Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV)

Patientmöte mellan en äldre man och en kvinnlig vårdpersonal

Nationellt system för kunskapsstyrning tar fortlöpande fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen omfattar större delar av vårdkedjan: tidig upptäckt, utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering. Vårdförloppen ska kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig.

Framtagande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV).

Nya vårdförlopp tas kontinuerligt fram av nationella arbetsgrupper (NAG) inom olika nationella programområden (NPO), som består av sakkunniga från alla regioner och har representation av patienter.

Framtagna vårdförlopp går på öppen remiss. Det innebär att alla intressenter (exempelvis regioner, kommuner, patient- och professionsföreningar) har möjlighet att lämna synpunkter.

Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppen och godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården. 

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och därmed baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling.

Syftet är att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödiga väntetider i samband med utredning och behandling. På så sätt ska patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården förbättras och vården bli mer jämlik och jämställd.

Vårdförloppen som tas fram ska uppfylla följande kriterier:

  • De ska kunna starta i primärvården, innefatta den specialiserade vården samt även vid behov den kommunala hälso- och sjukvården.
  • De ska kunna innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar.
  • De ska kunna främja hälsa i hela förloppet.
  • De ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd.
  • De ska utformas så att de kan följas i de nya digitala vårdstöden som regionerna just nu, eller inom överskådlig framtid, upphandlar.

Aktuell remissperiod 15 november - 14 februari

Vårdförlopp

- Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
- Traumatisk hjärnskada
- Ländryggsbesvär 

Avslutade remisser av vårdförlopp och under bearbetning

(godkänns under 2022-2023 av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS) )

Cancersjukdomar 
- Vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer 

Hud- och könssjukdomar 
- Vårdförlopp svårläkta sår

Lung- och allergisjukdomar 
- Vårdförlopp matallergi
- Vårdförlopp obstruktiv sömnapné hos vuxna (OSA)

Nervsystemets sjukdomar
- Vårdförlopp för epilepsi 
- Vårdförlopp långvarig icke-malign smärta

Reumatiska sjukdomar
- Vårdförlopp jättecellsarterit

Kommande remisser under 2023 (preliminärt)

- Vårdförlopp för depression hos vuxna
- Vårdförlopp lungfibros
- Vårdförlopp självskadebeteende


Frågor gällande remisser av nationella kunskapsstöd inom Västra Götalandsregionen, kontakta: koncernkontoret.halsoosjukvard@vgregion.se

Arbetet med att införa vårdförloppen leds av sakkunniga i olika regionala programområden (RPO) och motsvarande processteam kommer att stödja implementerings- och utvecklingsarbetet.  Inom primärvården ser förloppet lite annorlunda ut och förtydligande av den processen presenteras under hösten 2022. 


1. Öppen remissrunda 
Förslag på vårdförlopp inkommer till VGR och VGR lämnar synpunkter

2. Förberedelsefas 
Processteamets ordförande, koordinator och medlemmar utses

3. Regionalt processteam (RPT) startar 
RPT startar och arbetar enligt regional uppstartsprocess (steg 4).
Data tas fram efter behov i RPT.

4. GAP-analys färdig
GAP-analys med förbättringsområden/åtgärder och mätetal presenteras för och kommuniceras till införandeansvariga och samordningsråd.

5. Beslut av vårdförlopp
Styrande dokument i VGR, Regional medicinisk riktlinje eller Regional riktlinje, tillämpning av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. 

6. Lokal förankring 
Införandeansvariga och samordningsråd tar med sig GAP-analys till lokal verksamhet/förvaltning och andra berörda,

7. Införandeplan 
Berörd lokal verksamhet/förvaltning, införandeansvariga och RPT tar fram införandeplan i samverkan. 

8. Genomförande
Genomför aktiviteter i införandeplan. Samarbete med lokal verksamhet och lokal medlem från RPT. Lärandeloop 3 månader. 

9. Uppföljning
Uppföljning av mätetal för utvärdering av effekter av aktiviteterna.

10. Lärande och justering
Lärande, justering och fortsatt arbete med införandeplanen.

11. Genomförandefas 
I enlighet med punkterna 7-9, PDSA*, 3- månaders genomförandeloop.

*PDSA: Plan, Do, Study och Act 

Länk till bildspel - Vårdförlopp status och process

För att beslut och initiativ i linje med Västra Götalandsregionens system för kunskapsstyrning ska få genomslag i primärvårdens verksamheter är det viktigt att de kan omsättas i agerande. Därför finns nu ett processtöd för implementeringen av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSV) i primärvården. 

Successivt kommer denna sida uppdateras med information och resurser för implementeringen av PSV i primärvården. 

Läs mer om det aktuella arbetet här

Profilbild av Katrin Modig Pallin

Katrin Modig Pallin

Regional samordnare vårdförlopp
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Anna Wreeby

Anna Wreeby

Regional samordnare vårdförlopp
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-09-30 14:24