Utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården för barn och unga i Västra Götalandsregionen fungerar till vissa delar bra, men trots detta finns det ojämlikheter och brister i vården. Det kan handla om långa väntetider, bristande samverkan eller otillräckligt med stöd och insatser till barn och anhöriga.

Västra Götalandsregionen har startat ett arbete med att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård. Syftet är att på sikt uppnå en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga. Vården ska se till alla barns och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling och arbetet ska genomsyras av ett barnperspektiv. Inledningsvis fokuserar vi på gruppen barn och unga med långvarig sjukdom och många vårdkontakter.

På lång sikt ska vi

  • Uppnå en god, sammanhållen hälso- och sjukvård för alla barn och unga
  • Veta vilka behov barn och unga med familjer har
  • Definiera problemområden och finna lösningar
  • Barnsäkra omställningen av hälso- och sjukvården

I arbetsgruppen ingår representanter för den samlade barnsjukvården, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Dialog och förankring sker med patienter, anhöriga och med kommunala verksamheter.

Delrapport 1. Regional utvecklingsplan - hälso- och sjukvård för barn och unga i Västa Götalandsregionen

Bildspel för chefer/medarbetare som arbetar med barn och unga i VGR

Uppdragshandling. Regional utvecklingsplan för barnhälsosjukvården i VGR

Ordförandekonferens 1890301 Regionala barnuppdraget
Presentation på medicinska sektorsrådens ordförande konferens 180301 kring projektets bakgrund, syfte, mål, innehåll och nuläge. Ett inledande arbete med avgränsningar och val av 5 representativa målgrupper inom området barn och unga med kronisk sjukdom och många vårdkontakter skall leda till en första delrapport i april kring nuläge och behovsbild. Datainsamling, olika enkäter samt djupintervjuer av föräldrar och ungdomar pågår. Deltagande och dialog önskas med alla verksamheter i VGR som möter barn och unga med deras anhöriga. Många barn vårdas också i vuxensjukvården liksom vi har den aspekten att övergången från barn till vuxen skall göras så bra som möjligt

Peter Almgren, projektledare, koncernkontoret, peter.almgren@vgregion.se

Malin Lasu Sundborn, delprojektledare, koncernkontoret malin.lasu-sundborn@vgregion.se

Anne-Berit Ekström, Habilitering och hälsa, anne-berit.ekstrom@vgregion.se

Maria Söderberg, SkaS, maria.katarina.soderberg@vgregion.se

Niklas Segerdahl, Säs, niklas.segerdahl@vgregion.se

Jens Halldin, Närhälsan,  jens.halldin@vgregion.se

Maja Berndes, Närhälsan, maja.berndes@vgregion.se

Karin Andersson, Angereds Närsjukhus, karin.ai.andersson@vgregion.se

Antonia Reuter, MBHV psykologenheterna VGR toni.reuter@vgregion.se

Sven Ernstsson, kunskapscentrum psykisk hälsa, koncernkontoret, sven.ernstsson@vgregion.se

Suzanne Ågård (ersättare BUP) suzanne.agard@vgregion.se

Lars Ahngnell (ersättare BUP) lars.ahngnell@vgregion.se

Arne Nässén Carlanderska allmänmedicin, arne.nassen@carlanderska.se

Lars Gelander, NPO barn och unga

 

Peter Almgren

barnuppdraget@vgregion.se