KomHIT Flykting

Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har givit Kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (DART) i samarbete med Koncernstab kommunikation och externa relationer vid koncernkontoret i uppdrag att ta fram stöd för kommunikation att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt. Arbetet genomförs som ett projekt 2016-2017 och heter KomHIT Flykting.

Idag flyr människor till Sverige. I mötet med det svenska samhället uppstår svårigheter kopplade till språk och kultur. Det går inte alltid att få tillgång till tolk och läs- och skrivkunnigheten hos människor på flykt varierar.

Hälso- och sjukvården samt tandvården står inför särskilda utmaningar. Vården ska vara säker, av hög kvalitet och upplevas som god. Den som ger vården ska kunna utföra sitt arbete och patienten ska ha möjlighet att vara delaktig i sin egen vård. Båda parter har rätt att ställa frågor och ge svar, uttrycka önskemål och behov samt förstå talad och skriftlig information.
För att lyckas med allt detta krävs att vi ägnar särskild uppmärksamhet åt information och kommunikation. Enkel text, översatt text och bilder kan fungera som stöd för patienten och vårdgivaren

Kommunikationsmaterial

På projektets webbsida finns samtalskartor, informationsfoldrar, omvårdnadsfrågor och annat stöd för kommunikation med människor på flykt. Materialet har tagits fram tillsammans med personal i olika verksamheter inom sjukvård och tandvård. Materialet är översatt till tio språk – albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja – och kan användas som komplement till tolk.

Kom HIT Flykting kommunikationsstöd

Informationsmaterial som kan användas på personalträffar, APT och liknande:

Kommunikationsstöd för människor på flykt

KomHIT Flykting (kortversion) from Västra Götalandsregionen on Vimeo.</

Ulrika Ferm

Enhetschef, docent
Telefonnummer

Läs mer

The European Hospital and Healthcare Federation’s Exchange programme for healthcare professionals

HOPE Exchange Programme

Get to know Maria and Sjoer from HOPE