Program- och prioriteringsråd

Program- och prioriteringsrådets uppdrag är att arbeta med gemensamma prioriteringar, riktlinjer och vårdprogram i VGR. Rådet ska verka för fortsatt utveckling av en kunskapsbaserad vård. Det innebär att rådet ska verka för att hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivs så att kraven på en god vård uppfylls, i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Rådets uppgifter:

  • Bereda förslag och ärenden av strategisk betydelse från regionala programområden/samordningsråd, förvaltningar samt politiska nämnder och styrelser i enlighet med vetenskaplig evidens.
  • Utarbeta förslag till ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag.
  • Utarbeta förslag till regionala planer för nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag.
  • Bereda frågor om och yttra sig över förslag till införande av nya läkemedeloch medicinska metoder samt nya nationella och regionala kunskapsunderlag som har betydande organisatoriska och/eller ekonomiska konsekvenser.
  • Ansvara för att tillsammans med regionala programområden och linjeorganisationen utveckla arbetet med medicinska prioriteringar och utveckla ett systematiskt arbetssätt för ordnad utmönstring av läkemedel och metoder.
  • Bidra med analyser av vetenskapligt underlag för förslag till strategiska investeringar inom utrustning och fastigheter.
  • Vara mottagare av HTA-analyser och efter analys föreslå åtgärder.
  • Följa utvecklingen av kunskapsbaserad vård och horisontella prioriteringar nationellt och internationellt.

Ledamöter i program- och prioriteringsrådet

Representanter för förvaltningarna inom hälso- och sjukvården

Margareta Berzén, chefläkare, Närhälsan, Västra Götalandsregionen

Björn Järbur, sjukhusdirektör, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Jerker Nilson, chefläkare, Södra Älvsborgs sjukhus, Västra Götalandsregionen

Göran Matejka, biträdande sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

Annette Trenge Jarlshammar, utvecklingschef, Skaraborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen

Representanter från Koncernkontoret

Magnus Kronvall (ordförande), avdelningschef koncernstab uppdrag och produktion av hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen

Peter Amundin, läkemedelschef, avdelning specialiserad vård, läkemedel och medicintekinska produkter, koncernstab uppdrag och produktion av hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen

Anders Carlqvist, t.f. FoU-chef, koncernstab strategisk hälso-och sjukvårdsutveckling, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen

Adjungerade deltagare från relevanta stödfunktioner

Christina Bergh, chef HTA-Centrum, Västra Götalandsregionen

Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef, Regionalt cancercentrum väst, Västra Götalandsregionen

Lise-Lotte Risö Bergerlind, teamledare, kunskapsstöd psykisk hälsa, Regionhälsan, Västra Götalandsregionen

Ann-Sofie Rundberg, avdelningschef, koncernstab strategisk hälso- och sjukvårdsutveckling, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen

Lars Sandman, etisk rådgivare, professor, Linköpings universitet


Marie Lindh

Samordnare PPR

Telefonnummer