Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetsfrågor

Frågor från Introduktionsmöten

I tidigare pilotprojekt genomfördes introduktionsmöten på olika vårdcentraler runt om i Västra Götalandsregionen. Under dessa träffar och tillhörande dialoger framkom frågor av olika slag.  En sammanfattning av dessa frågor samt svar på mer specifika frågor finner du på de följande sidorna.

Verktyget PrimärvårdsKvalitet utgår från listade patienter

PrimärvårdsKvalitet bygger på data som registrerats i vårdcentralens journalsystem och utgår från listade patienter. Data hämtas också från läkemedelsregistret, men endast de ordinationer som är signerade av någon som arbetar på den aktuella enheten. ​

Patienter som listar om sig finns med i historiken, som sträcker sig 1,5 år tillbaka. De patienter som behandlats eller fått recept utskrivna på annat håll än vårdcentralen, kommer inte med. ​

I och med den senaste uppdateringen av indikatorerna (juni 2018) finns det nu även indikatorer som handlar om besökare istället för listad befolkning. Det gör att man kan göra jämförelser mellan vårdcentraler och jourcentraler. ​

PrimärvårdsKvalitet hämtar inte ut data/information från följande: ​

  • Nationella diabetesregistret. NDR samlar också data som idag inte är möjligt att hämta med automatisk hämtning t.ex. fotstatus eller ögonbottenundersökning.​
  • Luftvägsregistret (LVR)​
  • Apodos. I nuläget kommer inte data med om det inte också finns en motsvarande lista i journalen. ​
  • Patienter som inte är listade på den aktuella enheten, exempelvis akuta sommarpatienter eller patienter som behandlats eller fått recept utskrivna på annat håll. Undantaget är infektionsindikatorerna som även finns för olistad befolkning.​

Att förstå indikatorn

Fråga: Vad betyder täljaren i de fall där man exkluderar de senaste 18 månaderna? Tex. Reg. 5 åren, exkl. 18 mån? 

Svar: Formuleringen finns på ett antal indikatorer för kroniska sjukdomar för att kunna visa olika typer av åtgärder (återbesök, läkemedel eller annan behandling etc.) hos en patient som har sjukdomen/diagnosen sen tidigare (5 år minus de senaste 18 månaderna i nämnaren), och som fått den aktuella åtgärden under de senaste 18 månaderna (täljaren). ​

Fråga: Varför använder PrimärvårdsKvalitet 18 månader som tidsspann när man i regionen använder 15 månader?

Svar: PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system och då blir det kompromisser mellan de olika tidsperioder etc som redan används på olika håll i landet. 18 månader valdes för att det ger lite marginal för hur årliga uppföljningar etc funkar ”i verkligheten”.

 

Fråga: Hur definierar man besök i indikatorn med hjärtsvikt? Inkluderar det hembesök särskilt boende/ordinärt boende?

Svar: Detta styrs av vilket journalsystem som används och hur kontaktorsakerna där är registrerade. I det verktyg som Västra Götalandsregionen använder kopplas kontaktorsak ihop med kopplade variabler.​

Fråga: Ärsenaste läkarbesöket (som är en rubrik i patientlistan/​
drill down) relaterat till indikatorn man tittar på? ​

Svar: Nej, det är den inte.

Att förstå IT-systemet

Fråga: Den gula linjen i linjediagrammet var delvis streckad …… (bakåt i tiden), vad betyder det?

Svar: En streckad tidslinje innebär att det inte finns något resultat att visa vid den mätpunkten. ​Så kan det bli utav två anledningar, antingen har data inte lyckats laddats eller så finns det inga patienter i nämnaren (dvs resultatet är 0/0).

Fråga: Hur fungerar det med GDPR?

Svar: I Medrave, vilket är det verktyg som Västra Götalandsregionen använder i nuläget, hanteras aggregerad information för individen som då inte kan identifieras. På den nivån där man kan se patientlistor befinner man sig i en funktion som bara är synlig för den som är behörig på enheten. 

Fråga: Plockar PrimärvårdsKvalitet osignerat data från journalsystemen?

Svar: Grundregeln är att om data finns i medrave4 så finns den i PrimärvårdsKvalitet, men det är upp till den juridiska vårdgivaren att bestämma om data måste vara signerad för att komma med i medrave4. PrimärvårdsKvalitet har inte tagit ställning till signerad eller osignerad data utan det beror på hur datalagren fungerar regionalt.

Demens

Fråga: Dem3A ”Demens, ej besök sista 18 mån”. När jag klickar på de 13 patienterna så har nästan alla haft läkarbesök under 2018. Jag borde få upp de som inte haft besök sen juli 2017.

Svar: Det brukar handla om att de har haft återbesök men att man inte satt diagnosen kopplat till själva återbesöket.

Felkällor: Avsaknad av diagnos. För att uppföljningsbesök till demens- sjuksköterska eller annan personal ska kunna följas upp behöver de diagnossättas och det görs inte alltid idag. En felkälla är att demensdiagnos också kan sättas vid andra besök än systematiska uppföljningsbesök. Eftersläpning i data kan förkomma.

Diabetes

Fråga: Varför inkluderar PrimärvårdsKvalitet både Diabetes 1 och 2?

Svar: I de ”rena” Diabetesindikatorerna så har vi riktat in oss på typ 2, eftersom det huvudsakligen är det vi sköter på vårdcentralen. I mer övergripande indikatorer, tex Samsjuklighet, så har vi med både typ 1 och typ2, eftersom det är viktiga sjukdomar att räkna in i det sammanhanget. Den som vill veta exakt vilka diagnoser som är med kan titta i listan på hemsidan: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/primarvardskvalitetuppfoljning/kvalitetsindikatorer.15825.html

Diagnossättning

Fråga: Hur ofta ska man sätta diagnos? Ska man sätta diagnosen vid varje kontakt med kronikerpatienter?

Svar: Prevalensindikatorerna hämtar diagnos 5 år tillbaka i tiden och oftast är det 18 månader för respektive ”åtgärd” återbesök, behandling eller motsvarande för de kroniska sjukdomarna. Detta för att inte skapa extradokumentation.

Vid ett besök som rör sjukdomen sätter man naturligtvis den/de diagnoser som är aktuella, PrimärvårdsKvalitet förespråkar inget ytterligare. Om man som läkare tagit ställning till att den här sjukdomen är välreglerad, att patienten mår bra - då har man hanterat den sjukdomen vid det besöket. Någon gång under en period på 18 månader bör patienten få ett besök för sin diagnos.

Infektioner

Fråga: Kan ni ordna så att infektionssjukdomarna följer uppdelningen på översiktssidan, på samma sätt som det fungerar för övriga indikatorer?

Svar: Gränssnittet kommer att ses över under året.

Kontinuitet

Kontinuitet är ett indikatorområde i PrimärvårdsKvalitet. I PrimärvårdsKvalitet har man utgått från patientperspektivet varför alla besök räknas, det vill säga man skiljer inte på akuta och planerade besök. Det finns många sätt att räkna kontinuitet på och det är många faktorer som påverkar. I PrimärvårdsKvalitet har man valt att utgå från ett kontinuitetsindex på 1,0. ​

I specifikationen för indikatorn finns en länk till hur man beräknar kontinuitetsindex. 

Levnadsvanor

Fråga: Hur ska man registrera tobaksbruk för att det ska räknas med i levnadsvanor?

Svar: Rekommendationen är registrera tobaksbruk, och övriga levnadsvanor, under sökord med fördefinierade fasta val. Dessa kommer Medrave alltid klara av att fånga upp.

Medrave4 gör en automatisk tolkning av fritexter. Om denna tolkning ska bli korrekt så kräver det att man har dokumenterat på ett tydligt sätt i fritexten. Till exempelvis blir en fritext med texten ”röker dagligen för 10 år sedan” svår för Medrave att tolka. Men om man istället till exempel anger ”10 cigaretter per dag” eller ”före detta rökare” så kommer det automatiskt kunna tolkas korrekt av Medrave.

Fråga: Hur skall man registrera för att systemet ska kunna läsa av fysisk aktivitet? Vilka sökord är det som plockas för att det ska hamna rätt i indikatorn?

Svar: Tillräcklig fysisk aktivitet definieras som >150 min aktivitetsminuter per vecka. Kommer data in i vanliga Medrave, kommer den in modulen för PrimärvårdsKvalitet. Journalen bör ha sökord som heter fysisk aktivitet, aktivitetsminuter, motion etc. med fasta svarsalternativ. Dessa fungerar och rekommendationen är att man använder dem.

Det går också att se vilka kopplade variabler som finns. Gå till Huvudmeny-Inställningar-Kopplade variabler. Välj sökord, och sedan motion under drop-down Alla.

TIPS – Levnadsvanor

Lyssna på Podden om levnadsvanor där Eva Arvidsson, Specialist i Allmänmedicin förklarar mer. Levnadsvanor

Läkemedel

Fråga:Kan vi se läkemedel som patienter fått på annan vårdcentral?

Svar:För vårdcentraler inom Närhälsan så delar man läkemedelslistan.​ Privata vårdgivare har inte utvecklat denna funktionalitet. 

Fråga: Hur fungerar läkemedelslista i Medidoc?

Svar: Systemet söker i medicinmodulen i Medidoc (dvs. läkemedelslistan). Man måste alltså inte göra ett recept för att läkemedlet ska fångas upp i PrimärvårdsKvalitet. Det är från medicinmodulen i Medidoc/läkemedelslistan som det går att känna igen om det är en stående eller utsatt ordination.

Övriga frågor

Fråga: Vad finns det för koppling mellan PrimärvårdsKvalitet och BVC? 

Svar: I nuläget finns inga planer på indikatorer för BVC, eftersom det finns ett eget register för det, Barnhälsoregistret. 

Fråga: Finns spirometri med i indikatorerna för PrimärvårdsKvalitet? 

Svar: Spirometrimätningar finns inte med i Primärvårdskvalitet i nuläget, då det är för få som registrerar det

Fråga: Finns det indikatorer för psykisk sjukdom?

Svar: Ja, det finns Kontinuitetsindex för personer med psykisk sjukdom vid psykologisk behandling. Det finns även med i indikatorerna för Depression, Ångest och under Kontinuitet. 

Fråga: Vad finns det för skillnader och likheter med NDR? Kan primärvårdskvalitet på sikt ersätta NDR?

Svar: NDR samlar också data som idag inte är möjligt att hämta med automatisk hämtning t.ex. fotstatus eller ögonbottenundersökning. Med journaler som struktureras på ett bättre sätt så att automatiskt uttag är möjligt behövs sannolikt inte båda systemen.


Senast uppdaterad: 2019-05-23 13:42