Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningsuppdrag

Morgondagens medarbetare i primärvård - ett gemensamt ansvar

Primärvårdens utbildningsenhet

Inom Vårdval Vårdcentral säkerställs hög kvalitet och likvärdig utbildning producentneutralt för Västra Götalandsregionen. Primärvårdens utbildningsenhet bistår verksamhetschefer, handledare, studerande under verksamhetsförlagd utbildning (VFU), psykologer i Praktisk Tjänstgöring för Psykologer (PTP), läkare i allmäntjänstgöring (AT), läkare i specialisttjänstgöring (ST), i frågor som rör utbildningsuppdraget i primärvård.

Ansvar för utbildning och utbildningskvalitet

I det uppdrag som samtliga vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral har åtagit sig ingår att bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för personalförsörjning. Vårdcentralerna ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid enheten och samverka aktivt med berörda studierektorer.
Vårdcentralen ansvarar för att utbildningsplatserna håller den kvalitet och följer den inriktning som anges i Västra Götalandsregionens och lärosätenas kvalitetskriterier och examenskraven för respektive utbildning. Vårdcentralen ansvarar också för att klinisk handledare, med av Västra Götalandsregionen godkänd handledarutbildning finns.

Hur vårdcentral blir godkänd utbildningsvårdcentral

I utbildningsuppdraget ingår att utbildningsplatser tillhandahålls för alla yrkeskategorier som finns på vårdcentralen. För att bli godkänd som utbildningsvårdcentral ska vårdcentralen granskas och bedömas av studierektorerna för VFU och läkare.
Utbildningsvårdcentral för psykologer granskas och bedöms av studierektor för PTP vårdcentral.
Under "Dokumentation utbildningsuppdrag" kan du läsa om kvalitetskrav och andra villkor för att bli godkänd som utbildningsvårdcentral. Du kan också ta kontakt med den studierektor som finns i ditt geografiska område, se kontaktlistan på Primärvårdens utbildningsenhet.
Primärvårdens utbildningsenhet
Utbildningsuppdrag för VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) inkluderar blivande undersköterskor, läkarsekreterare, sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning med flera. Utbildningsuppdrag för psykologer inkluderar psykologstudenter och PTP-psykologer. Utbildningsuppdrag för läkare inkluderar läkarstudenter, AT- och ST-läkare.

Hur tillsätts utbildningsplatserna?

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

När det gäller VFU är det studierektorn för VFU som granskar vårdcentralen som utbildningsvårdcentral och studenterna placeras därefter ut av studierektorn.

Psykologstudenter

När det gäller psykologstudenter är det studierektor PTP vårdcentral som granskar vårdcentralen som utbildningsvårdcentral. Psykologstudenter placeras därefter ut i samråd med Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.

PTP-psykologer

För att få särskild ersättning PTP av VG Primärvård ska vårdcentralen vara godkänd som utbildningsvårdcentral för psykologer och ska kvalificera sig genom att vid behov delta i utbildning av psykologstudenter.
PTP-psykologen anställs på vårdcentralen.
Du som är verksamhetschef och vill anställa en PTP-psykolog ska först kontakta studierektor PTP vårdcentral för kvalitetssäkring och information om PTP.
www.vgregion.se/studierektor-ptp-pv

Läkarstudenter

När det gäller läkarstudenter är det studierektorn för läkare som granskar vårdcentralen som utbildningsvårdcentral och läkarstudenterna placeras ut efter kontakt med samordnare på varje lokal studierektorsenhet.

AT-läkare

När det gäller AT-läkare är det studierektorn för läkare som granskar vårdcentralen som utbildningsvårdcentral. AT-läkare är anställda på sjukhusen och placeras i särskild ordning ut på godkända vårdcentraler av AT-studierektorn.

ST-läkare

För att få särskild ST-ersättning av VG Primärvård ska vårdcentralen vara godkänd som utbildningsvårdcentral och ha kvalificerat sig som utbildningsvårdcentral genom att också delta i utbildning av läkarstudenter och AT-läkare. ST-läkaren ska vara anställd på vårdcentralen.
Du som är verksamhetschef och vill anställa en ST-läkare ska först ta kontakt med studierektor för att gå igenom vad som gäller under ST och vad som rekommenderas att göra före och i samband med anställning. När det är dags för ST-läkaren att börja sin ST-tjänst ska ST-utbildningskontrakt undertecknas av ST-läkare, handledare, verksamhetschef och studierektor. I Västra Götalandsregionen används ST-forum sedan som ett web-baserat verktyg som stöd under ST-tjänstgöring.

ST-forum Västra Götaland

Är du intresserad av ST-tjänst?

Om du är intresserad av ST-tjänst tar du kontakt med verksamhetschefen på den vårdcentral du vill arbeta på eller söker utannonserade tjänster via Västra Götalandsregionens webbportal:

Västra Götalandsregionens jobbportal

Du kan också lägga upp en spontanansökan/intresseanmälan på följande länk:

Spontanansökan - Jobbportalen

Det ger regionens rekryterare tillgång till ditt intresse och de kan ta kontakt vid behov. Har du allmänna frågor är du välkommen att kontakta studierektorn i området som du är intresserad av.

Hur får vårdcentralen ersättning?

Ersättning för utbildningsuppdraget ingår i ersättningen för Vårdval Vårdcentral, men viss ekonomisk kompensation utgår till godkända utbildningsvårdcentraler för vissa delar av utbildningsuppdraget. Ersättningarna anges i Krav- och Kvalitetsboken.

Krav- och kvalitetsboken

Ersättning för VFU

Den ersättning som lärosätena betalar till Västra Götalandsregionen för utförd verksamhetsförlagd utbildning enligt RGS-avtalet, se högerkolumnen, delas i två delar. Den ena delen utbetalas till de enheter som haft studenter den gångna terminen och den andra delen används som stimulans och ersättning vid kompetenshöjning, enligt särskilda kriterier. Studierektorerna för VFU följer upp antalet studenter som haft utbildningsplatser och deras placering. Sammanställning görs terminsvis av studierektor och utbetalning sker direkt via IT-stödet för VG Primärvård efter terminsslut till vårdcentralen.

Ersättning för psykologstudenter

Vårdcentralen får underlag och anvisningar för fakturering från Psykologiska Institutionen på Göteborgs Universitet och sänder sin faktura dit.

Ersättning för PTP-psykolog

Vårdcentralen rapporterar PTP-psykologens tjänstgöring på excelblanketten "Underlag för särskild ersättning PTP". Senast 3:e dagen i månaden efter den månad underlaget avser ska underlaget sändas till studierektor PTP vårdcentral, via mejl. Studierektorn svarar på frågor om särskild ersättning PTP och hur man fyller i blanketten. Ersättningen betalas ut via VG Primärvårds IT-system månadsvis i efterskott.

Ersättning för läkarstudenter

Vårdcentralen får underlag och anvisningar för fakturering från Enheten för Allmänmedicin på Göteborgs Universitet och sänder sin faktura dit. Den ersättning som utgår från VGPV för studenthandledning sänds till vårdcentralen via Enheten för Allmänmedicin.

Ersättning för ST-läkare

Den anslagna budgeten för ST-ersättning beräknas täcka kostnaden för cirka 440 ST-läkare där särskild ersättning beviljats. För att ha möjlighet att göra en jämn fördelning av antalet ST-läkare inom Västra Götalandsregionen har ett normtal baserat på antalet invånare tagits fram.
Om intresset för ST-tjänster är större än normtalet anger får det bildas en kö inom varje nämndområde för beviljande av särskild ST-ersättning. Inom ramen för det totala antalet ST som kan beviljas ersättning, ska ST inom Norra, Östra och Södra nämnden prioriteras.
Vårdcentralen rapporterar ST-läkarens tjänstgöring och fyller i underlag för ersättning på excelblanketten "Underlag för särskild ST-ersättning". Senast 3:e dagen i månaden efter den månad underlaget avser ska underlaget sändas till kontaktpersonen för ST-ersättning på Studierektorsenheten i vårdcentralens geografiska område. Kontaktpersonen på studierektorsenheten svarar på frågor kring ST-ersättningen och hur man fyller i blanketten. Ersättningen betalas ut via VG Primärvårds IT-system månadsvis i efterskott.

Ingrid Persson Unell

Medicinsk rådgivare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-08-31 16:23