Framtidens vårdinformationsmiljö – det här ska uppnås

Samhället, invånare och medarbetare ska kunna förvänta sig att de digitala tjänster som är självklara i vardagen ska fungera lika bra inom hälso- och sjukvårdsområdet. All information som behövs för, eller skapas i, vården ska vara tillgänglig för dem som behöver den. Med införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) kommer Västra Götalandsregionen att ha ett gemensamt system och ett standardiserat sätt att hantera, dokumentera, och tolka vårdinformation på. Det som ska uppnås med genomförandet av FVM är:

Nöjdare patienter – genom delaktighet, valfrihet och ökad tillgänglighet

FVM skapar förutsättningar för enklare och mer mångsidig kommunikation mellan invånare och vårdgivare, vilket gör att patienten kan ta del av och bidra med information om sig själv och sin vård – det blir möjligt att ta större ansvar för sin egen hälsa och sjukvård.

När FVM är infört tvärs Västra Götalandsregionen kommer information att vara tillgänglig för invånaren där invånaren finns. Detta minskar exempelvis behovet för patienten att upprepa information som lämnats vid tidigare kontakter med vården.

Höjd vårdkvalitet och patientsäkerhet – genom lättillgänglig, strukturerad information och samverkan

FVM skapar förutsättningar för lättillgängliga och fullständiga journaluppgifter genom strukturerad information och standardiserade processer, termer och begrepp. Detta gör att information alltid finns på rätt plats, och vid rätt tidpunkt. Medarbetare i vården får ökad tillgång till evidensbaserat beslutsstöd, och lättare att införa ny kunskap och nya behandlingsriktlinjer i verksamheten.

Införandet av FVM skapar också förutsättningar för bredare och enklare samverkan mellan vårdgivare och vårdnivåer. Som ytterligare en effekt får FoUU tillgång till data av högre kvalitet, samt ökad möjlighet att kunna bidra till utvecklingen av vården.

Bättre arbetsmiljö – genom mer tid till värdeskapande aktiviteter för patienten

FVM skapar förutsättningar för bättre överblick och tillgång till rätt information för medarbetare, både inom vård och omsorg och inom FoUU. För medarbetare inom vård och omsorg innebär detta bl.a. att det med välfungerande och samverkande IT ges ett bra stöd i det dagliga arbetet – dubbeldokumentation minimeras och kompensatoriska arbetsuppgifter elimineras.

För medarbetare inom FoUU innebär det att det, för vårdverksamheten, bl.a. ska kunna leda till innovationer för ökad patientsäkerhet, kostnadseffektivisering, kvalitetshöjning samt implementering av ny kunskap. Sammantaget frigörs det mer tid till värdeskapande aktiviteter för patienten, och det skapas en bättre arbetsmiljö för alla medarbetare i vården.

Effektiv resursanvändning – genom förbättrat ledningsstöd

FVM skapar förutsättningar för ökad tillgång till realtidsinformation, vilket underlättar planering, prioritering och styrning av verksamheten. Detta gör att det blir lättare att mäta och följa upp verksamheten, samt att säkerställa att resurser används på ett effektivt sätt. Med tillgång till korrekt och aktuell data som stöd för beslut ges möjligheter till ständig förbättring av verksamhetens kvalitet och effektivitet. 


Senast uppdaterad: 2018-07-16 11:27