Tandvård till unga vuxna 20-24 år

Om dina barnpatienter vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även det år de fyller 20, behöver du inte lista dem på nytt i Barn2011. Däremot är det viktigt att du listar dina nya unga vuxna patienter, eftersom du ersätts genom kapitation.

Gemensamma regler och patientblanketter för 3-19 och 20-24 år finns på sidan:
- Fri tandvård – barn och unga

Särskilda regler finns på sidorna:
- Asylsökande med flera   
- Unga vuxna med Särskilt tandvårdsstöd Unga vuxna ska inte betala patientavgift för vård som ingår i Särskilt tandvårdsstöd (NFS-tandvård) – och vårdgivaren ska inte ta ut det allmänna eller särskilda tandvårdsbidragen (ATB & STB) via Försäkringskassan.

Riskfond 2017 – allmäntandvård 20-21 år

Vårdgivarnas ersättning via kapitation täcker inte alltid vårdkostnaderna för enskilda patienter med mer omfattande behov av tandvård. För behandling av unga vuxna födda 1996 och 1997 finns en möjlighet till extra ersättning under 2017.

Både förhandsbedömning och efterhandsbedömning kan göras till och med 31 mars 2018 avseende sammanlagda vårdkostnader för en enskild patient under hela 2017.

INFO - Riskfond 2017    Mer information, kontaktpersoner samt länkar till blankett och prislista.

Två åldersgrupper i successiv förändring

Den övre gränsen för fri tandvård i hela Sverige höjdes 2017 till 21 år, och den kommer att höjas med ett år i taget fram till 2019 – då gäller den till och med det år patienten fyller 23 år.
Den patientgrupp som i Västra Götaland kallas unga vuxna kommer därför att omfatta två åldersgrupper:

  • Den yngre gruppen – Unga – ingår i den nationella fria tandvården.
  • Den äldre gruppen – Unga vuxna – har rätt till den utsträckta fria tandvården som är regionalt beslutad av VGR.

Avtal och regler för hur tandvården ska utföras är gemensamma för alla 20-24 år – men uppdelningen har betydelse för ersättningens utbetalning.

Definition av unga och unga vuxna i Västra Götaland

Fri tandvård till unga vuxna ges för den lagstiftade, successivt utvidgade åldersgruppen samt upp till den övre åldersgräns på 24 år som beslutats av Västra Götalandsregionen, se nedan:

År Lagstiftade åldrar – unga  
Unga vuxna i Västra Götaland 
2017  20-21 år  22-24 år
 2018  20-22 år  23-24 år
 2019 och framåt    20-23 år  24 år

 Läs mer INFO Uppdaterade avtal om fri tandvård till unga vuxna

Enhet Tandvård har hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och ungdomar samt unga vuxna. Avtalen för de två åldersgrupperna är separerade, eftersom den yngre gruppen är lagstiftad och den äldre gruppen är beslutad av Västra Götalandsregionen. För behandling av asylsökande krävs ett separat avtal.

Uppdelningen i åldersgrupperna 3-19 och 20-24 fortsätter att gälla tills vidare för vårdgivare, trots att den nationella gränsen för fri tandvård är höjd till 21 år och kommer att successivt höjas till 23 år. Det beror på de befintliga riktlinjerna och avtalens utformning i Västra Götaland.

Läs INFO-brevet Uppdaterade avtal om fri tandvård till unga vuxna - 171013

Avtalsdokument

Vårdgivare till unga vuxna ersätts genom kapitation. Det betyder att du får en på förhand bestämd månatlig ersättning för de patienter som är listade på din klinik – oberoende av den faktiska behandlingen.

För patienter 22 år och äldre ska du även ta ut det allmänna eller särskilda tandvårdsbidraget, ATB och STB – läs mer på Försäkringskassan – tandvården samt ersättningslistan nedan.

Om dina barnpatienter vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även det år de fyller 20, behöver du inte lista dem på nytt i Barn2011. Däremot är det viktigt att du listar nya unga vuxna patienter, eftersom du ersätts genom kapitation.

De barnpatienter du redan har listade behöver inte göra någonting, om de vill fortsätta att ha din klinik som vårdgivare även när det år de fyller 20.

Valblanketten ska fyllas i av de unga vuxna patienter som väljer din klinik som ny vårdgivare. Kliniken behåller den ifyllda blanketten. Patientblanketterna finns på sidan Fri tandvård 3-24 år.

På sidan Barn 2011 – vårddata registrerar du de patienter som valt din klinik som ny vårdgivare. Du måste ha vårdavtal och ha patienten listad hos dig för att kunna ta ut patientens allmänna tandvårdsbidrag (ATB) från Försäkringskassan.

I den fria tandvården för Unga Vuxna ingår behandling av tandskada vid olycksfall. Villkoren i försäkringsbolagens barnförsäkringar medger inte ersättning för dessa kostnader om tandvården i övrigt är kostnadsfri för åldersgruppen – vilket den ju är i Västra Götaland för de patienter som valt att lista sig.

Privata vårdgivare ersätts med kapitation för sina listade patienter, därför har Traumafonden införts för att kompensera dessa för enstaka höga behandlingskostnader.

Folktandvården har egna regler och rutiner för att fördela och sprida kostnaderna.

Åtgärder och ersättningsbelopp

Behandlingar som ersätts från Traumafonden utgår enligt Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland.
Senaste version finns på sidan Ersättning – fakturering.
Vården ska utföras och faktureras senast 31 december det år patienten fyller 24 år.

Underlag till avtal om fri tandvård till unga vuxna

  • Vid olycksfallskador ansvarar allmäntandvården för diagnostik, planering, behandling och prognosbedömning av bettet.
  • ŸVid allvarliga skador eller större senkomplikationer bör specialist konsulteras. Specialisttandvård ska därför ske inom Folktandvården i Västra Götaland.Kötider – specialisttandvård

 

Förhandsbedömning

Enhet Tandvård ska förhandsbedöma ansökan före behandlingen. Tandläkaren fyller i Blankett för intyg om käk- och tandskada, skriver ut och skickar den till Enhet Tandvård tillsammans med föreslagen terapi, specificerat kostnadsförslag, röntgenbilder och eventuella kliniska bilder.

Fakturering

Fakturering ska göras på den tredelade tandvårdsräkning som skickas med beslutet. Handläggningstiden beräknas vara cirka tre veckor.

Alla vårdgivare – Folktandvården och privattandläkare – i Västra Götaland och Halland inom den fria tandvården unga vuxna.

Kiniker för unga vuxna (20–24 år)

Kötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.