Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning av vårdcentralers diagnosregistreringar 2018

Aktuellt

Oktober:

Slutrapport och beslut om sanktioner

Slutrapporten presenterades för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 15 oktober 2020 där man även önskade få förslag på hur sanktioner kan utformas.

Beslut om sanktioner i höst

  • Under andra halvan av oktober får även de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna information om uppföljningens resultat.
  • 6 november bereder Vårdvalsberedningen frågan om sanktioner
  • 11 november tar Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om sanktionerna

Därefter kommer respektive nämnd ta slutliga beslut om sanktioner, då det är nämnderna som har avtal med vårdcentralerna.

September:

Dialogmöten med berörda vårdcentralchefer och företrädare har genomförts

  • Många känner igen sig i materialet – resultatet för sin enhet
  • Många har gjort förbättringsarbeten sedan 2018
  • Många beskriver en svårbalanserad vardag
  • Många har önskat en kontinuerlig fortbildning och påminnelse om riktlinjer

För att följa upp om diagnoser har registrerats rätt på vårdcentralerna i Västra Götaland gjordes 2019 en uppföljning av 2017 års diagnosregistreringar. Resultatet visade att några av de granskade vårdcentralerna inte har följt de riktlinjer som finns. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade därför att även göra en uppföljning av år 2018 som kan bidra till ytterligare kunskap om diagnosregistrering.

30 vårdcentraler granskades för verksamhetsåret 2018. 15 från Närhälsan och 15 från privata vårdgivare.

I dialogmöten med vårdcentralerna har uppföljningens resultat lyfts för att få till stånd ett förbättringsarbete och efter det har hälso- och sjukvårdsstyrelsen haft ett sammanträde där de önskat att förslag tas fram på hur sanktioner kan utformas. Beslutsprocessen för sanktionerna innebär att vårdvalsberedningen bereder beslutet den 6 november och hälso- och sjukvårdsstyrelsen tar beslut 11 november. Därefter tar respektive nämnd beslut, under november och december, då det är de som har avtal med vårdcentralerna.

Hur granskningen gått till

Ett mejl med information om granskningen skickades först till de utvalda vårdenheterna. Sedan postades kodlistor till vårdcentralchefer med REK-brev. Inhämtning och avidentifiering av journaler från enheterna har sedan skett enligt den rutin som angetts.

Det är upphandlade, oberoende konsulter som utfört journaluppföljningen. Konsulterna är legitimerade läkare med stor erfarenhet av diagnosregistrering och hur ACG-systemet fungerar.

När de enskilda vårdenheternas uppföljningsresultat var klara bjöds enheterna in till ett dialogmöte och därefter sammanställdes enhetsrapporterna.

Tidplan

Kvartal 1:
Allmän information till vårdcentraler gavs vid Dialogforum 5 februari 2020.
De vårdenheter som ingår i uppföljningen informerades skriftligt via mejl.
Oberoende konsulter för journaluppföljningen upphandlades.

Kvartal 2:
Journalerna granskades av konsulter.

Kvartal 3:
Dialogmöten hölls med vårdenheterna.

Kvartal 4:
Slutrapporten presenterades för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen där de önskade få förslag på hur sanktioner kan utformas. Beslutsprocessen för sanktionerna framgår längre upp på sidan.

Alla vårdcentraler är offentligt finansierade och drivs i Västa Götalandsregionens regi eller i privat regi.

Enligt instruktioner från och sjukvårdsstyrelsens presidium granskades inte de 22 vårdcentraler som fick sanktioner efter 2017 års granskning.

Urvalet

30 vårdcentraler granskades för verksamhetsåret 2018. 15 från Närhälsan och 15 från privata vårdgivare. Vårdcentralerna har valts ut utifrån:

  • ACG-förändring 201801–201812 (tio vårdcentraler)
  • Dagar där ett högt antal diagnosregistreringar observerats (tio vårdcentraler)
  • Dagar där ett högt antal diagnosregistreringar observerats på individnivå, det vill säga diagnoser per individ (tio vårdcentraler).

Det tredje kriteriet enligt ovan är nytt sen tidigare granskning. Anledningen till att dagar där ett högt antal diagnosregistreringar observerats på individnivå, inkluderats som ett kriterium är att även mindre vårdcentraler med färre listade, som registrerar många diagnoser per individ ska kunna inkluderas. 

Likt föregående uppföljning har de datum med flest diagnosregistreringar att valts ut men med två förändringar. I 2017 års granskning granskades ett slumpmässigt urval av tio procent av journalerna de utvalda datumen på alla vårdenheter, oberoende av vårdenhetens storlek (det vill säga antal listade).

I 2018 års granskning var minsta antalet journaler hundra stycken för att få ett mer tillförlitligt urval och bättre spegla vårdcentralens listade patienter. Den andra förändringen var att föregående granskning fångade många datum under vårdcentralernas influensakampanjer. I denna uppföljning har vi en större spridning över året för att bättre kunna uttala oss om vårdcentralernas arbetssätt.

Fördelning mellan vårdcentraler i Västra Götalandsregionens regi och i privat regi

I granskningen av diagnosregistreringar 2018 har 30 vårdcentraler av totalt 200 granskats. Urvalet baserades på tre urvalskriterier och tar inte hänsyn till om vårdcentralerna drivs i Västra Götalandsregionens regi eller i privat regi. Att det är ett jämnt antal privata och offentliga vårdcentraler som kommer att granskas beror på slump.

Kontakt

Marie Sjöström, regionutvecklare, Vårdval och fördjupad uppföljning
marie.sjostrom@vgregion.se
073 -059 28 93

Emil Johansson, medicinsk rådgivare, Vårdval och fördjupad uppföljning
emil.johansson@vgregion.se
072 -247 42 95

Senast uppdaterad: 2020-12-01 15:20