Registrering av vårdplaneringsmöte i samband med utskrivning från slutenvården och dokumentation i SAMSA

Publicerad:

På förekommen anledning behöver följande förtydligas:

Deltagande i vårdplaneringsmöten genererar ingen ersättning, oavsett om de är fysiska eller digitala, om de inte innehåller upprättande av SIP.

Inte heller dokumentation i SAMSA ger ersättning. Dessa insatser ska journalföras som notat.

Anledningen till att dessa insatser inte ger ersättning är att de inte uppfyller kraven för att insatsen ska definieras som kvalificerad hälso- och sjukvård.

Se även:

Registrering av distanskontakter efter 2022-01-01 (pdf)

För frågor kontakta Vårdval Rehabs funktionsbrevlåda:

vardval.rehab@vgregion.se