Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Träning via länk

ett nytt arbetssätt för en jämlikare hjärtsjukvård

Det här vill vi utveckla och förbättra

Under de senaste årtiondena har dödligheten i hjärtsjukdom minskat, vilket leder till att fler patienter är behov av sekundärpreventiva åtgärder, där fysisk träning är en nyckelfaktor. Träningen bidrar till många positiva effekter, som till exempel minskad dödlighet, färre återinläggningar och förbättrat psykiskt välbefinnande.

Trots välkända effekter så är deltagandet lågt. Enligt det svenska sekundärpreventiva kvalitetsregistret SEPHIA så var deltagandet 50 % , i genomsnitt i Sverige under 2015 och med stora lokala skillnader.

Fysioterapi Sahlgrenska och Östra vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i samverkan med Sjukvårdsstrategiska teamet och avdelningen för Vårdens Digitalisering påbörjat ett innovationsprojekt med syfte att öka deltagandet i fysisk träning inom hjärtrehabilitering.

Fokusgruppsintervjuer har genomförts för att förstå varför patienterna inte deltar eller varför de inte fullföljer hjärtrehabiliteringen och den fysiska träningen. Bland annat uttryckte de behov av att modernisera och vidga det traditionella utbudet av sjukhusbaserad träning för att göra träningen mer tillgänglig för patienter. Patienter uppskattar att utförs träningen i en trygg miljö under ledning av fysioterapeuter som har specialistkompetens. Gruppdynamiken och den sociala gemenskapen i träning på sjukhuset är positiva faktorer som ökar deras vilja att delta. Men det finns faktorer som gör det svårt att ta sig till sjukhuset och orsakerna kan till exempel vara hög samsjuklighet, vård av anhöriga i hemmet som upptar mycket tid, arbete, för långt avstånd mellan sjukhuset och bostaden, ovana vid att träna osv.

Forskning visar att det är särskilt kvinnor, äldre personer och etniska minoritetsgrupper som deltar i lägre utsträckning i sjukhusbaserad fysisk träning inom hjärtrehabilitering.

Projektet har fått medel av Innovationsfonden och syftet är att utveckla och utvärdera en lösning som är anpassade efter patientens behov och som möjliggöra att fler patienter deltar, vilket skulle leda till en mer jämlik hjärtrehabilitering.

Konceptet och arbetsplanen som är under utveckling inom Fysioterapin på Sahlgrenska

En ny teknisk lösning som innefattar att patienter och fysioterapeuter kan samverka genom träning via länk skulle lösa ett stort behov för olika målgrupper. När lösningarna är utvecklade och testade finns stora möjligheter att implementera dem inom fler liknande verksamheter och med relativt små resurser inom befintliga hjärtrehabiliteringsverksamheter.

Första testet handlar om att utveckla en teknisk lösning för uppkoppling i hemmet med kamera, ljus och ljud. Skärmen i hemmet behöver visa två videoströmmar, för att patienten ska kunna se både sig själv och fysioterapeuten som leder gruppen. Det måste vara möjligt att träna flera patienter åt gången och samtidigt behöver det finnas en funktion där fysioterapeuten kan samtala enskilt med patienten vid behov. Under träningsprogrammet behöver patienterna kontinuerligt kunna skatta upplevd grad av ansträngning på Borgs ansträngningsskala. Träningen behöver utföras i realtid, men skulle kunna kompletteras med förinspelade träningsprogram. Det skulle också vara värdefullt om produkten tillhandahöll ett loggningssystem och feedbacksystem, så att patienten kan följa sina resultat över tid.

Test nummer två innebär att produkten testas i en verklig hemmiljö och att ett tiotal patienter med hjärtsjukdom testar att träna via länk i hemmet och under ledning av en fysioterapeut på sjukhuset.

Nytta och mål

Innovationen att erbjuda fysisk träning via länk skulle möjliggöra för fler patienter med hjärtsjukdom att kunna delta i träningsbaserade hjärtrehabiliteringsprogram på distans. Att anpassa vården efter patientens behov skulle också kunna leda till bättre följsamhet till fysiska träningsprogram. Att öka följsamheten innebär också att riktlinjer uppfylls och att evidensbaserade positiva effekter ökar i form av lägre dödlighet och återinsjuknande samt ökad riskfaktorkontroll och psykiskt välbefinnande hos patienter med hjärtsjukdom. Det är möjligt att på ett objektivt sätt mäta både deltagande och följsamhet till fysisk träning inom hjärtrehabilitering.

Att utveckla en teknisk lösning som möjliggör att flera patienter kan träna samtidigt och interagera med varandra trots att träningen sker på avstånd, kan också uppfylla patienternas uttryckta önskemål om en hjärtrehabilitering som innefattar gruppdynamik och sociala aspekter.

För att kunna vidareutveckla innovationen i ett större perspektiv är det också viktigt att utvärdera fysioterapeuternas upplevelser av att träna patienter via länk. Vidare kan ett ekonomiskt perspektiv utvärderas baserat på personalkostnader för denna nya träningsmodell jämfört med sedvanlig.

Kontakt

Maria Bäck, projektledare
Arbetsterapi och fysioterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0700-852795
maria.m.back@vgregion.se

Jeanette Bäfverfeldt, kontaktperson
Sjukvårdsstrategiskt team, Koncernkontoret
0768-064144
jeanette.bafverfeldt@vgregion.se

Mikael Wintell, kontaktperson
E-hälsa, Koncernkontoret
mikael.wintell@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-03-15 14:41