Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är en rådgivande expertfunktion i läkemedelsfrågor. Läkemedelskommitténs arbete ska bidra till en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Uppdragsbeskrivning
Läkemedelskommittén utgör en kunskapsresurs för läkemedelsarbetet i Västra Götalandsregionen. I uppdraget ingår att:

 • utarbeta och fastställa läkemedelsrekommendationer, terapiråd och regionala medicinska riktlinjer för läkemedel
 • identifiera, initiera och driva gemensamma frågor inom ansvarsområdet
 • vara forum för omvärldsbevakning, lärande, erfarenhetsutbyte och information om viktiga förändringar inom området
 • föra en strategisk dialog med andra aktörer inom ansvarsområdet
 • arrangera utbildningar inom läkemedelsområdet till relevanta målgrupper
 • aktivt medverka i arbetet med Program Millennium
 • med sin expertis medverka i:
  o utarbetandet av regiongemensamma strategier för läkemedelsområdet
  o upphandling av läkemedel
  o uppföljning av läkemedelsanvändningen
  o värdering av läkemedel
 • stötta den regionala implementeringen av nationella rekommendationer från NT-rådet och i övrigt bidra till Västra Götalandsregionens arbete kopplat till den nationella samverkan för läkemedel
 • bidra i arbetet med ordnat införande och ordnad utmönstring av läkemedel

Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen utgör kommitté enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.

Undergrupper till Läkemedelskommittén är regionala terapigrupper.

Ledamöter i Läkemedelskommittén

Terapigrupper