Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny möjlighet att ansöka om tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa

Under 2019 ges ytterligare fortsatt statsbidrag för att särskilt uppmärksamma ungas psykiska hälsa och stimulera nya initiativ på området. Det finns möjlighet för ytterligare en vårdcentral att få tilläggsuppdrag för barn och ungas psykiska hälsa.

I senaste etappen av pilotprojektet hade totalt fem vårdcentraler med geografisk spridning, möjlighet att få ett tilläggsuppdrag att utöver ordinarie verksamhet särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6-18 år. Urvalet av vårdcentral med tilläggsuppdrag sker på ett konkurrensneutralt sätt. Fyra vårdcentraler har nu beviljats ett tilläggsuppdrag.

Då vi inte fyllt kvoten av ansökningar ger vi nu möjligheten till ytterligare en vårdcentral att ansöka senast 4 februari. Då vi har en målsättning att ha spridning i regionen vi ser gärna att vårdcentraler i norra (HSNN) och östra (HSNÖ) nämndområdena i regionen söker. För behörighet att ansöka om uppdraget krävs i denna omgång 4 000 listade patienter.

Vårdcentral med tilläggsuppdrag är en enhet med specifik kompetens som kan anlitas av andra vårdcentraler, till exempel för bedömning kring barns och ungas utveckling och behov av insatser. De kan också i större utsträckning ge kompletterande behandlingar exempelvis psykoedukativa insatser, gruppbehandling och föräldrastödjande insatser. Huvudinriktningen är korta behandlingsinterventioner, enskilt eller i grupp, och vid behov ska patienten kunna lotsas vidare till annan vårdnivå.

I första hand ska barn, unga och deras närstående söka hjälp på vårdcentralen där hen är listad och om insatserna på respektive vårdcentral inte skulle räcka till finns möjligheten för vårdcentralen att samarbeta med de resursförstärkta vårdcentralerna kring planering och genomförande av behandlingsinsatser. Tidigare listning och patientansvarig läkare kan bibehållas.

Varje vårdcentral med tilläggsuppdrag bör ha 2,0 leg. psykologer (eller 1,0 leg. psykolog + 1,0 leg. psykoterapeut), 1,0 socionom (för psykosocialt arbete, ej krav på psykoterapiutbildning) och 0,5 valfri tjänst (dock inte läkare, personen ska inte ha specialistkompetens inom psykiatri).

För samtliga tjänster krävs erfarenhet av arbete med barn och unga. Verksamheten ska ha tillgång till läkare och sjuksköterska som är knutna till verksamheten via vårdvalsavtalet, vilket innebär allmänspecialist och distriktssköterska. Fysioterapeut och arbetsterapeut finns tillgängliga inom ramen för Vårdval Rehab. Ett viktigt uppdrag är också att samverka med till exempel specialistvården, ungdomsmottagningar, elevhälsa och aktörer inom Vårdval Rehab för funktionsbedömningar, behandling och vid behov utprovning av hjälpmedel.

En viktig erfarenhet från de vårdcentraler som redan startat denna typ av verksamhet är att det kräver större lokaler än vad som man tidigare behövt då besöken innebär att vårdnadshavare är med, att mycket behandling sker i gruppformat och man har många samverkansmöten till exempel kring SIP (samordnad individuell plan).

Mer information och frågor
Frågor om pilotprojektet besvaras av Lise-Lotte Risö Bergerlind, lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se tel. 070-854 02 95 och Zophia Mellgren zophia.mellgren@vgregion.se tel. 076-127 30 82 på Kunskapsstöd för psykisk hälsa och Karin Overgaard, karin.overgaard@vgregion.se på Enhet primärvård.

Ansökan
Ansökan skickas till både zophia.mellgren@vgregion.se och erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se senast 190204. Kunskapsstöd för psykisk hälsa och enhet primärvård kommer gemensamt granska era ansökningar och ta beslut om beviljade medel.

Ladda ner ansökningsformulär

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

  • Hur vårdcentralen planerar att jobba med uppdraget avseende bedömning av psykisk ohälsa hos barn och unga vad gäller symtombild, svårighetsgrad och behov av insatser. De förväntas även beskriva vilka behandlingsmetoder de planerar att använda sig av såsom psykoedukativa insatser, gruppbehandling, längre och kortare samtalsbehandling och eventuella föräldrastödjande insatser. 
  • Hur vårdcentralen planerar samverka med exempelvis andra vårdcentraler, specialistvården, ungdomsmottagningar, elevhälsa och aktörer inom Vårdval Rehab.
  • Hur vårdcentralens lokalmässiga förutsättningar ser ut, både med avseende på att kunna genomföra de beskrivna behandlingsinsatserna och för att tillgodose behovet för anställd personal.
  • Att grundbemanning med minst 2,0 leg. psykologer (eller 1,0 leg. psykolog + 1,0 leg. psykoterapeut), 1,0 socionom (för psykosocialt arbete, ej krav på psykoterapiutbildning) och 0,5 valfri tjänst (dock inte läkare, personen ska inte ha specialistkompetens inom psykiatri) är tillgodosett samt att dessa uppfyller kravet med tidigare arbete med barn och ungdomar under minst sex (6) månader. Erfarenhet inom det egna professionsområdet anses mest meriterande. Ideellt arbete exkluderas.

Ersättning/ ekonomi
Statsbidraget förväntas täcka minst 2,0 leg. psykologer (eller 1,0 leg. psykolog + 1,0 leg. psykoterapeut), 1,0 socionom (för psykosocialt arbete, ej krav på psykoterapiutbildning) och 0,5 valfri tjänst (dock inte läkare, personen ska inte ha specialistkompetens inom psykiatri) samt ökade insatser hos sjuksköterska och läkare på VC. Ersättning betalas inte för specialistläkare och specialistsjuksköterskor inom psykiatri, då projektet har som uppdrag att utvärdera omhändertagandet på primärvårdsnivå. Ytterligare tillkommande kostnader som inte täcks av ordinarie ersättning inom ramen av Vårdval Vårdcentral ingår i de medel som ges.

Läs mer om projektet Ungas psykiska hälsa

Senast uppdaterad: 2019-06-30 00:04