2. Uppdraget

Här hittar du frågor och svar som berör kap 2 i krav- och kvalitetsboken.

2.1 Hälsofrämjande förhållningssätt och sjukdomsförebyggande insatser

Hur ska ett FaR-recept vara utformat?
Enligt regionala medicinska riktlinjer för fysisk aktivitet vuxna, ska behandlaren utifrån patientens nuvarande aktivitetsnivå och motivation till förändring formulera en individuellt doserad ordination.
Använd FYSS och REK listans beskrivna rekommendationer som hjälp, se länk RMR fysisk aktivitet vuxna
Västra Götalandsregionen har tagit fram ordinationsblankett och manual som stöd, se länk till FYSS

Ingår förebyggande åtgärder i insatser som kräver "rehabenhetens kompetens"?Förebyggande insatser som kräver rehabenhetens kompetens ingår. Däremot ingår inte en screening av alla idrottsungdomar eller liknande. I ett hälsofrämjande förhållningssätt ingår att uppmuntra patienter till att ta ansvar för sin egen hälsa, t.ex. genom att slussas ut till gym. Både gamla och unga ska, så fort de kan, själva ansvara för sin träning. 

2.3 Vårdåtagande  

Akutbesök hos fysioterapeut, vad innefattas? Att patient anser det som akut eller det medicinska behovet?
Akuta besök avser patienter vars tillstånd kräver omedelbar bedömning samt vård som inte kan anstå. Vårdgivaren avgör vad som är akut.

Vilket ansvar har rehabenhet för att göra hembesök? 
Hälso- och sjukvårdsavtalet styr gränssnittet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. I uppdraget för Vårdval Rehab ingår hembesök till patienter med tillfälligt behov av rehabilitering i hemmet samt i de fall där hembesök krävs för att uppnå full effekt av insatta åtgärder. Patienter med varaktigt behov av rehabilitering i hemmet är enligt hälso- och sjukvårdsavtalet ett kommunalt ansvar.

På 1177 står att hembesök kan göras om medicinsk anledning finns. Vem avgör?
Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller. Om patienten har ett varaktigt behov av rehabilitering i hemmet så är det ett kommunalt ansvar enligt hälso- och sjukvårdsavtalet. Västra Götalandsregionen ansvarar för personer som normalt kan besöka regionens verksamhet, men där ett tillfälligt vårdbehov förhindrar patienten att besöka regionens verksamhet. Vårdgivaren avgör i samråd med patienten.

 

2.4 Samverkan

Vart vänder man sig vid problem med SAMSA?
Det finns samordnare som är väl insatta i SAMSA, se länk: http://www.vgregion.se/svp

 

Om brister i vårdkedjan medför akuta besök, finns det någon konsekvens för sjukhusen om de brister i sitt åtagande?
 Om inte sjukhusen uppfyller sin del av vårdkedjan får avvikelse upprättas.

 

2.5 Gruppbaserad patientutbildning och behandling

Vad är skillnaden på gruppbaserad behandling och patientutbildning?
För gruppbaserad behandling och patientutbildning ska det finnas en dokumenterad plan enligt mall som finns på webbsidan: Länk till Gruppbaserad patientutbildning och behandling

För ytterliga förtydligande, se Krav- och kvalitetsboken avsnitt 2.5.

Ersätter den nya åtgärdskoden för Artrosskola GB020, UX401?
Nej. UX401 är en regional åtgärdskod som styr ersättning för de gruppbesök som är gruppbaserad patientutbildning. GB020 är en ny nationell åtgärdskod som är ett sätt att specifikt följa upp artrosskola enligt BOA-konceptet. Upp till sex olika KVÅ-koder kan användas vid ett och samma besök.

Hur ska träningen som rekommenderas i BOA-konceptet genomföras?
Den kan genomföras som egenträning, träning individuellt eller i grupp.

Kan man bedriva en patientutbildning som har tillfällen med flera vårdgivare samt tillfällen med en vårdgivare?
Ja, en gruppbehandling kan ha olika besöksformer under en behandlingsperiod. Gruppteambesök med vårdteam eller gruppbesök med en vårdgivare. Ersättningen styrs av besöksformen. Är gruppbehandlingen en gruppbaserad patientutbildning ska åtgärdskod UX401 anges.

Gruppbehandlingens dokumenterade plan ska finnas på rehabenheten:
Länk till gruppbaserad behandling och patientutbildning

Mer information om korrekt registrering i redovisningsfilen finns att läsa på Vårdval Rehabs webbsida, se dokumentet Besöksregistrering Vårdval Rehab 2017 som finns på länken:
Länk till IT-stöd för VG Primärvård och Vårdval Rehab

2.6 Hjälpmedel

Vid förskrivning av enklare hjälpmedel gör vi utredning via telefonsamtal. Vi beställer sedan hjälpmedel med viss leveranstid och utför sedan 1:a besöket. Hur ska vi tillgodose regeln om att ta emot patienten inom 7 dagar?
De vanligaste hjälpmedlen ska finnas tillgängliga i buffertförråd för snabb tillgång till hjälpmedel. Exempel på vad som ska finnas i förråd finns på vårdvalsenhetens hemsida. I ett fall där ”ställtid” uppstår i väntan på hjälpmedelsleverans kan det anses att kontakt är skapad och behandling påbörjad.

Hur fungerar det med gränssnittet om en patient utanför kommunen söker och vill välja vår rehabenhet för att få bedömning ang hjälpmedel?
Patienten kan välja vilken rehabenhet som de önskar inom regionen och rehabenheten har skyldighet att även ta emot patienter från andra kommuner/stadsdelar och andra regioner utanför Västra Götaland. Om utprovningen kräver hembesök, t.ex. för att se hemmiljön, så har rehabenheten endast skyldighet att göra hembesök inom den kommun/stadsdel som rehabenheten är belägen(undantaget neurovårdteam vars upptagningsområde skiljer sig). Rehabenheten har i sådant läge skyldighet att överrapportera patient till rehabenhet i den kommun/stadsdel där patienten är bosatt. (Se Krav- och kvalitetsboken 2.2, 2.12.5 samt bilaga 2:1)

2.7 Tillgänglighet

Är kravet om 40 timmar/vecka öppettid exklusive eller inklusive lunch? 
Kravet är att en rehabenhet ska vara öppen alla vardagar samt minst 40 timmars öppethållande per vecka. Om en rehabenheten väljer att hålla lunchstängt räknas detta inte som öppethållande. (Se Krav- och kvalitetsboken 2.6)

 Kravet om öppethållande 40 tim/v, gäller det fysioterapeut resp arbetsterapeut eller enheten? 
Enheten. Arbetsterapeut och/eller fysioterapeut ska finnas på enheten under hela öppethållandet. Se Krav- och kvalitetsboken 2.7.

Vad menas med att patienten ska tas omhand inom 7 dagar?
Patientens ska erbjudas tid för bedömning/behandling inom 7 kalenderdagar.

Ibland är det patienten som inte vill ha tid inom 7 dagar. Vad gäller då?
Om patienten inte önskar tid inom 7 dagar så gäller patientens önskemål. Det viktiga är att patienten erbjuds tid inom 7 dagar om patienten så önskar.

Vad innebär införandet av 1177/e-tjänster för rehabenheten?
Beslutet innebär att alla mottagningar ska erbjuda fler ärendetyper samt att ärenden ska besvaras inom 2 arbetsdagar.

Beslutet i sin helhet hittar ni på: www.vgregion.se/1177etjanster

Vilket geografiskt område gäller för besök utanför rehabmottagning?
Rehabenheten kan registrera besök utanför mottagning i samma geografiska område som kontraktet, dvs. samma kommun eller stadsdel för Göteborg.

Vad innebär det att 10 % av enhetens totala vårdkontakter får ske utanför mottagningen?
Besök utanför mottagningen (exklusive gruppbehandling) får uppgå till högst 10 % av enhetens totala vårdkontakter under en tolvmånaders period. I rehabenhetens totala vårdkontakter ingår vårdkontakter vid filial samt andra kontakter t.ex. hembesök och telefon. Förstagångsersättning, tolkmedverkan och andra tillägg är inga vårdkontakter utan endast tillägg. Besök utanför mottagning sker företrädesvis på vårdcentral och i syfte att ge en bättre och effektivare vård genom snabb bedömning, för mer information se Krav- och kvalitetsboken 2.7.2.

Vid besök utanför mottagning anges i krav- och kvalitetsboken 2.7.2 att ”företrädesvis på vårdcentral, kan ske i syfte att ge bättre och effektivare vård....-ska uppfylla VGRs tillgänglighetskrav. Är om endast vårdcentral eller kan annan verksamhet inom VGR räkans in? Kan kommunal badanläggning eller en gymanläggning vara en sådan plats?Krav- och kvalitetsboken anger att besök utanför mottagning företrädesvis sker på vårdcentral i syfte att göra en första bedömning, inte planerad behandling. Planerade behandlingsåtgärder som behöver ske utanför mottagning är bassängträning då denna vanligtvis inte finns på rehabenheten. Ett annat exempel kan vara ett enstaka besök vid patientens ordinarie gymanläggning i syfte att stödja patienten till övergång till egenvård.

Intentionerna med att ge verksamheten möjlighet till besök utanför rehabenheten syftar till att öka samverkan med vårdcentral, andra vårdinrättningar bedöms inte aktuella. De lokaler som används vid besök utanför mottagningen ska uppfylla regionens krav på tillgänglig. Om patienten besöker vårdcentral eller andra vårdinrättning och har behov av rehabiliteringsinsatser är verksamheten skyldig att lämna information om vårdvalet. Mer information finns på webbsidan: Vårdval Rehab

2.8 Bemanning och kompetens

Hur ska man lösa situationen då personal är sjuk?  
Enstaka tillfällen som vårdgivaren inte kan styra över är inget som leder till sanktioner. Enheten ska ha en plan för hur korttidsfrånvaro ska hanteras för att säkerställa kraven.

Kravet på tre års yrkeserfarenhet; gäller det både för arbetsterapeut och fysioterapeut eller är det sammanlagt?
För respektive profession gäller att minst 50 % har klinisk erfarenhet från öppenvårdsverksamhet motsvarande minst tre år, heltid, under de senaste fem åren.

2.12 Tilläggsuppdrag neurovårdteam

Vilka högskolekurser kan tillgodoräknas för att uppfylla Krav- och kvalitetsbokens kompetenskrav för neurovårdteam?
Kurserna ska vara relevanta för de patientgrupper som omfattas av uppdraget i neurovårdteam samt ha en koppling till professionerna arbetsterapeut och fysioterapeut.

Kan alla rehabenheter ta emot neuropatienter och då få en högre ersättning?
Alla rehabenheter ska ta emot patienter med neurologiska diagnoser. För patienter med diagnos enligt listan på Vårdval Rehabs webbplats utgår högre ersättning (0,5 p) för samtliga av dessa patienter oavsett om rehabenheten har tilläggsuppdrag neurovårdteam eller inte. För de enheter som har tilläggsuppdrag neurovårdteam betalas den högre ersättningen (1,0 p) endast ut när patienten behandlas inom ramen för neurovårdteamets verksamhet.  

Om kravet på neurovårdteam sänktes till 10 patienter/år från 25 patienter/år skulle även mindre enheter kunna ha neurovårdteam. Kan man sänka kravet?
Det behövs ett visst patientflöde för att upprätthålla kompetensen i teamet, därför är kravet 25 patienter/år. För att klara detta är neurovårdteamens upptagningsområden större än för basuppdraget (se Krav- och kvalitetsboken bilaga 2:1).

Kan det finnas fler än ett neurovårdteam/nämndområde?
Ja, det kan finnas flera team i samma område, dock finns volymkravet på 25 patienter/år.

Är logopeder ett måste i neurovårdteam eller är det Ok med andra yrkesgrupper? Detta med tanke på logopedbrist.
Tillgång till logopedi är obligatoriskt.

Kommer det att finnas ekonomisk hjälp till mindre enheter att utbilda neurovårdteam?
Utbildning är en fråga för respektive leverantör, uppdragsgivaren kommer inte att ge särskilt ekonomiskt stöd för utbildning till leverantörerna.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22