Triangelrevision

Triangelrevision är en metod där ett tvärprofessionellt team från enhet A utvärderar enhet B. Ett tvärprofessionellt team från enhet B utvärderar enhet C som i sin tur utvärderar enhet A.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med de Nationella programråden för astma/KOL, diabetes och stroke utvecklat triangelrevision. Med de Nationella riktlinjerna för astma/KOL, diabetes respektive stroke som grund har åtta kriterier för god specialiserad vård definierats.

Verksamheten får innan revision besvara ett elektroniskt frågeformulär med frågor utgående från de åtta kriterierna. Svaren ligger till grund för revisionsteamets förberedelser inför revisionsbesöket. Vid revisionen intervjuas först ledning, sedan representanter för teamet. Dagen avslutas med att styrkor och förbättringsområden återkopplas till intervjuade.

Aktuellt

Åtta kriterier för god vård

Kriterier för god specialiserad vård

Projektplan

Verksamhetsplan 2018

Processbeskrivning

Den här bilden beskriver hela processen för triangelrevision. Du kan också öppna hela bilden som en presentation.

Presentation processkarta

Roller och ansvar

Roller och ansvar

Kontaktlista

SIQ

För att säkerställa att Triangelrevision genomförs med likvärdig bedömning oavsett sammansättning av Innovationsteam har två utvärderingsmatriser tagits fram. Detta har genomförts i samarbete med SIQ, Nationella rådet för strokevård och ett antal experters medverkan.

SIQ som modell för utvärderingsmatriser

Läs mer om SIQ

Utvärderingsmatris

Generisk matris

Patientmedverkan

Patientlagen

Patienter och personal utvecklar vården - en handbok

Hur går det till?

Se filmen för att se hur triangelrevision går till

Hur går det till - ett bildspel

Sjukdomsgrupper och webbutbildning

Stroke   Astma/KOL  Diabetes

Claes Gustafsson

Nationell projektledare
Telefonnummer

Agneta Patriksson

Processtöd
Telefonnummer