Teman vid tidigare nätverksträffar

De teman som nätverket tar upp handlar om allt ifrån smala medicin-etiska frågeställningar som framför allt rör en enda medicinsk specialitet till bredare etiska frågeställningar som kan inbegripa de flesta medicinska områden.

  • Vård till papperslösa - var ska vi dra gränsen?
  • Att avstå, avbryta och avsluta kurativt syftande behandling
  • Beslutsförmågans gränsland: etik, juridik och klinisk verklighet
  • Värdegrundsarbete - en väg till ett mer etiskt handlande?
  • Värdebaserad vård - ur ett etiskt perspektiv
  • Assisterad befruktning - att spränga nya etiska gränser eller bara fler behandlingsalternativ?
  • Etisk rond - analys för medicinskt beslutsfattande

Seminarium 8 februari 2018 om klinisk genetik - genteknik på frammarsch; visdom, kunskap eller bara mängder med data?

Presentationer från seminariet:
Genteknik i sjukvården
Genetisk vägledning
Tre etikfall - underlag för falldiskussioner

Seminarium 3 maj 2018 om patientlagen som trädde i kraft 2015 med syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning, samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Presentation från seminariet
Utvärdering av patientlag 2014-2017 - lag utan genomslag

Seminarium 8 december 2018 om nytta och undanträngningseffekter av dyra cancerläkemedel.

Presentationer från seminariet
Kan vi göra svåra avvägningar mellan effektivitet och rättvisa?
Hopp- eller evidensbaserad medicin?
Till vilket pris har man rätt till hälsa?
Sjukhusens perspektiv på undanträngningseffekter av nya dyra cancerläkemedel

Senast uppdaterad: 2018-02-13 11:13