Rådet för artificiell intelligens inom hälso och sjukvård (AI-rådet hälso- och sjukvård)

Rådet ska bidra till en gemensam styrning inom området artificiell intelligens (AI) i hela Västra Götalandsregionen (VGR) genom att på övergripande strategisk nivå samordna det regiongemensamma arbetet inom ansvarsområdet, samt vara stöd/referensgrupp till koncernledning hälso- och sjukvård.

Rådets uppgifter:

  • Bereda frågor och genomföra uppdrag från koncernstab hälso- och sjukvård.
  • Identifiera och initiera gemensamma frågor inom ansvarsområdet.
  • Vara forum för omvärldsbevakning, lärande, erfarenhetsutbyte och information om viktiga förändringar inom området.
  • Föra en strategisk dialog inom ansvarsområdet.

Ledamöter i AI-rådet hälso- och sjukvård

Anders Carlqvist, tf FoU-chef Kunskapsstöd HoS  

Lars Lindsköld, regionutvecklare eHälsa 2   

Anders Carlberg, avdelningschef Regional utveckling  

Anders Hyltander, strateg SU  

Andrea Kostadinovic, regionutvecklare FoUU  

Bent Petersen, Tandvårdschef FTV   

Hugo Wallén, strateg SU  

Justin Schneiderman, Innovationsplattformen 

Lina Strand Backman, Innovationsplattformen  

Magnus Kjellberg, sektionsledare SU  

Maria Vikingsson, Koncernstab digitalisering 

Magnus Clarin, FoU-chef Region Halland  

Thomas Fasth, Närhälsan  


Länkar:

Mer information om rådets uppdrag och ansvarsområde finns i uppdragshandling för AI-rådet

Mötesanteckningar AI-rådet hälso- och sjukvård (nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät)

Samordnare AI-rådet hälso- och sjukvård