Regionalt processteam stroke

Det regionala strokerådet är ett regionalt rådgivande organ för utvecklande av strokevården inom regionen och arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer med att uppnå god strokevård på lika villkor.

Rådet ska tillföra den politiska och administrativa ledningen sakkunskap i medicinska och verksamhetsrelaterade frågor samt att utgöra ett forum för samråd och samverkan inom det särskilda ansvarsområdet strokevård.

Dessutom förväntas strokerådet:

  • att stödja arbetet med att förbättra inrapporteringen till Riks-stroke inom regionen samt att bidra till arbetet med regional bearbetning av kvalitetsindikatorer inom strokevården
  • att bistå regionen med Socialstyrelsen revidering/uppdatering av det nationella riktlinjer för stroke genom att på uppdrag
Senast uppdaterad: 2019-03-26 09:20