Ny regionövergripande grupp som ger ersättning via vårdvalen

Från och med den 1 april 2019 kommer Sakkunniggrupp terminologi- och klassifikationsfrågor inom hälso- och sjukvård (STOK, före detta RAKEL) att generera särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper inom vårdvalen.

Ersättning ges utifrån stor arbetsinsats (Nivå 3) och ger ersättning med 3 000 kronor per månad. Maximalt två representanter per vårdval varav en från Närhälsan och en från PrimÖR.

Hantering av ersättning
Uppgift om vårdvalens representation i respektive grupp hämtas från ordförande eller sekreterare i var och en av de angivna grupperna. Då ersättningen fordrar manuella insatser kan utbetalning ske med viss fördröjning.

Beslutet togs på Ersättningsgruppen för vårdvalsfrågor den 8 februari 2019.

Kontakt vid frågor gällande STOK:
Nina Bonnedahl 
Ordförande STOK
nina.bonnedahl@vgregion.se


Kontakt vid övriga frågor:
Hans Möller
Ordförande Ersättningsgruppen för vårdvalsfrågor
hans.e.moller@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-03-05 09:03