Regionala stödfunktioner

De regionala stödfunktionerna har i uppdrag att stödja de regionala programområdena (RPO) och Samordningsråden (SOR), de regionala processteamen samt de lokala processteamen och Program- och prioriteringsrådet. De har också i uppdrag att kontinuerligt utvärdera och förbättra stödet

De regionala stödfunktionerna utgår från Koncernkontoret och utgörs av följande delar:

Uppföljning och analys

Huvudsakligt uppdrag:

 • stödja de regionala programområdena i analysmetoder och analyskunskap
 • säkra tillgång den vårddata som efterfrågas
 • säkerställa användarperspektiv i presentationslösningar
 • utveckla rapportering och analys av hälso- och sjukvården ur patient- och verksamhetsperspektiv
 • säkerställa regionens utveckling och samarbete med kvalitetsregister
 • stimulera och stödja förvaltningarna att bygga egen förmåga inom analysarbete
 • samordna analysstödet med övriga stödfunktioners arbete

Kontaktuppgifter:
Catarina Karlberg, avdelning data & analys
catarina.karlberg@vgregion.se

I stödfunktionen ingår även Registercentrum Västra Götaland, vars huvudsakliga uppdrag är att:

 • stödja Nationella Kvalitetsregister inom registerkunskap, statistik, IT, juridik, kommunikation och utvecklingsledning
 • utgöra ett kompetenscenter och en mötesarena för RPO, register, verksamhet, patientföreningar, forskare och spetskompetenser inom registerområdet

Kontaktuppgifter:
Ulrika Frithiofsson, avdelningschef Registercentrum Västra Götaland
ulrika.frithiofsson@registercentrum.se

Medicinsk redaktion

Huvudsakligt uppdrag:

 • En samordnad ingång och rutin för omhändertagande av nationella kunskapsunderlag och  regionala medicinska riktlinjer och rutiner
 • Samordning med lokala förvaltningar för att skapa förutsättning för ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem

Läkemedel och medicinteknik

Huvudsakligt uppdrag:

 • ge expertstöd till kunskapsstyrningen med målet att bidra till en säker, rationell och kostnadseffektiv användning av läkemedel och medicintekniska produkter.
 • stödja kunskapsstyrningen med exempelvis:
  • experthjälp, hjälpa till vid prioriteringar, ta fram underlag
  • läkemedelshanteringsfrågor, riktlinjer, rekommendationer, farmaceutisk kunskap, upphandlingar
  • medicintekniska frågor gällande direktiv, föreskrifter, riktlinjer och produktkunskap
 • lyfta frågor inom kunskapsstyrningen när det uppkommer frågeställningar utifrån ett läkemedels- eller medicintekniskt perspektiv

Stödfunktionen utgörs framförallt av enheten Kunskapsstöd läkemedel och hjälpmedel, Läkemedelskommittén och dess 23 terapigrupper, Ledningsrådet för medicintekniska produkter inklusive dess beredningsstruktur, Sjukhusapoteket och MT-rådet.

Kontaktuppgifter: 
lakemedel@vgregion.se

Förbättring och utveckling

Huvudsakligt uppdrag:

 • stödja programområden och samordningsråd i förbättrings- och utvecklingsarbete genom att tillhandahålla metoder, verktyg och arbetssätt, för att säkerställa ett enhetligt och effektivt arbete
 • skapa mötesplatser och gemensamma lärandeforum för förbättringar
 • säkerställa patientmedverkan och ett personcentrerat arbetssätt inom förbättringsarbete i hälso- och sjukvården
 • stödja med utbildning, kunskap och metoder för att stärka den lokala förmåga att arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Kontaktuppgifter:
Hanna Svanström, avdelningschef Stöd och utveckling av vårdens processer
Hanna.Svanstrom@vgregion.se 

Forskning och Life Science

Huvudsakligt uppdrag:

 • stödja ett vetenskapligt, evidensbaserat och ändamålsenligt framtagande av riktlinjer för hälso- och sjukvården inom VGR
 • stödja RPO/SOR i FoU-frågor genom att facilitera och koordinera processer, resurser, behov och innovation
 • länka RPO/SOR till den regionala infrastrukturen med bl a FoU-råd och FoU-enheter för stöd till vetenskapliga projekt eller utvecklingsarbeten
 • hantera frågor och administration kring ekonomiskt stöd i form av projektmedel för FoU såsom ALF, TUA, Regionala Samarbetsprojekt och Lokala projektmedel
 • länka RPO/SOR till regionala FoU-resurser som Gothia Forum, Biobank Väst, HTA-centrum och Registercentrum
 • säkra involvering och förankring med Sahlgrenska Akademin via Samverkansorgan för VGR & Göteborgs Universitet kring klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (Hälso-sam, Medi-sam, Odont-sam, Vård-sam)
 • utgöra en länk till nationella FoU-nätverk och Life Science initiativ

Kontaktuppgifter:
Ann Ekberg Jansson, regional FoU-chef 
ann.ekberg.jansson@vgregion.se

 

Program Millenium

Huvudsakligt uppdrag:

 • säkerställa att Västra Götalandsregionen får en ny sammanhållen vårdinformationsmiljö som ska göra det enklare att samverka över organisationsgränser mellan sjukhus, primärvård och kommuner och all hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för invånare, patienter och vårdpersonal, när de behöver den.
 • bidra till att öka effektivitet genom bättre beslutsstöd för såväl medarbetare som förutsättningar för kommunikation mellan vården och patienten.
 • säkerställa regionens tillgång till korrekt, aktuell och tillgänglig data som stöd för beslut och ständig förbättring av verksamhetens kvalitet och effektivitet
 • ur regionens perspektiv tillsammans med programområdena och processteamen förenkla införandet av ny kunskap och nya behandlingsriktlinjer i verksamheten

Kontaktuppgifter:
millenium@vgregion.se 

Ekonomi

Huvudsakligt uppdrag:

 • beskriva och analysera ekonomiska frågeställningar relaterade till modellen

Kontaktuppgifter:
Emil Gisslow, avdelningschef VEI
emil.gisslow@vgregion.se

Kommunikation

Huvudsakligt uppdrag:

 • skapa kännedom/kunskap om förändringen och systemet
 • stötta i att skapa driv och engagemang i förbättringsarbetet

Kontaktuppgifter:
RESAKS
kunskapsstyrning.koncernkontoret@vgregion.se 

Mari Turos, kommunikatör Koncernkontoret
mari.turos@vgregion.se

Patientsäkerhet

Huvudsakligt uppdrag:

 • på strategisk nivå leda och stödja utvecklingen av patientsäkerhet genom samverkan i den regionala kunskapsorganisationen i nära samverkan med funktionsgrupp chefläkare
 • stödja det regionala utvecklingsarbetet inom patientsäkerhet kopplat till regionala kunskapsorganisationen, såväl gentemot programområden som inom generella riskområden
 • stimulera redovisning av resultat och jämförelser ner till enhetsnivå
 • skapa mötesplatser och bidra i plattformen för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte
 • koppling till nationellt samverkansomåde patiensäkerhet och omsättning regionalt av nationella underlag

Kontaktuppgifter: 
Marga Brisman
marga.brisman@vgregion.se