Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsbrev nr 1 Journal via nätet/NPÖ

Mars 2017

Västra Götalandsregionen anslöt under 2016 till e-tjänsten Journalen där invånare via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan läsa delar av sin journalinformation. Nu är flera förändringar på gång som all journalförande personal behöver känna till. En ny term för undantag från direktåtkomst vid enkelblind prövning införs och mer information ansluts.

Nytt undantag från direktåtkomst vid enkelblind prövning

Den nya termen Enkelblind prövning håller på att läggas in som ett sökord i journalmallen "Undantag från direktåtkomst" och kan redan nu användas av en del förvaltningar och verksamheter. Andra väntar ett tag med att börja använda sökordet för att hinna informera personal.

Sökordet används när patienten ingår i en enkelblind studie – Klinisk prövning där bara den ena av parterna är ovetande om vilken åtgärd en viss deltagare får.
(Källa: SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Jörgen Malmquist: Ordlista 2004)

Det finns information om detta i bildspelet "Tillämpningsanvisning undantag från direktåtkomst", som finns uppdaterad i kommunikationspaketet på projektets webbplats.

En miljon invånare har läst sin journal via nätet

Nu har en miljon invånare i Sverige loggat in i e-tjänsten Journalen och läst sin eller närståendes journal. I Västra Götaland är det 113 000 invånare. Inera skriver i sitt pressmeddelande att: ”Patienterna är nöjda och har stor nytta av tjänsten, och även läkare och annan sjukvårdspersonal blir mer och mer positiva till möjligheterna när patienten får tillgång till sin egen journal”.

Invånare ska kunna läsa mer av sin journal via nätet

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånare läsa information från VGR:s sjukhus journalförd från och med 1 juni 2016 samt från Närhälsan, Habilitering och Hälsa samt Hjälpmedelscentralen journalförd från och med 1 november 2016.

Under 2017 fortsätter arbetet med att ansluta fler informationsmängder till e-tjänsten Journalen, för att patienterna ska kunna läsa mer av sin journalinformation via e-tjänsten. Som tidigare leds arbetet från Koncernstab hälso- och sjukvård inom Koncernkontoret – nu genom projektet Journal via nätet/NPÖ del 2.

Målet är att under 2017 ansluta information till e-tjänsten Journalen från:

  • Obstetrix (mödrahälsovårdens journalsystem)
  • Psykiatrin 
  • Barns journaler
  • Uppmärksamhetsinformation (journalinformation om intolerans eller överkänslighet) från AsynjaVisph.

NPÖ står för Nationell Patient Översikt och är ett system för sammanhållen journalföring där hälso-och sjukvårdspersonal med patientens samtycke kan läsa journalinformation från andra vårdgivare anslutna till tjänsten. Det föreligger ett beroende till NPÖ för anslutning av journalinformation till Journalen eftersom samma information levereras på samma sätt till både NPÖ och Journalen.

Till både NPÖ och Journalen ska det anslutas information om:

  • Labbsvar
  • läkemedel
  • vaccinationer
  • journalinformation från Journalia som är ett system för specialistsjukvård, bland annat för diabetesvården, hjärtvården, waranmottagningar och cytostatikabehandlingens vårdkedja.

Nu kartlägger projektet förutsättningarna för att ansluta informationen och tar fram en tidplan för anslutningen.

Nationellt ramverk för samma regler i hela landet

Inera har i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) utarbetat ett "Ramverk för invånares åtkomst till journalen".

Målbilden med ramverket är att vid utgången av 2020 ska alla invånare i landet ha tillgång till all information om sig själv som dokumenterats i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård, och vårdnadshavare ska ha tillgång till barns information till det att barnet fyller 13 år. Intentionen med ramverket innebär också att alla regioner/landsting ska ha samma regler för vilken information som ska visas i e-tjänsten. Idag ser det olika ut i olika regioner/landsting.

Ineras styrelse har fastställt ramverket och rekommenderar landsting och regioner att också göra det. Ramverket väntas fastställas politiskt i VGR och kommer sedan att ligga till grund för anpassning av VGRs regelverk till det nationella ramverket. Du kan läsa hela ramverket på Ineras webbplats.

Använd informationsmaterial till patienter

Det finns en film om e-tjänsten journalen för visning på till exempel väntrums-TV samt en affisch och folder om 1177 Vårdguidens E-tjänster.

Informationsmaterial finns att ladda ner eller beställa via projektets webbplats

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20