandvård till unga vuxna

Enhet Tandvård har hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och ungdomar samt unga vuxna. Avtalen för de två åldersgrupperna är separerade, eftersom den yngre gruppen är lagstiftad och den äldre gruppen är beslutad av Västra Götalandsregionen. För behandling av asylsökande krävs ett separat avtal.

Uppdelningen i åldersgrupperna 3-19 och 20-24 fortsätter att gälla tills vidare för vårdgivare, trots att den nationella gränsen för fri tandvård är höjd till 21 år och kommer att successivt höjas till 23 år. Det beror på de befintliga riktlinjerna och avtalens utformning i Västra Götaland.

Läs INFO-brevet Uppdaterade avtal om fri tandvård till unga vuxna - 171013

Avtalsdokument

Vårdgivare till unga vuxna ersätts genom kapitation. Det betyder att du får en månatlig ersättning för de patienter som är listade på din klinik – oberoende av den faktiska behandlingen.

För patienter 23 år och äldre ska du även ta ut det allmänna eller särskilda tandvårdsbidraget, ATB och STB – läs mer på Försäkringskassan – tandvården samt ersättningslistan nedan.

I april 2018 infördes ett nytt sätt att ersätta kliniker inom allmäntandvården för barn och unga vuxna. Tidigare ersattes tandvårdsklinikerna med en fast ersättning per listad patient beroende på om patienten var 3-19 eller 20-24.

I det nya ersättningssystemet så får klinikerna fortfarande olika stor ersättning för 3-19åringar och 20-24åringar och kliniker ersätts med en ersättning, så kallad kapitation. Det nya i ersättningen är att den numera består av två delar, en fast och en rörlig del. 80% av den totala ersättningen för alla listade barn och unga vuxna i Västra Götalandsregionen är fast och blir densamma för alla kliniker per listad patient, men hur stor del av de resterande 20% av ersättningen kliniken får blir beroende på klinikens relativ CNI-värde. I det nya ersättningssystemet görs det inte heller någon skillnad var kliniken är placerad och varje klinik behandlas lika. 24 åringar ersätts fortsatt med en fast ersättning per månad och får ingen CNI ersättning.

CNI, Care Need Index, är ett relativt index mellan kliniker som beskriver hur stort vårdbehov de listade på kliniken i genomsnitt har. Detta betyder att de klinker där patienterna har ett större vårdbehov får mer pengar per listad patient medan de kliniker där patienterna har ett lägre vårdbehov får lägre ersättning. Hur stor ersättningen blir, per barn och unga vuxna, för varje klinik kan därför också varierar över tid.

På grund av att CNI är ett relativt värde som kan variera över tid och mellan kliniker så går det inte att ge en exakt siffra för vad varje klinik men varje klinik kommer som minst att få den fast ersättningen för patienten. Exempel följer nedan på utbetald ersättning i september 2018

Ersättningslista för 3-19, 20-23 och 24 år

Vårdgivare som vill ha vårdavtal för tandvård till barn och unga och/eller till unga vuxna ska:

  • Läsa underlag för avtal om fri tandvård – Riktlinjer, på sidan Fri tandvård – barn och unga se rubriken Blanketter & Avtalsdokument – 3-24 år
  • Fylla i och skicka en intresseanmälan för avtal om tandvård till barn och unga och/eller unga vuxna, på sidan Fri tandvård – barn och unga se rubriken Blanketter & Avtalsdokument – 3-24 år
  • Skriva under avtalsdokumenten (två per åldersgrupp) som kommer med posten och returnera dokumenten i sin helhet till Enhet Tandvård.
    Dokumenten ska alltid returneras, även om vårdgivaren inte längre vill ha vårdavtal.

Vårdavtalet – undertecknat av båda parter – skickas till vårdgivaren.

Avtalsperioden startar vid närmaste månadsskifte.

Klinikkontakt (huvudadministratör) för kliniken ska utses av vårdgivren och vara registrerad i Barn2011. Hen får då ett mejl med inloggningsuppgifter.

Om dina barnpatienter vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även det år de fyller 20, behöver du inte lista dem på nytt i Barn2011. Däremot är det viktigt att du listar nya unga vuxna patienter, eftersom du ersätts genom kapitation.

De barnpatienter du redan har listade behöver inte göra någonting, om de vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även när det år de fyller 20.

Valblanketten ska fyllas i av de unga vuxna patienter som väljer din klinik som ny vårdgivare. Kliniken behåller den ifyllda blanketten. Patientblanketterna finns på sidan Fri tandvård 3-24 år.

På sidan Barn 2011 – vårddata registrerar du de patienter som valt din klinik som ny vårdgivare. Du måste ha vårdavtal och ha patienten listad hos dig för att kunna ta ut patientens allmänna tandvårdsbidrag (ATB) från Försäkringskassan.

I den fria tandvården för Unga Vuxna ingår behandling av tandskada vid olycksfall. Villkoren i försäkringsbolagens barnförsäkringar medger inte ersättning för dessa kostnader om tandvården i övrigt är kostnadsfri för åldersgruppen – vilket den ju är i Västra Götaland för de patienter som valt att lista sig.

Privata vårdgivare ersätts med kapitation för sina listade patienter, därför har Traumafonden införts för att kompensera dessa för enstaka höga behandlingskostnader.

Folktandvården har egna regler och rutiner för att fördela och sprida kostnaderna.

Åtgärder och ersättningsbelopp

Behandlingar som ersätts från Traumafonden utgår enligt Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland.
Senaste version finns på sidan Ersättning – fakturering.
Vården ska utföras och faktureras senast 31 december det år patienten fyller 24 år.

Underlag till avtal om fri tandvård till unga vuxna - 2017

  • Vid olycksfallskador ansvarar allmäntandvården för diagnostik, planering, behandling och prognosbedömning av bettet.
  • ŸVid allvarliga skador eller större senkomplikationer bör specialist konsulteras. Specialisttandvård ska därför ske inom Folktandvården i Västra Götaland. Kötider – specialisttandvård

 

Förhandsbedömning

Enhet Tandvård ska förhandsbedöma ansökan före behandlingen. Tandläkaren fyller i Blankett för intyg om käk- och tandskada, skriver ut och skickar den till Enhet Tandvård tillsammans med föreslagen terapi, specificerat kostnadsförslag, röntgenbilder och eventuella kliniska bilder.

Fakturering

Fakturering ska göras på den tredelade tandvårdsräkning som skickas med beslutet. Handläggningstiden beräknas vara cirka tre veckor.

Alla vårdgivare – Folktandvården och privattandläkare – i Västra Götaland och Halland inom den fria tandvården unga vuxna.

Kiniker för unga vuxna (20–24 år)

Kötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.

Senast uppdaterad: 2018-10-26 17:38