Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fast läkarkontakt

Från och med år 2020 betalas särskild ersättning ut till vårdcentraler som kan erbjuda fast läkarkontakt enligt kap. 6.1.19 i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral. En tillämpningsanvisning framtogs efter fastställandet av Krav- och kvalitetsboken, med bland annat förändringar gällande ST som fast läkarkontakt.

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2021

Tillämpningsanvisning fast läkarkontakt

Minsta antal listade per läkare

Under dialoger vid informationsmöten angående stimulansersättning fast läkarkontakt har det framkommit att det inte är ändamålsenligt att ha ett lägsta antal listade som en heltidsarbetande fast läkarkontakt ska ha ansvar för. Bland annat så stämmer det inte med uppdraget till mobil hemsjukvårdsläkare som ofta kan ha ansvar för färre personer än de 600 som anges som lägsta antal listade för en fast läkarkontakt, i Krav- och Kvalitetsboken. Därför beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen 20 februari 2020, om att ta bort den nedre gränsen.

Under januari 2020 hölls informationsmöten med vårdgivare angående fast läkarkontakt, se presentation nedan som då visades.
Presentation - Stimulansersättning fast läkarkontakt på vårdcentral

 

Läs om ersättning under rubriken "Särskild ersättning fast läkarkontakt" - Ersättningsmodell Vårdval Vårdcentral

Dispensansökan fast läkarkontakt

Enligt tillämpningsanvisning för fast läkarkontakt krävs dispens för en läkare med andra specialiteter än allmänmedicin (undantaget specialist i geriatrik eller barn- och ungdomsmedicin som kan vara fast läkarkontakt för sin målgrupp). Ifylld blankett skickas till vgprimarvard@vgregion.se och bedöms av medicinska rådgivare. 

Blankett för ansökan om dispens, fast läkarkontakt med annan specialitet än allmänmedicin

Frågor och svar

Förtydligande angående dispenser

  • Dispens lämnas endast till den som har en specialitet godkänd i Sverige. Specialistbevis utfärdat av Socialstyrelsen ska bifogas. Namn bör framgå men personnummer maskas.
  • Enligt tillämpningsanvisning kan dispens bli aktuell för läkare med andra specialiteter (än allmänmedicin) som arbetat länge i primärvård och bedöms vara kompetent och lämplig för uppdraget. Bedömningen är att minst 2-3 års tjänstgöring, i princip heltid eller nära heltid, krävs för att man ska kunna tillägna sig det breda allmänmedicinska uppdraget med dess viktigaste komponent, kontinuitet. Arbete korta perioder på olika eller samma vårdcentral alternativt jourcentral ger inte denna kompetens, oavsett anställningsform. Om en läkare nyligen anställts eller kommer att anställas kan man återkomma med dispensansökan efter 2-3 års tjänstgöring.
  • Det kommer många gånger att bli individuella bedömningar. Dessa görs i teamet medicinska rådgivare på enheten vårdval och fördjupad uppföljning, i samråd med enhetschef.
  • Handlingar diarieförs under vårdcentralens diarienummer, under GDPR-sekretess.

Vem räknas som ST-läkare?

Som ST-läkare räknas den som tillsammans med studierektor och chef upprättat ett ST-kontrakt. Hurvida man får regional ersättning påverkar inte detta. Dispens kan inte beviljas under tiden man inväntar detta kontrakt.

Vad menas med arbetsgrad i % vid inrapportering?

Verksamheten har möjlighet att rapportera in en lägre arbetsgrad än aktuell anställningsgrad, om verksamhetschef kommit överens med läkaren om att hen på grund av andra uppdrag (såsom handledning, forskning, utökade ansvarsområden) ska ha en mindre lista. Ex: Läkaren är anställd 100% men har andra uppdrag 20%, rapporteras in som arbetsgrad 80% och antal personer som hen kan vara fast läkare för beräknas utifrån det.

Hur hanteras längre frånvaro hos den fasta läkaren?

  • Den fasta läkarkontakten ska vara den läkare som personen så långt som möjligt får träffa vid besök för sin grundsjukdom och den ska samordna vården mellan olika vårdenheter. Vid kortare planerad frånvaro, t ex sidotjänstgöring för ST-läkare, behöver man därför inte byta fast läkare. Detta behöver inte heller meddelas Koncernkontoret.
  • Vid längre frånvaro (mer än 6 månader) såsom planerad föräldraledighet eller sjukfråvaro hos en tillsvidareanställd läkare behöver verksamheten ha en planering för hur patienternas behov av kontinuitet skall tillgodoses, men den ordinarie läkaren kan kvarstå som fast läkare. Vid sådan frånvaro skall enheten meddela denna planering till avtalsansvarig regionutvecklare vid Koncernkontoret, enhet vårdval och fördjupad uppföljning. 

När kan vårdcentralen lägga in i sin journal att patienten har en fast läkarkontakt?

Det beror på varje vårdgivares journalsystem hur detta bäst registreras. Den som har skyldighet att journalföra kan även markera fast läkarkontakt. Vår bedömning är att det är rimligt att göra det i samband med att patienten informeras om vem som är hens fasta läkarkontakt. Det bör för tydlighets skull framgå av personens arbetsbeskrivning att denne har arbetsuppgiften att ”lägga in och markera fast läkarkontakt”.

Frågor om Excelfilerna som Koncernkontoret har tagit fram

Kan vårdgivarna samla personuppgifter på detta sätt?
Ja, vårdgivarna får samla personuppgifter för att säkerställa korrekt registrering.  Sedan ansvarar varje vårdcentral själv för att hantera dessa personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och andra tillämpliga regelverk.

Hur ska vårdgivarna bevara dessa handlingar som de upprättar? Arkivera? Gallra?
Enligt de regler som gäller för respektive verksamhet. 

Är det någon skillnad i ovanstående frågor mellan offentliga och privata vårdgivare?
Ja, offentliga vårdgivare har speciella regler för bevarande och/eller gallring av handlingar.

Kommer Koncernkontoret begära in Excelfilerna?
Nej, uppföljning kommer att ske på andra sätt. Detta material är enbart avsett som internt material för vårdcentralerna och hanteras enligt respektive vårdcentrals regelverk.

Kommunikation

Kommunikationen ut till patienterna om vem som är deras fasta läkarkontakt kan ske på olika sätt. Vårdgivaren själv får avgöra hur. Det kan vara information på hemsidan om att vårdcentralen erbjuder fast läkarkontakt och uppmaning till listade att ta kontakt om de vill veta vem som är deras fasta läkarkontakt alternativt brevutskick eller muntlig information vid kontakt. Informationen kan ske successivt under 2020 och sedan om byte av fast läkarkontakt sker.

Senast uppdaterad: 2020-01-29 10:24