Program och prioriteringsråd

Program- och prioriteringsrådets uppdrag är att arbeta med regiongemensamma prioriteringar, riktlinjer och vårdprogram. Rådet ska verka för fortsatt utveckling av en kunskapsbaserad vård i Västra Götalandsregionen. Till exempel ska de metoder som sjukvården tillämpar baseras på god evidens, det vill säga stödjas av vetenskaplig forskning och utvärdering.

Rådets uppgifter:

  • Utarbeta förslag till ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer.
  • Utarbeta förslag till så kallade regionuppdrag för nya läkemedel, metoder och riktlinjer.
  • Bereda frågor om och yttra sig över förslag till nya medicinska metoder och läkemedel samt nya nationella och regionala riktlinjer och vårdprogram.
  • Tillsammans med ansvariga inom sjukvården utveckla ett systematiskt arbetssätt för ordnad utmönstring av metoder och läkemedel.
  • Tillsammans med de medicinska sektorsråden vidareutveckla arbetet med medicinska prioriteringar.
  • Delta i beredningen av förslag till strategiska investeringar i fastigheter och utrustning.
  • Utarbeta regiongemensamma standarder för innehåll och utformning samt publicering av riktlinjer, vårdprogram och prioriteringar.
  • Ge råd och stöd till ansvariga i sjukvården i frågor om regiongemensamma prioriteringar och riktlinjer/vårdprogram samt initiera och delta i arbetet med utveckling av IT-stöd för dessa.
  • Följa utvecklingen av kunskapsbaserad vård nationellt och internationellt.

Jan Kilhamn, ordförande PPR, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, avdelning kunskapsstöd, Västra Götalandsregionen

Espen Amundsen, bitr. sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs sjukhus, Västra Götalandsregionen

Eva Arrdal, ordförande regionala Diagnostikrådet, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen

Christina Bergh, HTA-chef, HTA-Centrum, Västra Götalandsregionen

Thomas Björk Eriksson, verksamhetschef, Regionalt cancercentrum väst, Västra Götalandsregionen

Tomas Bremholm, medicinsk rådgivare, avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen

Anders Carlqvist, avdelningschef, avdelning kunskapsstöd, Koncernkontoret, koncernstab hälso-och sjukvård, Västra Götalandsregionen

Monica Ericson-Sjöström, chefläkare, Närhälsan, Västra Götalandsregionen

Lars Grip, FoUU-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

Magnus Kronvall, områdeschef, ledningskansliet, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Josefine Persson, bitr forskare i hälsoekonomi, enheten för Hälsometri, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Lise-Lotte Risö Bergerlind, medicinsk rådgivare, enhetschef, enhet kunskapsstöd för psykisk hälsa, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen

Lars Sandman, professor, Linköpings universitet

Annette Trenge Jarlshammar, chefläkare, Skaraborgs sjukhus, Västra Götalandsregionen

Länkar

Mötesanteckningar PPR (intern åtkomst)

Anna Wallman

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer