Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansök om att bli vårdgivare

Vårdgivare som vill ingå i Vårdval Vårdcentral måste ansöka om ett godkännande. För att bli godkänd måste vårdgivaren uppfylla de krav och villkor som Västra Götalandsregionen ställer i den så kallade Krav- och kvalitetsboken. Efter samråd och kontrakt med hälso- och sjukvårdsnämnden kan vårdgivaren sedan etablera sig och bedriva vård i Västra Götaland. Meddelande om godkännande lämnas senast tre månader från det att komplett ansökan inkommit.

Ny rutin från 1 januari 2021 för att säkerställa krav på lokaler enligt Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral (3.18)

Enligt Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab ska alla lokaler där verksamhet utförs enligt uppdraget vara tillgängliga för personer med funktionsvariation och vara utformade i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet. Inför driftstart, ändrad mottagningsadress och vid större ombyggnationer ska dessa krav på lokalernas utformning säkerställas.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 30 september 2020 § 251 att överföra ansvar och kostnader för tillgänglighetsbesiktningar inom vårdvalen vid nystart, ändrad mottagningsadress och vid större ombyggnader av lokalerna till sökande eller vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i samband med beslutet ett uppdrag att ta fram en tillämpningsanvisning som närmare beskriver förutsättningarna.

Tillämpningsanvisningen innebär att sökande eller vårdgivare ansvarar för att senast en vecka före avstämningsmöte inför driftstart av nya enheter eller flytt till ny mottagningsadress eller vid större ombyggnad av befintliga lokaler lämna in ett intyg (enligt fastställd mall) utfärdat av en av Boverket certifierad tillgänglighetskonsult. Intyget ska senast vid driftstartsmötet visa att lokalerna uppfyller Västra Götalandsregionens riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. Om sådant intyg inte kommit in förskjuts driftstartsmöte och driftstart.

Den nya rutinen gäller för alla ansökningar och anmälningar som skickas in från 1 januari 2021.

Tillämpningsanvisning - Godkännande av lokaler för verksamhet inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen

Intyg om att lokaler inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab är godkända enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet

Begäran om sekretess

Västra Götalandsregionen omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att samtliga handlingar som inkommer till Västra Götalandsregionen blir allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut om någon begär det. Om Västra Götalandsregionen vid sin bedömning enligt 6 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen anser att någon eller några uppgifter i den efterfrågade handlingen omfattas av sekretess enligt lagen så kommer dessa uppgifter inte att lämnas ut.

Om sökande önskar att en uppgift ska sekretessbeläggas ska sökande särskilt begära detta genom att bifoga en begäran om sekretess. I begäran om sekretess ska sökande ange vad som är skyddsvärt, samt var i ansökan uppgiften finns. Dokumenten ska vara döpt ”Begäran om sekretess”. Sökande ska även motivera hur sökande kan skadas om uppgiften lämnas ut. Följande delar ska finnas i ”Begäran om sekretess”:

- Vem begär sekretess?

- Vad är skyddsvärt?

- Var i ansökan finns de skyddsvärda uppgifterna?

- Hur kan sökande komma till skada om uppgifterna lämnas ut?

Om ingen begäran om sekretess bifogas ansökan kan ansökan i sin helhet komma att lämnas ut som en allmän handling. Västra Götalandsregionen kommer att ta ställning till sekretessfrågan först när en begäran om att få ut handlingen inkommer till Västra Götalandsregionen. Observera också att en begäran om sekretess inte garanterar att uppgifterna kommer att sekretessbeläggas.

Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Vårdcentral

Ansökan sker genom att respektive blankett nedan fylls i, skrivs under och skickas in. 
Ansökningsblankett 

Checklista för lokaler - Fysisk tillgänglighet

Blankett - Moderbolagsgaranti

Senast uppdaterad: 2021-03-23 13:32