Funktionen

Nytt utbildningstillfälle 2018

Hösten 2018 startar ett nytt utbildningstillfälle 7.5 hp - Vårdsamordnare psykisk ohälsa. Utbildningstillfällen är som följer: 11/9, 12/9, 18/9, 15/10, 28/11 samt examination 16/1 2019. Därutöver är det ett metodstödstillfälle den 14 november.

En funktion med två delar

En vårdsamordnare arbetar med att ge ett strukturerat stöd till patienter med psykisk ohälsa. Detta innefattar patienter med lindrig till medelsvår depression, ångestsyndrom samt stressutlöst psykisk ohälsa. Vårdsamordnare psykisk ohälsa ersätter ingen annan intervention. Alla vårdsamordnare följer en metod gemensam för hela Västra Götalandsregionen (VGR).

Vårdsamordnaren arbetar på två nivåer. Den ena är en förstärkning av omhändertagandet vid psykisk ohälsa och omfattar en nära patientkontakt, för att ge patienten tillgänglighet och kontinuitet. Den andra rollen är att tillse att funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa blir en del i den insats som erbjuds patienterna. Dessutom vara aktiv bland kollegorna för att lyfta frågor om psykisk ohälsa i vård och behandling – utifrån vårdcentralens rutiner.

För patienter med depressions- och ångestsjukdom innebär den individuella patientkontakten två besök samt regelbunden telefonkontakt under ett antal veckor. Särskild självskattningsskala beroende på diagnos används som underlag vid samtal med patienterna.

Vem kan inneha funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa?

Den som utses som vårdsamordnare ska vara anställd på vårdcentralen, ha erfarenhet av arbete i primärvård samt ha relevant högskoleutbildning. För att lyckas i rollen behövs även intresse för utvecklingsarbete på individ- och verksamhetsnivå samt av psykisk ohälsa på primärvårdsnivå.

Utbildning och metodstödsträffar

För att inneha funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa förutsätts att vårdsamordnaren har gått en särskilt anordnad utbildning om 7,5 hp genom Göteborgs Universitet (GU). VGR har hittills, tillsammans med GU, utbildat ca 150 st Vårdsamordnare psykisk ohälsa. Som stöd i utvecklingen av funktionen medverkar vårdsamordnaren i återkommande obligatoriska metodstödsträffar två gånger per termin. Fokus är processarbete och föreläsningar med för funktionen relevanta teman.

Hur mycket tid bör avsättas för vårdsamordnaren?

Utvecklingen av funktionen sker stegvis, och det finns ingen övre gräns för hur stor del av en tjänst som vårdcentralen väljer att lägga på funktionen vårdsamordnare. Det är vårdcentralens behov och förutsättningar som avgör andelen.