Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Implementering av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i primärvård

Primärvården är ofta patientens första vårdkontakt oavsett vilka symtom patienten söker för. Primärvården har ett mycket brett diagnosspektrum att arbeta med och bevaka avseende kunskapsutvecklingen. Nästan samtliga planerade personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) kommer att påverka och beröra primärvårdens arbete.

Införandet av PSV i primärvård är komplext, bland annat på grund av olika vårdval och många olika enheter inom varje vårdval (över 200 vårdcentraler och knappt 140 rehab-enheter). De enskilda vårdenheterna är generellt små med begränsade resurser att på egen hand bevaka och implementera nya kunskapsstöd. Detta gör att det finns ett stort behov av att stötta primärvården i arbetet med de nya kunskapsstöden. 

För att underlätta införandet av PSV kommer införandet att göras: 

  • Grupperat: PSV som berör samma kliniska område införs samtidigt, i möjligaste mån för att minska verksamheternas tidsåtgång och för att möjliggöra högre kvalité i det förbättringsarbete som görs i samband med införandet.
  • Typproblematiserat: Identifiering och lösning av verkliga, återkommande, problem i de PSV snarare än nya diagnosspecifika speciallösningar. ​
  • Hårt prioriterat: Det material som går ut till primärvårdens verksamheter är sammanfattat och användbart.
  • I små steg och i dialog: Med chefer och medarbetare. Det är flera små beslut, aktiviteter och förändringar som tillsammans leder fram mot målet: en personcentrerad och sammanhållen primärvård av hög kvalitet.​

Film: Karin Looström Muth om personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSV). Speltid 1.59 min.

Inom ramen för kunskapsstyrningen har personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) tagits fram för vissa diagnoser som ett medel för att nå syftet jämlik, personcentrerad, sammanhållen och kunskapsbaserad vård.

PSV nationellt har tagits fram av tvärprofessionella expertgrupper med patientrepresentanter som genomfört en gemensam nulägesanalys och kunskapssammanställning.

Det som är nytt med upplägget PSV jämfört med regionala medicinska riktlinjer är att man tittar på personcentrerad vård ur ett systemperspektiv. Det handlar inte bara om bemötande vid enskilda patientmöten utan även om hur dessa knyts ihop av en sammanhållen planering. Bakomliggande medicinska riktlinjer kommer i någon mån uppdateras i samband med att PSV införs, eftersom man gjort en uppdaterad sammanställning av forskning som förarbete till PSV. Till stor del handlar arbetet med PSV dock om att möjliggöra att patienterna ska få den vård man redan vet att de behöver.  

I Västra Götalandsregionen görs regionala anpassningarna av regionala processteam som konkretiserar hur personcentrerad och sammanhållen vård genom PSV kan realiseras utifrån förutsättningar i regionen. ​ De regionala processteamen gör en regional problemanalys för att kartlägga nuläge. Utifrån nulägesanalysen skapas en handlingsplan som tydliggör inom vilka områden förbättringsarbete bör göras i regionen.

Regionala processteam konkretiserar regionala processer med syfte att stötta primärvården vid införandet.​ Det är de regionala processteamen som ansvarar för det medicinska innehållet och som också uppdaterar regionala medicinska riktlinjer så att de stämmer överens med PSV.

Processtöd för implementering i primärvård (PRIMP) erbjuder information, stöd och workshops riktade till verksamhetschefer och professionsrepresentanter. 

Workshoparna syftar till att ge verksamheterna bästa möjliga förutsättningar till en anpassad implementeringsprocess för den egna verksamheten. Primärvårdsversionerna av PSV och workshoparna har tagits fram i dialog med primärvårdsrådet, RESAK, PrimÖR, kontaktperson för privata vårdcentraler, införandeansvariga för Närhälsan och primärvårdområdeschefer i Närhälsan.

Följande primärvårdsversioner av PSV är godkända av Primärvårdsrådet, VGR, för användning inom primär och nära vård. 

(Ännu inte tillgänglighetsanspassat material)

Frågor och svar

Frågorna om kunskapsstyrningen och de personcentrerade sammanhållna vårdförloppen är många. Vi samlar här svar på en del av dem.

Processtöd för implementering i primärvård (PRIMP) är en stödfunktion kopplad till både den regionala kunskapsstyrningsorganisationen och Regionområde FoUUI primär och nära vård.

PRIMP-teamets roll är att bidra med expertkunskap om implementering och förändringsledning för att möjliggöra införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) i primärvården Västra Götaland (VGR) på ett sådant sätt att effekten av implementeringen blir den önskade: jämlik, kunskapsbaserad, personcentrerad och sammanhållen vård.

Kontakta PRIMP via e-post primp.pv@vgregion.se

Arbetet med att införa vårdförloppen leds av sakkunniga i olika regionala programområden (RPO) och motsvarande processteam kommer att stödja implementerings- och utvecklingsarbetet.  Inom primärvården ser förloppet annorlunda ut.


1. Öppen remissrunda 
Förslag på vårdförlopp inkommer till VGR och VGR lämnar synpunkter

2. Förberedelsefas 
Processteamets ordförande, koordinator och medlemmar utses

3. Regionalt processteam (RPT) startar 
RPT startar och arbetar enligt regional uppstartsprocess (steg 4).
Data tas fram efter behov i RPT.

4. GAP-analys färdig
GAP-analys med förbättringsområden/åtgärder och mätetal presenteras för och kommuniceras till införandeansvariga och samordningsråd.

5. Beslut av vårdförlopp
Styrande dokument i VGR, Regional medicinisk riktlinje eller Regional riktlinje, tillämpning av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. 

6. Lokal förankring 
Införandeansvariga och samordningsråd tar med sig GAP-analys till lokal verksamhet/förvaltning och andra berörda,

7. Införandeplan 
Berörd lokal verksamhet/förvaltning, införandeansvariga och RPT tar fram införandeplan i samverkan. 

8. Genomförande
Genomför aktiviteter i införandeplan. Samarbete med lokal verksamhet och lokal medlem från RPT. Lärandeloop 3 månader. 

9. Uppföljning
Uppföljning av mätetal för utvärdering av effekter av aktiviteterna.

10. Lärande och justering
Lärande, justering och fortsatt arbete med införandeplanen.

11. Genomförandefas 
I enlighet med punkterna 7-9, PDSA*, 3- månaders genomförandeloop.

*PDSA: Plan, Do, Study och Act 

Länk till bildspel - Vårdförlopp status och process

Senast uppdaterad: 2023-05-10 15:26