Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i primärvården

Nästan samtliga personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) kommer att påverka och beröra primärvårdens arbete. Primärvården är ofta patientens första vårdkontakt oavsett vilka symtom patienten söker för. Primärvården har ett mycket brett diagnosspektrum att arbeta med och bevaka avseende kunskapsutvecklingen. Här på sidan hittar du primärvårdsversioner av införda PSV samt stödmaterial och information om PSV i primärvården.

Kommande PSV

Här publicerar vi kort information om PSV som är aktuella för införande i primärvården.

Film: Karin Looström Muth om personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSV). Speltid 1.59 min.

Frågor och svar

Frågorna om kunskapsstyrningen och de personcentrerade sammanhållna vårdförloppen är många. Vi samlar här svar på en del av dem.

PRIMP - Processtöd för implementering i primärvård

Processtöd för implementering i primärvård (PRIMP) är en stödfunktion kopplad till både den regionala kunskapsstyrningsorganisationen och Regionområde FoUUI primär och nära vård.

PRIMP-teamets roll är att bidra med expertkunskap om implementering och förändringsledning för att möjliggöra införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) i primärvården Västra Götaland (VGR) på ett sådant sätt att effekten av implementeringen blir den önskade: jämlik, kunskapsbaserad, personcentrerad och sammanhållen vård.

Kontakta PRIMP via e-post primp.pv@vgregion.se


Nyheter från Processtöd för implementering i primärvård (PRIMP)

  • Pilottestning av PSV Hjärtsvikt nydebuterad

    Syftet med testningen är att pilotutvärdera regionalt anpassade PSV så att både patienter och medarbetare tidigt i införandeprocessen ska kunna delge sina upplevelser. På så vis kan implementeringshinder och förbättringar identifieras och hanteras innan breddinförande görs.

  • Hur går det med implementeringsarbetet med personcentrerade sammanhållna vårdförlopp i primärvården (PSV)?

    Under våren har arbetet med implementeringen av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen (PSV) fortskridit i primär och nära vård. PRIMP har bland annat sammanställt en rapport, bjudit in till dialogmöten med professionsrepresentanter inom primär och nära vård samt genomfört en serie workshops med fokus på implementering av PSV höftledsartros- primärvård, PSV knäledsartros och PSV kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.

Kommande event

Vi planerar just nu för kommande aktivteter och vi publicerar information om  informationstillfällen, workshops och andra event vi arrangerar här så snart vi vet mer.