Aktuellt RPO Barn och ungas hälsa: Fokus på högspecialiserad vård

I februari 2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utforma en arbetsprocess av koncentration högspecialiserade vård på nationell nivå. 

I samarbete med, bland annat, regioners system för kunskapsstyrning identifieras områden lämpliga för högspecialiserad vård på nationell nivå. Det innebär att RPO och NPO Barn och ungdomars hälsa just nu har fokus på denna fråga. Den 13 mars 2019 kommer förslag att lämnas till Socialstyrelsen.  Därefter fortsätter Socialstyrelsen att utreda frågan. 

Målet är att hälso- och sjukvårdens kunskap, kvalitet och patientsäkerhet ska utvecklas och förbättras samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt.

Läs mer på Socialstyrelsens webbsida

Med nationell högspecialiserad vård menas: Offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.