Kunskapsorganisation

Vården i Västra Götalandsregionen ska vara kunskapsbaserad. Det innebär att metoder och behandlingar ska baseras på god evidens, det vill säga stödjas av vetenskaplig forskning och utvärdering.

Kunskapsorganisationen

Kunskapsorganisationen består av sakkunniga inom vården i form av medicinska och odontologiska sektorsråd, diabetes- och strokerådet, cancervårdprocessteam inom Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst), Program- och prioriteringsrådet (PPR), Läkemedelskommittén, regionala medicinska terapigrupper för läkemedel och regionala patientprocessteam. Ordföranden i medicinska och odontologiska sektorsråd samt diabetes- och strokerådet deltar fyra gånger per år i ordförandekonferenser för att få information om aktuella ärenden inom regionen.

Program och prioriteringsråd

Program- och prioriteringsrådet (PPR) granskar och förordar styrande dokument inom vården, bland annat regionala medicinska riktlinjer och regionuppdrag. PPR bereder ordnat införande, en återkommande process där nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag granskas. PPR ger efter granskningen förslag till hälso- och sjukvårdsdirektören och hälso- och sjukvårdsstyrelsen om introduktionsfinansiering vid ordnat införande.

Program och prioroteringsråd

Tomas Bremholm

Ledning, hälso- och sjukvård
Telefonnummer