FVM - Så kan kärnsystemet se ut

     Patientportal    
  Journaldokumentation   Vårdplaner  
  Beslutsstöd
Läkemedelslista  
  Vårdbegäran/remisser   Resurshantering  
         

 

Patientportal

En välfungerande patientportal gör det möjligt för patienten av vara mer delaktig i sin vård och bidra till ökad kontroll över sin hälsa.

Via patientportalen kan patienten använda tekniska verktyg eller sensorer hemma och mäta hälsodata såsom blodtryck, topputandningsflöde, vikt och blodsocker. Dessa värden kan följas på distans av vårdpersonal eller skickas in som underlag inför besök. Monitorering hemifrån kan också användas tillsammans med AI-funktionalitet och därmed bidra till en mer effektiv vård, där vårdpersonal agerar vid avvikande värden, vilket också ökar möjligheten för förbättrad prevention.

Patienten kan också via patientportalen boka tid och välja hur hen vill kommunicera med vården, då möjlighet finns, t.ex. via video, telefon eller meddelanden. En ökad möjlighet för patienten att t.ex. boka tid efter sina preferenser eller att effektivt kunna kommunicera med vården bidrar till färre återbud, minskad administration vilket kan ge effekt på tillgängligheten.

Vårdplaner

Kärnsystemet kommer att innehålla standardiserade vårdplaner byggda efter processer med flöden av aktiviteter där det tydligt framgår vilka åtgärder vårdpersonalen förväntas göra.

Det kommer gå att kombinera flera standardiserade vårdplaner för de patienter som har flera sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det går också att anpassa vårdplanen för att möta individuella behov eller önskemål hos patienten.

Vårdplanen är kopplad till patienten och alla som är delaktiga i patientens vård jobbar efter samma vårdplan som följer patienten genom vårdkedjan.

Det nya systemet lägger stort fokus på planeringen av insatser för att nå individens mål. Genom att följa en uppgjord plan krävs mindre efterdokumentation.

Läkemedelslista

Informationstappet mellan alla aktörer inom hälso- och sjukvård i regionen kommer att försvinna tack vare en gemensam läkemedelslista. Målet är att minimera antalet fel och övermedicineringar inom vården. Det kommer också vara möjligt att scanna patientarmband och läkemedel vid administrering. Detta gör administreringar säkrare – eftersom man lättare ger rätt läkemedel och dos till rätt patient.

Kärnsystemet kommer också att underlätta ordinationen och administrationen av läkemedel i akuta situationer – exempelvis genom en snabbkommandoknappar för administration av läkemedel.

Systemet har också patientinformation inlagd, så en patient som diagnosticeras med exempelvis lunginflammation kommer att bli föreslagen läkemedel utifrån sina egna förutsättningar så som allergier, andra läkemedel, njurfunktion och laboratorieresultat.

Resurshantering

Resurser inom vården är en trång sektor – hos exempelvis i akutverksamheter inte minst vad gäller patientkapacitet. Kärnsystemet kommer att tydliggöra vårdutbudet för patienterna så att de i många fall själva kan välja sin vård och behandling, med god vägledning från systemet.

Systemet ger en överblick över hur vårdens resurser nyttjas, och förser verksamheten med statistiska underlag som underlättar att förbättra vårdprocesser i alla vårdkedjor. Det blir lättare att jämföra mellan olika enheter trots organisatoriska eller verksamhetsmässiga gränser. Infommormation så som personalens kompetenser, utbildningsnivåer och kontaktuppgifter kan lagras.

Att med hjälp av kärnsystemet kunna förutspå beräknade vårdtider och resursbehov, optimera vårdprocesser samt beräknad patienttillströmning och vårdplatsbeläggning är en viktig del i att uppnå en mer optimerad resurshantering.

Vårdbegäran/remisser

Det nya kärnsystemet kommer att innehålla ett gemensamt digitalt flöde för remisser och svar vilket ger en bättre överblick över hela processen.

Med hjälp av anpassade remissmallar kan man säkerställa att mottagande vårdenhet får relevant information om patienten så att en bedömning kan göras.

Redan tidigare upprättad dokumentation kan återanvändas vilket gör att man när man skriver remisser och svar inte behöver upprepa det som redan finns nedtecknat.

Status för var remissen befinner sig i processen visas för patient, remittent och mottagare av remiss.

Beslutsstöd

Kärnsystemet erbjuder vårdpersonal ett så kallat beslutsstöd vilket kan vägleda vårdpersonalen i olika situationer. Ett beslutsstöd kan bestå av till exempelvis schematiska bilder, lättåtkomliga metodbeskrivningar, inbyggda regler som kan utlösa varningar och påminnelser eller viss artificiell intelligens (AI) som kan hjälpa till att tolka bilder och resultat.

Med hjälp av ett beslutsstöd blir det lättare att välja rätt åtgärd. Det bidrar till ökad patientsäkerhet och skapar förutsättningar för en jämlik vård.

Ju fler gemensamma riktlinjer det går att komma överens om, desto enklare blir det att bygga regler för beslutsstöd som kan stötta vårdpersonalen i arbetet.

Beslutsstödsfunktionalitet för patienten kan också bidra till att patienten söker vård i rätt tid och på rätt vårdnivå.

Journaldokumentation

Det nya kärnsystemet erbjuder många olika sätt till dokumentation men målet är att det ska bli enklare att dokumentera. Om man till exempel följer en vårdplan kan man använda kryssrutor och bocka av utförda aktiviteter. I vissa fall kan man ha tillgång till dynamiska mallar där de fält man ska fylla i ändras i och med den information som matas in. Det kommer gå att dokumentera med hjälp av bilder, filmer, ljud, via tal-till-text, m.m.

Redan tidigare upprättad dokumentation kan återanvändas mellan vårdenheter och därmed minskar dubbeldokumentationen. Värden från till exempel medicinteknisk utrustning kan överföras med automatik till journalen. Alla med behörighet kommer kunna ta del av dokumenterad vårdinformation vilket inkluderar patienter och anhöriga.

Det kommer kunna gå att ta del av journal och skriva i journal med hjälp av mobila enheter.

Senast uppdaterad: 2018-08-23 13:14