Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förstärkt vårdgaranti Primärvård

Från och med den 1 januari 2019 är vårdgarantin inom primärvården i Sverige förstärkt. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.
Mer information från SKL om vårdgarantin

Kontakta oss vid frågor: 
vgprimarvard@vgregion.se eller vardval.rehab@vgregion.se

Aktuellt: Anbudsinbjudan till journalleverantörer

Bakgrund: Från och med den 1 januari har flera regioner i landet börjat att redovisa uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin via den nationella väntetidsdatabasen; www.vantetider.se. Resultaten redovisas i form av andel patienter som fått en medicinsk bedömning inom tre dagar samt vilken yrkesgrupp som gjort den medicinska bedömningen.
Koncernkontoret har i uppdrag att dels införa den förstärkta vårdgarantin i primärvården i Västra Götalands regionen (VGR), dels säkerställa att VGR rapporterar data till den nationella väntetidsdatabasen och att regionen kan följa upp och återföra data till olika intressenter. Den 22 maj 2019 beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att godkänna ett förslag om att VGR rapporterar data på två olika sätt: Vårdgivare anslutna till journalsystemet Asynja Visph kommer att rapportera direkt till SKL och den nationella databasen. Övriga vårdgivare kommer att rapportera via en ny datafil direkt till VGR. Data skickas sedan vidare till SKL och till den nationella databasen. 

Aktuellt: Inom kort kommer Koncernkontoret att skicka ut anbudsinbjudan till de journalleverantörer som har flera privata vårdgivare anslutna till sig. Inbjudan ska leda till att systemutveckling sker för att möjliggöra dataöverföring från vårdgivare till den nationella väntetidsdatabasen.  

Frågor och svar gällande förstärkt vårdgaranti

Fråga 1. Den nya lagen säger att medicinsk bedömning ska göras inom tre dagar. Avses kalenderdagar eller arbetsdagar?
Svar: Det är kalenderdagar som avses.   Det finns inga krav på bemanning under långhelg på rehabenhet. Vid behov av medicinsk bedömning som inte kan uppfyllas på grund av stängning vid röda dager vid rehabenhet får patienter tillsvidare tas omhand på jourcentral av annan yrkeskategori.     

Fråga 2. Begreppet Medicinsk bedömning är centralt i den förstärkta garantin. Finns det någon definition av Medicinsk bedömning?
Svar: Inom hälso- och sjukvården görs idag flera medicinska bedömningar, och de kan ha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang de görs.
En typ av bedömning sker i samband med den första kontakten med hälso- och sjukvården, den så kallade 0:an i vårdgarantin. Den medicinska bedömning som avses i den Förstärkta vårdgarantin syftar dock inte på denna första kontakt utan på den medicinska bedömning som görs av den yrkeskategori patienten därefter möter inom ramen för vårdgarantin. Beroende på hur enheten har organiserat sin verksamhet kan den första kontakten med till exempel sjuksköterska övergå i en medicinsk bedömning enligt vårdgarantin vid samma kontakttillfälle, men om patienten bedöms ha behov av en annan legitimerad yrkeskategori kan vårdgarantin inte anses vara uppfylld genom denna första kontakt.
En triagering innebär då alltså i normalfallet inte att en medicinsk bedömning har gjorts, i den betydelse det har enligt den Förstärkta vårdgarantin.

Fråga 3. Dagens 7-dagars besöksgaranti till läkare ersätts ju av den förstärkta vårdgarantin. Även rehabenheter kommer nu att omfattas av garantin. Hur kommer gränssnittet att se ut mellan vårdcentraler och rehab vad gäller garantin?
Svar: En vårdutförares ansvar med avseende på vårdgarantin sträcker sig inom den egna vårdenheten.  

Fråga 4. Utifrån formuleringen att man ska få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 3 dagar, jag tolkar texten såväl i Vårdgivarnytt som i SKL underlag att det kan vara en bedömning via telefon, digital kontakt eller mottagningsbesök, det vill säga konklusionen är att inte besök krävs.
Svar: Den nya lagen om förstärkt vårdgaranti föreskriver inte fysiska besök, utan om kontaktväg via telefon, video mm tidsmässigt och innehållsmässigt motsvarar ett traditionellt mottagningsbesök där medicinsk bedömning enligt vårdgarantin görs, kan dessa klassas som kontakter enligt vårdgarantin. De generella förutsättningarna för att patienten ska anses vara en vårdgarantipatient gäller, det vill säga att det är ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett sedan tidigare känt medicinskt problem eller en utebliven behandlingseffekt. Poängteras ska att i förarbetet till lagändringen står det att man fortsatt i närtid får räkna med att det är det fysiska besöket som kommer att vara det vanligaste alternativet och den form av kontakt som många patienter föredrar. 

Fråga 5. Vad innebär den nya förstärkta vårdgarantin för den existerande inrapporteringen som finns, gällande 7-dagars garantin? Svar: Nuvarande 7-dagars rapportering från vårdcentral, som görs under två perioder per år, kommer att ersättas av en ny inrapporteringsrutin för både vårdcentraler och rehabenheter. Denna rutin håller på att tas fram i skrivande stund. Det innebär att ingen mer rapportering kommer att ske enligt den gamla rutinen från 1 januari 2019.

Fråga 6. I vilka situationer gäller vårdgarantin i primärvården?
Vårdgarantin gäller då patienten uppfyller kriterierna för att omfattas av vårdgarantin (se fråga 4) och är folkbokförd inom länet.

Senast uppdaterad: 2020-02-05 17:09