6. Ersättning och kostnadsansvar

6.1 Ersättningsmodell för rehabenheternas uppdrag

Om man har patienter som är asylsökande, ger detta extra poäng?
Nej, men det kan innebära högre CNI och då ge viss ersättning för socioekonomi.

Hur får man ersättning för vård av personer från andra länder?
Det finns en webbplats med information om hur man får ersättning för vård av personer från andra länder: Länk till webbsidan om ersättning för vård av personer från andra länder  

Hur beräknas ersättningen för e-tjänster och kontaktpoäng? 
Ersättning utbetalas till de rehabenheter som uppfyller kraven, se avsnitt 2.7 i Krav- och kvalitetsboken med ett engångsbelopp om 12 000 kr samt 2,50 kr per kontaktpoäng (samtliga kontaktpoäng i ersättningsunderlaget den månad som beräkningen sker). Ersättningen utbetalas vid ett tillfälle och avser hela året.

Hur faktureras och ersätts utomlänsbesök?
Fakturor till andra landsting för besök inom Vårdval Rehab hanteras samlat av Västra Götalandsregionen. Ersättning för utomlänsbesök utbetalas till rehabenheter inom Vårdval Rehab inom det IT-stöd som finns. Utbetalningen sker med samma periodicitet som för inomlänsbesöken, det vill säga ersättning för besök gjorda i september kommer att utbetalas i slutet av oktober.

Ligger utomlänsbesöken separat eller inkluderas de i statistikunderlaget?
I Krav- och kvalitetsboken framgår att ersättning för besök gjorda av patienter bosatta i andra län än Västra Götaland utgår enligt särskilt regelverk. Dessa besök ligger helt separat och ingår inte i beräkning av exempelvis taknivåer. Utomlänsbesöken redovisas på en egen rad i utbetalningsunderlaget.

Kan man addera flera olika faktorer då man räknar kontaktpoäng?
Ja, flera adderande faktorer kan tillkomma på ett besök. Ett enskilt besök kan dock generera max 4,0 poäng.

Om rehabassistenter tar emot patienter får vi ersättning då?
Nej, ersättning utgår vid besök hos arbetsterapeut och fysioterapeut samt logoped hos enheter med neurovårdteam. Ersättningsmodellen väger inte in om rehabassistenter har egna patientkontakter, men ersättningsnivån avses täcka kostnader för den personal som behövs för att fullgöra uppdraget. 

Vad gäller vid registrering av nybesök? 
Förstagångsersättning utgår endast en gång på tolv månader vid patients besök på enheten, oavsett om patienten söker för nya besvär, diagnos eller annan profession.  

Skillnad på mottagningsbesök(kort) arbetsterapeut = 1,2 och mottagningsbesök arbetsterapeut = 2,0
När en arbetsterapeut behöver ca 30 min till ett besök räknas det som ett kort besök.

Om man tar hand om strokepatienter utan neurovårdteam. Vilken poäng får man då?Alla enheter har i uppdrag att ta hand om patienter med neurodiagnoser. Neurologiska diagnoser viktas upp 0,5 poäng utan neurovårdteam. Vilka neurologiska diagnoser som ersätts med extra vikt finns på Vårdval Rehabs webbplats. Länk till Diagnos- och åtgärdsregistrering 

Hur ersätts och registreras vårdplanering och SIP - samordnad individuell plan? Vårdplanering inkl. SIP genererar inte någon patientavgift och då inte heller någon extra ersättning inom Vårdval Rehab. Besöket registreras som Notat om patient/administrativ åtgård.
Om någon hälso- och sjukvårdsåtgärd görs i samband med vårdplanering och SIP så kan patientavgift tas ut. Besöket registreras då som vanligt och kan vara tex teambesök, hembesök eller besök utanför mottagning beroede på insats och plats.

Hur ersätts och registreras avstämningsmöte med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen?
Dessa möten ingår i uppdraget och ska dokumenteras i journal som notat om patient. Extra ersättning utgår inte.

Aktivitets och funktionsbedömningar som underlag till läkarintyg inför sjukskrivning, finns det med i KoK-boken och hur ersätts bedömningen?
Ja, de ingår i uppdraget, se Krav – och kvalitetsbok 2.3 Intyg. Ersättning utgår enligt 6.1.1 för respektive besökstyp. 

Hur ersätts utredande besök vid sjukskrivning till läkare t ex Tippa och körkortsbedömning?
De ingår i uppdraget, se Krav – och kvalitetsbok 2.3 Intyg. Ersättning utgår enligt 6.1.1 för respektive besökstyp. 

Hur räknas grupper i takkonstruktionen?
Grupper är undantagna, takkonstruktionen avser enskilda besök.

Ingår patienter hos neurovårdteam i takkonstruktionen? Ger de extra poäng?
Nej, patienter med neurologisk diagnos som behandlas av neurovårdteam ingår inte i beräkningarna till takkonstruktionen.
Dessa besök hos neurovårdteam viktas upp med 1,0 p.

Inför ändringar i Krav- och kvalitetsboken 2019 undrar vi om adderande faktor för besök i tilläggsuppdrag neurovårdteam betalas ut vid digitala kontakter och kommunikationspartnerträning med anhöriga?

Ja, adderande faktor betalas ut vid båda typerna av besök i frågan.

Hur beräknas andelen besök hos arbetsterapeut?
I Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab anges i 6.1.1 att ”Om andelen besök som sker hos arbetsterapeut understiger 5 procent av det totala antalet enskilda besök vid rehabenheten reduceras den ersättning som utgår för viktade vårdkontakter med 5 procent.” I Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab specificeras inte närmare hur beräkning kommer att ske. En tillämpningsanvisning som beskriver beräkningen finns nu på Vårdval Rehabs hemsida: www.vgregion.se/kravochkvalitetsbokrehab Beräkning av andel besök hos arbetsterapeut av samtliga besök på rehabenheten kommer att ske varje månad baserat på definitiva data för tre månader. 

Utbetalas ersättning om en patient lämnar återbud?
Vid återbud kan inget besök registreras och då utgår ingen ersättning.

Hur sker uträkningen av det socioekonomiska tillägget? Får enheterna som har högst belastning dela på tillägget?
Det socioekonomiska tillägget baseras på beräkning av CNI utifrån de patienter som har besökt rehabenheten under en period om tre månader. Utifrån patientdata från enheter inom Vårdval Rehab har ett tröskelvärde fastställts. En beräkning sker varje månad baserad på tre månaders patientdata. Vid varje utbetalning delar de rehabenheter som har högst belastning på tillägget.

6.2 Patientavgift

Var kan jag läsa om vilka patientavgifter som gäller?
Patientavgiftshandboken finns tillgänglig på webbplatsen, utan inloggning och lösenord, se följande länk: www.vgregion.se/patientavgifter

Vilken patientavgift tas ut vid besök på Hjälpmedelscentralen?
Patientavgiften debiteras som vid ett mottagningsbesök under förutsättning att fysioterapeut och/eller arbetsterapeut är med och det rör sig om utlämning, utprovning/anpassning eller träning i samband med hjälpmedel.

Vilken avgift ska patienten betala vid bedömning för bostadsanpassning? Bedömning inför utfärdande av intyg är inte patientavgiftsgrundande i VGR. Patienten ska betala intygsavgift enligt gällande taxa. Det är vanligt att en bedömning (funktion- och eller aktivitets) och eller behandlingsåtgärd görs under samma besök som en hälso- och sjukvårdsinsats, tex utprovning av ett hjälpmedel. I dessa fall ska både patientavgift, hembesöksavgift och intygsavgift tas ut. Nedan finns förtydligande:
Enbart bedömning för bostadsanpassning
- Intygsavgift: ja, oavsett om patienten önskar ett intyg på bedömningen eller inte
- Patientavgift och hembesöksavgift: nej, för att besöket ska ersättas med poäng behöver ett 0-kvitto registreras.
Bedömning för bostadsanpassning och en hälso- och sjukvårdsinsats vid hembesök
- Intygsavgift: ja, oavsett om patienten önskar ett intyg på bedömningen eller inte
- Patientavgift och hembesöksavgift: ja

 

6.4 Avstämningstidpunkt och leverans av indata

Hur ser tidplanen för filuppladdning ut?
Årsplanen gällande Vårdval Rehabs ersättningssystem hittar du under avstämningstidpunkt och leverans av indata http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-rehab/krav--och-kvalitetsbok/ersattningsmodell-vardval-rehab/ 
Vid frågor, kontakta funktionsbrevlådan: ekonomi.vardval@vgregion.se 

Hur registreras tolkbesök?
KVÅ-kod ZV020 registreras i samband med att auktoriserad tolk anlitas och genererar adderande faktor 0,5 kontaktpoäng. Denna kod används inte när annan person tolkar, t ex anhörig. Då utgår ingen extra ersättning.

Hur registreras besök utanför mottagning?
Vid besök utanför mottagning ska kontaktyp U anges. För mer information om registrering se följande dokument: Besöksregistrering Vårdval Rehab 201
Alla besök utanför mottagning ska registreras på respektive rehabenhet:s enhetskod. Om besök sker på filial ska besöket registreras på filialens enhetskod. 

Hur ska teambesök och gruppteambesök registreras? 
Teambesök – patienten möter ett vårdteam
Vårdkontakt registreras som teambesök. Patienten betalar en avgift enligt patientavgiftshandboken. Alla vårdgivare registrerar vårdkontakt teambesök och gör en journalanteckning där åtgärd framgår. När ersättning beräknas används endast en kontakt teambesök (de andra räknas bort).

Gruppteambesök – fler än en patient möter ett vårdteam
Vårdkontakt registreras som gruppteambesök. Det räcker att en vårdgivare registrerar vårdkontakt, däremot ska det framgå i journal vilka professioner som träffat patienten samt vilka åtgärder patienten fått. 

Hur registrerar jag gruppbehandling/gruppteambesök där 2 professioner är delaktiga vid två tillfällen och där en profession är delaktig vid de andra besöken i en patientutbildning?

Vid registrering av gruppbehandling med en profession ska Besöksform Gruppbesök användas och åtgärdskod UX401 om det är en patientutbildning. Vid registrering av gruppbehandling där två professioner är delaktiga vid ett grupptillfälle ska Besöksform Gruppteambesök användas och åtgärdskod UX401 om det är en patientutbildning, se mer information om registrering i dokumentet Besöksregistrering Vårdval Rehab 2017; IT-stöd för VG Primärvård och Vårdval Rehab 

I planen för gruppbaserad behandling och gruppbaserad patientutbildning som dokumenteras enligt mall på hemsidan; Gruppbaserad patientutbildning och behandling ska det framgå vilka professioner som deltar och ansvarar för grupptillfället. 

Hur tas patientavgiften ut vid patientutbildning när professioner från två olika enheter samverkar, tex när psykolog och arbetsterapeut leder en grupp tillsammans?

Enligt patientavgiftshandboken ska patienten betala en patientavgift, den som är högst.

Ska diagnosregistrering innehålla punkt eller inte?
Alla diagnoskoder ska registreras utan punkt eller kommatecken för att systemen ska kunna hantera dessa. Exempelvis F438 och inte F43.8.

Kan man rapportera förstagångsbesök vid gruppbehandling?
Nej, ett gruppbesök kan inte rapporteras som ett förstagångsbesök. För att delta i gruppträning vid en rehabenhet, måste det finnas ett besök som innefattar bedömning av patientens behov och ett upprättande av en rehabplan.

Hur räknas de 365 dagarna som ska passera innan ett nytt förstagångsbesök kan rapporteras?
Perioden räknas från det sista besöket som patienten gjort på enheten.

Inför ändringar i Krav- och kvalitetsboken 2019 undrar vi om den adderande faktorn gäller för digitala kontakter och kommunikationspartnerträning i neurovårdteamen.

Senast uppdaterad: 2018-11-01 10:29