Start av regionalt processteam ohälsosam viktutveckling hos barn

Uppdaterad:
Publicerad:
En grupp kvinnor och män i ett konferensrum
Bakre raden från vänster: Lovisa Sjögren, Niklas Segerdahl, Malin Nycander, Maria Magnusson, Therez Fredriksson, Maria Bengtsson. Främre raden från vänster: Ulrika Knuts, Stina Svenningsson, Jovanna Dahlgren, Jenny Vinglid, Linda Åstrand Sjörén.

I slutet av augusti höll regionalt processteam ohälsosam viktutveckling hos barn sitt första möte. Teamet är en del av det regionala systemet för kunskapsstyrning och ingår i regionalt programområde barn och ungas hälsa.

Hur känns det efter första mötet, ordförande Jovanna Dahlgren och koordinator Therez Fredriksson?

- Otroligt stimulerande och alla var peppade att jobba vidare med uppdraget! Vi hade flera farhågor inför mötet, som vi ventilerade. Många delade med sig av erfarenheter från sina verksamheter men starkast var när vi fick lyssna på patientrepresentantens medhavda patientberättelser.

Vad utmärker er patientgrupp?

- Det är en grupp minderåriga barn som sällan är sedda, lätt blir marginaliserade och lågt prioriterade inom vården. Vården i regionen (och nationellt) är ofta otillgänglig initialt, ojämlik och outvecklad. GAP-analysen är tydlig – här finns mycket att göra.

- Att lyfta statusen i arbetet med barn som har övervikt eller obesitas och förebygga att fler får denna kroniska sjukdom är en tuff utmaning.

Finns det några särskilda utmaningar i VGR?

- Utmaningen är som på andra ställen att hålla samman vårdkedjan, att alla vet vem som gör vad och att vi samarbetar på ett fördjupat och personcentrerat sätt.

Vad tror ni blir viktigast att fokusera på?

- Patienten i centrum med respekt och på så sätt tillvarata familjernas inneboende kraft i mötet med vården! Men även att arbetet ska ge förutsättningarna för det förebyggande arbetet för ohälsosam viktutveckling redan på mödravård, BVC, tandvård och förskola. Det andra är att säkerställa kompletta och specialiserade obesitasteam på sekundär och tertiärnivå (de större sjukhusen samt regionsjukhuset).

Ett år från nu - vad hoppas ni att teamet har åstadkommit?

- Massor! Att vi har kommit med konkreta råd som ligger till grund för en vårdplan väl förankrad i patientorganisationen. Vi vill förändra hela ”kartan” vad gäller det samlade arbetet kring ohälsosam viktsutveckling hos barn.