Projekt Kvinnors Hälsa- utveckling inom Vårdval Rehab

Vid Enheten för Primärvårds verksamhetsuppföljning under 2015-2016 lyfte flertalet rehabenheter fram patientgruppen med stressrelaterad ohälsa, psykisk ohälsa och sömnproblematik som en stor och växande grupp som söker vård inom Vårdval Rehab. Den statistik som kunde tas fram från registrerad data visade dock att endast cirka 2-4 % av patienterna som sökte inom Vårdval Rehab fick en diagnos registrerad för psykisk ohälsa inklusive stress- och sömnproblematik.

Regeringen avsatte 125 mnkr för riktade insatser för att stärka kvinnors hälsa under 2016. Västra Götalandsregionens andel var 21,5 mnkr och enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen användes medlen för att stärka kvinnors hälsa inom primärvården. Enheten för Primärvård och Vårdval Rehab fick projektmedel för att utveckla kunskap om kvinnors hälsa inom Vårdval Rehab med fokus på psykisk hälsa. Höstens arbete har resulterat i en delrapport som finns publicerad, se länk på höger sida. Delrapporten beskriver de olika styrdokument och riktlinjer rehabverksamheterna har att förhålla sig till, samt de faktorer som påverkar att diagnoser inte ställs/registreras på rehabenheter och/eller att patientgruppen av andra skäl inte syns i statistiken. Publicerad finns även en Powerpoint som kort sammanfattar delrapporten.  

Regeringen har beslutat om nya medel för 2017-2019. Projektet fortsätter under 2017 med fokus på kunskapsuppbyggnad för att uppmärksamma, beskriva patientgruppen genom säkrare användning av ICD 10 och KVÅ koder inom området långvarig smärta och psykisk ohälsa.

Styrgruppen består av:

  • Karin Jacobsson, projektledare
  • Anneli Virenhem, Primör Rehab
  • Lena Karlsson, Koncernkontoret
  • Karin Overgaard, Koncernkontoret
  • Marie Gustavsson, Koncernkontoret
Senast uppdaterad: 2019-02-18 15:01