Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Temagranskning diagnosregistrering

Publicerad:

Under 2019 utfördes en temagranskning utifrån uppdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) efter att en kraftig ökning av antalet registrerade diagnoser inom Vårdval Vårdcentral hade noterats. Ett resultat av granskningen var att HSS beslutade att två uppföljande undersökningar av diagnosregistreringsmönster skulle göras enligt samma modell, av journaler från 2018 respektive 2019.

Syftet med den aktuella uppföljningen var att granska enheternas följsamhet till riktlinjerna avseende diagnosregistrering som varit gällande inom Vårdval Vårdcentral sedan 2013. Journaler från 2018 granskades av oberoende externa konsulter, specialister i allmänmedicin med lång klinisk erfarenhet.

Granskningen var kvalitativ och innebar medicinsk värdering av journaltexter där flera olika parametrar sammanvägdes. Konsulterna bedömde i vilken utsträckning registrerade diagnoser var motiverade utifrån sammanhanget i journalen. Till exempel användes begreppet irrelevant diagnos vilket syftade på en diagnos som utifrån journalsammanhanget inte var motiverad. Detta innebar dock inte att diagnosen var påhittad eller saknade betydelse för den enskilda patienten.

Efter genomförd journalgranskning sammanställde konsulterna sina resultat. Resultaten låg till grund för dialogmöten som genomfördes med företrädare för alla 30 undersökta vårdcentraler. Mötena syftade till att från både vårdgivare och Koncernkontoret bättre förstå de enhetsspecifika resultaten och till ett ömsesidigt lärande.

Resultaten från journalgranskning och dialogmöten vägdes samman och utmynnade i bedömningen att 14 av de 30 granskade enheterna under 2018 hade en omfattande irrelevant diagnosregistrering och ett diagnosregistreringsmönster som tydde på systematiska avvikelser.

HSS beslutade den 11 november att rekommendera hälso- och sjukvårdsnämnderna att fatta beslut om sanktion för de 14 enheterna. Nämnderna beslutade i december 2020 i enlighet med HSS rekommendation. Koncernkontoret Ekonomi administrerar dessa sanktioner genom avdrag på kommande utbetalningar.

Under våren 2020 togs en ny riktlinje avseende diagnosregistreringar fram och en informationsfilm kring diagnosställande och -registrering gjordes, se länkar:

Riktlinje diagnosregistrering Västra Götalandsregionen

Film om diagnosregistrering

Publicerad: