Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala stödfunktioner

De regionala stödfunktionerna har i uppdrag att stödja de regionala programområdena (RPO) och Samordningsråden (SOR), de regionala processteamen samt de lokala processteamen och Program- och prioriteringsrådet. De har också i uppdrag att kontinuerligt utvärdera och förbättra stödet

De regionala stödfunktionerna utgår från Koncernkontoret och utgörs av följande delar:

Uppföljning och analys

Huvudsakligt uppdrag:

 • stödja de regionala programområdena i analysmetoder och analyskunskap
 • säkra tillgång den vårddata som efterfrågas
 • säkerställa användarperspektiv i presentationslösningar
 • utveckla rapportering och analys av hälso- och sjukvården ur patient- och verksamhetsperspektiv
 • säkerställa regionens utveckling och samarbete med kvalitetsregister
 • stimulera och stödja förvaltningarna att bygga egen förmåga inom analysarbete
 • samordna analysstödet med övriga stödfunktioners arbete

Kontaktuppgifter:
Catarina Karlberg, avdelning data & analys
catarina.karlberg@vgregion.se

I stödfunktionen ingår även Registercentrum Västra Götaland, vars huvudsakliga uppdrag är att:

 • stödja Nationella Kvalitetsregister inom registerkunskap, statistik, IT, juridik, kommunikation och utvecklingsledning
 • utgöra ett kompetenscenter och en mötesarena för RPO, register, verksamhet, patientföreningar, forskare och spetskompetenser inom registerområdet

Kontaktuppgifter:
Ulrika Frithiofsson, avdelningschef Registercentrum Västra Götaland
ulrika.frithiofsson@registercentrum.se

Medicinsk redaktion

Huvudsakligt uppdrag:

 • En samordnad ingång och rutin för omhändertagande av nationella kunskapsunderlag och  regionala medicinska riktlinjer och rutiner
 • Samordning med lokala förvaltningar för att skapa förutsättning för ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem

Läkemedel och medicinteknik

Huvudsakligt uppdrag:

 • ge expertstöd till kunskapsstyrningen med målet att bidra till en säker, rationell och kostnadseffektiv användning av läkemedel och medicintekniska produkter.
 • stödja kunskapsstyrningen med exempelvis:
  • experthjälp, hjälpa till vid prioriteringar, ta fram underlag
  • läkemedelshanteringsfrågor, riktlinjer, rekommendationer, farmaceutisk kunskap, upphandlingar
  • medicintekniska frågor gällande direktiv, föreskrifter, riktlinjer och produktkunskap
 • lyfta frågor inom kunskapsstyrningen när det uppkommer frågeställningar utifrån ett läkemedels- eller medicintekniskt perspektiv

Stödfunktionen utgörs framförallt av enheten Kunskapsstöd läkemedel och hjälpmedel, Läkemedelskommittén och dess 23 terapigrupper, Ledningsrådet för medicintekniska produkter inklusive dess beredningsstruktur, Sjukhusapoteket och MT-rådet.

Kontaktuppgifter: 
lakemedel@vgregion.se

Förbättring och utveckling

Huvudsakligt uppdrag:

 • stödja programområden och samordningsråd i förbättrings- och utvecklingsarbete genom att tillhandahålla metoder, verktyg och arbetssätt, för att säkerställa ett enhetligt och effektivt arbete
 • skapa mötesplatser och gemensamma lärandeforum för förbättringar
 • säkerställa patientmedverkan och ett personcentrerat arbetssätt inom förbättringsarbete i hälso- och sjukvården
 • stödja med utbildning, kunskap och metoder för att stärka den lokala förmåga att arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Kontaktuppgifter:
Hanna Svanström, avdelningschef Stöd och utveckling av vårdens processer
Hanna.Svanstrom@vgregion.se 

Forskning och Life Science

Huvudsakligt uppdrag:

 • stödja ett vetenskapligt, evidensbaserat och ändamålsenligt framtagande av riktlinjer för hälso- och sjukvården inom VGR
 • stödja RPO/SOR i FoU-frågor genom att facilitera och koordinera processer, resurser, behov och innovation
 • länka RPO/SOR till den regionala infrastrukturen med bl a FoU-råd och FoU-enheter för stöd till vetenskapliga projekt eller utvecklingsarbeten
 • hantera frågor och administration kring ekonomiskt stöd i form av projektmedel för FoU såsom ALF, TUA, Regionala Samarbetsprojekt och Lokala projektmedel
 • länka RPO/SOR till regionala FoU-resurser som Gothia Forum, Biobank Väst, HTA-centrum och Registercentrum
 • säkra involvering och förankring med Sahlgrenska Akademin via Samverkansorgan för VGR & Göteborgs Universitet kring klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (Hälso-sam, Medi-sam, Odont-sam, Vård-sam)
 • utgöra en länk till nationella FoU-nätverk och Life Science initiativ

Kontaktuppgifter:
Anders Carlqvist tillförordnad FoU-chef 
Anders.Carlqvist@vgregion.se 

 

Program Millenium

Huvudsakligt uppdrag:

 • säkerställa att Västra Götalandsregionen får en ny sammanhållen vårdinformationsmiljö som ska göra det enklare att samverka över organisationsgränser mellan sjukhus, primärvård och kommuner och all hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för invånare, patienter och vårdpersonal, när de behöver den.
 • bidra till att öka effektivitet genom bättre beslutsstöd för såväl medarbetare som förutsättningar för kommunikation mellan vården och patienten.
 • säkerställa regionens tillgång till korrekt, aktuell och tillgänglig data som stöd för beslut och ständig förbättring av verksamhetens kvalitet och effektivitet
 • ur regionens perspektiv tillsammans med programområdena och processteamen förenkla införandet av ny kunskap och nya behandlingsriktlinjer i verksamheten

Kontaktuppgifter:
millenium@vgregion.se 

Ekonomi

Huvudsakligt uppdrag:

 • beskriva och analysera ekonomiska frågeställningar relaterade till modellen

Kontaktuppgifter:
Emil Gisslow, avdelningschef VEI
emil.gisslow@vgregion.se

Kommunikation

Huvudsakligt uppdrag:

 • skapa kännedom/kunskap om förändringen och systemet
 • stötta i att skapa driv och engagemang i förbättringsarbetet

Kontaktuppgifter:
RESAKS
kunskapsstyrning.koncernkontoret@vgregion.se 

Mari Turos, kommunikatör Koncernkontoret
mari.turos@vgregion.se

Patientsäkerhet

Huvudsakligt uppdrag:

 • på strategisk nivå leda och stödja utvecklingen av patientsäkerhet genom samverkan i den regionala kunskapsorganisationen i nära samverkan med funktionsgrupp chefläkare
 • stödja det regionala utvecklingsarbetet inom patientsäkerhet kopplat till regionala kunskapsorganisationen, såväl gentemot programområden som inom generella riskområden
 • stimulera redovisning av resultat och jämförelser ner till enhetsnivå
 • skapa mötesplatser och bidra i plattformen för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte
 • koppling till nationellt samverkansomåde patiensäkerhet och omsättning regionalt av nationella underlag

Kontaktuppgifter: 
Marga Brisman
marga.brisman@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2023-08-25 12:59