Samordningsråd Barn

Gruppen består av chefer som aktivt ska bidra i den gemensamma styrningen inom ansvarsområdet i hela Västra Götalandsregionen.

Samordningsrådets uppgift är att på en övergripande strategisk nivå samordna och leda det koncerngemensamma arbetet inom ansvarsområdet samt vara stöd/referensgrupp till koncernledning hälso- och sjukvård. Rådet har ett ansvar att utifrån ett regiongemensamt perspektiv, bidra till resurseffektivitet. Den samverkar för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård och bidrar till utvecklingen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Länk till uppdragshandling samordningsråd Barn - beslutad 2022-01-20

Maja Berndes

Ordförande samordningsråd Barn

Karin Andersson

Koordinator samordningsråd Barn