FVM - Frågor och svar

Det här sidan vänder sig till dig som arbetar i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård. Här hittar du vanliga frågor om FVM och svar på dem. Listan kommer att att uppdateras fortlöpande och nya frågor och svar kommer att läggas till efter hand.

Hoppa till bokmärke

Om du inte hittar svar på dina frågor, mejla dem gärna till fvm@vgregion.se

Hur ser tidplanen ut?
FVM är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som väntas pågå under minst 5 år framåt. Just nu pågår upphandlingen av det nya kärnsystemet och under hösten 2018 väntas valet av leverantör vara klart. Planen är att kärnsystemet ska införas i etapper, i ett geografiskt område i taget från och med 2020 och framåt. I början av 2023 ska det vara infört i hela Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård.  

När börjar vi arbeta i det nya vårdinformationssystemet på min arbetsplats?
Planen är att kärnsystemet ska införas i etapper, i ett geografiskt område i taget. I början av 2023 ska det vara infört i hela Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård. I vilken ordning olika verksamheter ansluts kommer att beslutas först efter att upphandlingen av kärnsystemet är klar och leverantör är vald. 

Kommer det krävas av mig som medarbetare att jag lär mig avancerade tekniska system nu?
Du som medarbetare i hälso- och sjukvården kommer att behöva lära dig både nya arbetssätt och ett nytt system. Systemet ska vara enklare att använda än den mängd system vi arbetar med idag och kommer att vara utformat för att underlätta ditt arbete. Du kommer att få ordentligt med utbildning i det nya systemet och i de nya arbetssätten innan de införs i din verksamhet. 

Vad behöver vi göra för att förbereda oss inom vår verksamhet?
FVM väntas pågå i minst fem år och det dröjer fortfarande flera år innan det nya kärnsystemet kommer att stå klart att använda i hälso- och sjukvården. Men redan nu behöver förberedelserna börja. För att vi ska kunna använda det nya gemensamma systemet på ett bra sätt krävs det att vi i VGR börjar arbeta med mer regiongemensamma processer, termer och begrepp. Därför kommer varje verksamhet under de närmsta åren att behöva börja diskutera och se över sina egna processer och arbetssätt i samverkan med andra verksamheter i Västra Götalandsregionen. 

Hur får jag som medarbetare lära mig det nya systemet och nya arbetssätt?
Du som medarbetare kommer att få ordentligt med utbildning i det nya systemet och i de nya arbetssätten innan de införs i din verksamhet.

Vilka medarbetare får vara med och bedöma de olika leverantörernas lösningar vid demonstrationstillfällena i augusti? Kan jag intresseanmäla mig?

Varje hälso- och sjukvårdsförvaltning i VGR har i uppdrag att utse representanter som ska delta i demonstrationstillfällena, utifrån kriterier som ska säkerställa en bred representation. Kontakta din förvaltnings kontaktperson för FVM om du vill veta mer. Du hittar namn och kontaktuppgifter här: http://intra.vgregion.se/kontaktfvm 

Hur lång livslängd beräknas det nya kärnsystemet ha?
FVM är en långsiktig satsning som ska effektivisera hälso- och sjukvården och ge mervärde till invånare, patienter och medarbetare i hälso- och sjukvården under många år framåt. Det nya kärnsystemet beräknas ha en livslängd på minst 14 år. 

Vad kommer programmet FVM och inköpet av kärnsystem att kosta?

Enligt nuvarande tidplan ska kärnsystemet vara implementerat i hälso- och sjukvården i hela Västra Götalandsregionen i början av 2023. Upphandlingen av det nya kärnsystemet väntas bli klar under hösten 2018. Innan upphandlingen är klar går det inte säkert att säga vilka slutliga kostnader programmet FVM och kärnsystemet innebär. Det finns ett beslut om en investeringsbudget på 2,2 miljarder kronor i samband med inköp av kärnsystem. Därutöver tillkommer en årlig driftsbudget för att driva programmet FVM. 2017 uppgick driftsbudgeten till 80 miljoner kronor och 172 miljoner kronor är budgeterat för 2018. 

Är det verkligen försvarbart att lägga flera miljarder på IT när hälso- och sjukvården har ett pressat ekonomiskt läge?
Patienter, invånare och medarbetare ska kunna förvänta sig att de digitala tjänster som idag är självklara i stora delar av vardagen ska fungera även inom hälso- och sjukvården. FVM handlar om att investera i både ny teknik och nya arbetssätt som ska förenkla och frigöra tid för arbete som gynnar patienterna. Då blir vården mer tillgänglig för invånarna och patientsäkerheten stärks. Kostnaderna för FVM som en långsiktig investering måste ställas i relation till den totala årliga budgeten för hälso- och sjukvården i VGR som för 2018 uppgår till 48,7 miljarder kronor. 

Vem har beslutat om FVM och att VGR ska ha ett nytt kärnsystem?
Det är politikerna i Västra Götalandsregionens regionfullmäktige som har beslutat om satsningen på FVM.

Genomför andra regioner och landsting liknande satsningar?
Ja, flera andra regioner och landsting genomför liknande satsningar och upphandlingar. 

Vem har ställt kraven i upphandlingen av kärnsystemet? Hur har man säkrat att våra vitt skilda verksamheters behov säkras?
Medarbetare från hälso- och sjukvården är delaktiga genom hela upphandlingen av det nya kärnsystemet. Innan upphandlingen är klar väntas omkring 1500 medarbetare från vården ha varit involverade. 

En arbetsgrupp med över hundra personer arbetar med upphandlingen. De flesta av dem kommer från den kliniska verksamheten i VGR:s hälso- och sjukvård. De har olika professioner, kommer från olika specialistområden och olika förvaltningar. Detta är viktigt för att säkra att det nya kärnsystemet blir väl anpassat efter vårdens behov.

Utöver denna arbetsgrupp har också bredare grupper av hälso- och sjukvårdspersonal från VGR:s samtliga förvaltningar och specialistområden involverats genom workshops, intervjuer och studiebesök

När VGR ska välja leverantör av kärnsystem görs utvärderingen huvudsakligen av medarbetare från vården. Under ett antal demonstrationstillfällen i augusti får 500 medarbetare från vården ta del av leverantörers demonstrationer av olika lösningar för att utvärdera dem.

En särskild testmiljö har också byggts upp där medarbetare från vården ska testa och bedöma leverantörernas olika lösningar i en klinisk testmiljö.

Jag och mina kollegor har aldrig blivit tillfrågade att vara med och kvalitetssäkra upphandlingen. Varför har ingen frågat oss?
Det stämmer att varje enskild medarbetare eller varje enhet inom vården inte har blivit tillfrågade. När upphandlingen av kärnsystemet är klar väntas omkring 1500 medarbetare från hälso- och sjukvården ha varit delaktiga i upphandlingen. De kommer från samtliga medicinska specialiteter, från sju olika förvaltningar och en mängd olika yrkeskategorier.

Deltar kommunerna i Västra Götaland i FVM?
FVM är ett samarbete mellan VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland. VGR genomför upphandlingen av kärnsystemet för egen räkning och på uppdrag av kommunerna som alla lämnat fullmakt till VGR att upphandla kärnsystemet även för dem. Det kan komma att se olika ut i olika kommuner vilka delar av systemet man kommer att ansluta till.

Kommer kärnsystemet att driftsättas i hela Västra Götaland samtidigt?
Systemet införs i ett geografiskt område i taget, där både specialistvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård ansluts samtidigt. Västra Götaland delas in i fyra geografiska införandeområden: norra, södra, östra och västra.

Hur har man bestämt i vilken ordning olika förvaltningar ska ansluta? Varför börjar man i södra området?
Programstyrgruppen för FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) har efter förankring i koncernledning hälso- och sjukvård beslutat om inriktningen att genomföra den första driftsstarten i södra området kring SÄS.

Kriterierna för valet av område har varit att det första området ska ha ett så heltäckande vårdutbud som möjligt och med hög grad av samarbete kring patienterna vårdgivare emellan. Detta för att så tidigt som möjligt kunna säkerställa att kärnsystemet fungerar i den dagliga driften i alla former av verksamheter.

Ur detta hänseende finns inga stora skillnader mellan södra, norra eller östra området och förvaltningarna har i dialog kommit fram till en första implementering i södra området runt SÄS.

Västra området med Sahlgrenska universitetssjukhuset uteslöts tidigt som allt för omfattande att starta med.

Är det beslutat exakt hur den geografiska områdesindelningen kommer att se ut inför införandet, vilka kommuner som ingår i södra, norra, östra och västra området?
Nej, områdesindelningen kommer slutligen att kunna fastställas först när leverantören av kärnsystem är klar. Det är framförallt verksamheterna och kommunerna i gränsområden mellan områdena som det behövs fortsatt dialog kring. Kartan nedan ska ses som en inriktning.

Hur omfattande utbildning får medarbetare i hälso- och sjukvården i det nya systemet?
Först efter att upphandlingen av kärnsystemet är klar och leverantör är vald vet vi hur utbildningsupplägget kommer att se ut. Alla medarbetare ska kunna känna sig trygga med systemet innan det införs.

Vad händer om det blir stora systemfel när man har infört kärnsystemet, finns våra gamla system kvar som back up?
Ja, under en övergångsfas kommer nuvarande system finnas kvar som reservsystem vid eventuella stoppande systemfel.


Senast uppdaterad: 2018-09-17 09:59