Framtidens vårdinformationsmiljö – så här ska det genomföras

Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö är regionens viktigaste digitaliseringssatsning. Programmet ska införa en ny, hållbar och modern sammanhållen informationsmiljö som kan möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet. All information som behövs för, eller skapas i, vården ska vara tillgänglig för dem som behöver den. Med införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) kommer regionen att ha ett gemensamt system och ett standardiserat sätt att hantera, dokumentera, och tolka vårdinformation på. Men hur blir detta verklighet? Så här ser planen ut för genomförandet av FVM:

Samarbete för helheten

Inom ramen för FVM upphandlas ett kärnsystem som en viktig del i arbetet för att nå visionen med den nya vårdinformationsmiljön. Praktiskt sker detta genom att Västra Götalandsregionen genomför upphandlingen för egen räkning samt på uppdrag av alla de 49 kommuner som lämnat fullmakt till VGR att delta (med möjlighet att utnyttja en eller flera optioner i det upphandlade kontraktet). Genom kommunernas deltagande i FVM skapas förutsättningar för att invånarens resa genom hela vården kan förenklas och förtydligas.

Upphandling av kärnsystem

För att realisera det som FVM ska uppnå behövs i regionen ett nytt kärnsystem – det system som kommer att bli vårdpersonalens primära arbetsredskap i det dagliga arbetet. Kärnsystemet kommer att upphandlas, och detta sker genom upphandlingsförfarandet Konkurrenspräglad Dialog (KPD). KPD sker i två steg.

Det första steget har genomförts och innebär att marknadens aktörer bjudits in att delta i upphandlingen, och att inkomna ansökningar från intresserade leverantörer prövats och valts ut. Det andra steget pågår, och innebär att ett visst antal kvalificerade leverantörer bjudits in till dialog. De krav som ställs på lösningar och system specificeras med hjälp av regionens vårdpersonal, och är uppdelat på ett antal olika verksamhets- och specialistområden.  

Upphandlingens ansökningsinbjudan

Införande av regiongemensamt arbetssätt

Införandet av den nya vårdinformationsmiljön kommer att fungera som en katalysator för ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete inom vård och omsorg i Västra Götalandsregionen. FVM kommer att säkerställa att verksamhetens behov tas till vara och arbeta så att förändringsarbetet får bästa möjliga effekt i verksamheten. Förändringsledning och kommunikation kommer att behövas, men också skapandet av ett regiongemensamt arbetssätt kring processer och informationshantering.

Förberedelse inför implementering

Ett omfattande förberedande arbete görs för att skapa både tekniska och verksamhetsnära förutsättningar inför kommande implementering. Arbete inom områdena arkitektur, integration och infrastruktur säkrar en robust teknisk plattform, och tillsammans med en konsolidering av Västra Götalandsregionens systemflora skapas förutsättningarna inför implementeringen av kärnsystemet.

Det handlar också om att, på verksamhetssidan, förbereda för införandet av den nya vårdinformationsmiljön och dess innehåll. Ett gemensamt system kräver förberedande aktiviteter i form av såväl design, konfiguration och utbildning innan det är dags för implementering. Detta arbete kommer att starta under 2018.


 

Senast uppdaterad: 2018-07-19 13:30