Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård

Sidan är flyttad

Sidan är flyttad till www.vgregion.se/vardskiftet.

Gå till information om barnuppdraget på Vårdskiftet

Hälso- och sjukvården för barn och unga i Västra Götalandsregionen fungerar till vissa delar bra, men trots detta finns det ojämlikheter och brister i vården. Det kan handla om långa väntetider, bristande samverkan eller otillräckligt med stöd och insatser till barn och anhöriga.

Västra Götalandsregionen har startat ett arbete med att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård. Syftet är att på sikt uppnå en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga. Vården ska se till alla barns och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling och arbetet ska genomsyras av ett barnperspektiv. Inledningsvis fokuserar vi på gruppen barn och unga med långvarig sjukdom och många vårdkontakter.

På lång sikt ska vi

  • Uppnå en god, sammanhållen hälso- och sjukvård för alla barn och unga
  • Veta vilka behov barn och unga med familjer har
  • Definiera problemområden och finna lösningar
  • Barnsäkra omställningen av hälso- och sjukvården

I arbetsgruppen ingår representanter för den samlade barnsjukvården, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Dialog och förankring sker med patienter, anhöriga och med kommunala verksamheter.

Årsrapport 2018

Delrapport 1. Regional utvecklingsplan - hälso- och sjukvård för barn och unga i Västa Götalandsregionen

Bildspel för chefer/medarbetare som arbetar med barn och unga i VGR

Uppdragshandling. Regional utvecklingsplan för barnhälsosjukvården i VGR

I dagarna gick vi upp med vår årsrapport till beslutsfattarna i regionen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Se bilagor i denna nyhet. I korthet innefattar denna en bra helhetsbild över regionen gällande trender som påverkar barn och ungas hälsa, samhällsfaktorer samt genomlysning av befintliga hälso- och sjukvårdssystemet i Västra Götalandsregionen. I en mer detaljerad fördjupning beskriver vi fakta och data kring den femtedel av barnbefolkningen som har komplexa behov – det vill säga långvarig sjukdom / ohälsa samt många kontakter med vården. Det är fler barn än vi trodde! Slutligen har vi definierat 6 huvudsakliga spår framåt där vi kommer att gå från kartläggande lärande till att pröva i testverksamheter och lära på systemnivå. Här kommer verksamheter som möter barn att göras delaktiga över hela regionen, vi har flera konkreta exempel och ambitionen är att bredda intressanta modeller, pröva nytt och försöka involvera barn med komplexa behov i arbetsmodeller som går över förvaltningsgränser och vårdnivåer. Som bilaga finner ni också en intervjustudie med föräldrar till barn med kronisk sjukdom / komplexa behov – med många hårresande men också värmande citat. Problembilden framträder tydligt och är samstämmig med alla data vi hittills samlat in i projektet. Därför lämnar vi nu kartläggningen och försöker börja göra något åt de största problemen för denna grupp. Vi djupintervjuar nu 20 ungdomar och ställer samtidigt frågan om de vill delta i en referensgrupp av unga framöver. Samtidigt startar vi upp ett väntrumsprojekt där barn och unga samt deras närstående görs delaktiga i arbetet genom en digital plattform.

Kontakta din person i styrgruppen som är dig närmast eller mig som projektledare om du har frågor eller idéer!

Bilaga 1 Kartor utbudspunkter barnhälsosjukvården 2018

Bilaga 2 – Intervjustudie föräldrar till barn med kronisk sjukdom

Efter delrapporten i april har styrgruppen haft en genomgående diskussion kring det fortsatta arbetet och en dialog med uppdragsgivarna. Till årsrapporten, som kan ses som ett underlag till våra beslutsfattare, har vi två huvudsakliga mål. Det första att bättre och mer säkert kunna beskriva nuläget och brister i Västra Götalandsregionen när det gäller hälso- och sjukvård för barn o unga, detta utifrån ett barn och närstående perspektiv. Här behöver vi peka på skillnader inom regionens olika delar också. Vi vill även visa på vilka verksamheter som har vilket uppdrag gentemot barn med närstående. Det andra målet att beskriva vägar framåt, en början till målbild, rekommendationer eller krav för en förbättrad hälso- och sjukvård. I vissa delar kanske förslag på fördjupade utredningar för att komma vidare. Detta andra mål behöver i mesta möjliga mån vara förankrat hos och framtaget tillsammans med medarbetare, chefer, patienter och närstående.

För övrigt finns ett dussintal delprocesser i uppdraget som vi kommer arbeta med under året, bland annat systematiskt arbete med prövning av barns rättigheter, kommunal referensgrupp, nuläge och behov hos gruppen barn och unga med ont i magen, jämlik kompetenstillgång, analys av djupintervjuer med föräldrar och ungdomar etc. Kika gärna på bifogade bilder.
Vi försöker arbeta upp en metodik nu som kan fungera snabbt, enkelt och digitalt ute i verksamheterna så att även medarbetare kan göras delaktiga utan så mycket tidsspill. Vi återkommer kring detta. Under tiden går det bra att kontakta projektledare eller medlem av styrgupp som finns närmast dig.

Barnuppdraget - projektplan 2018

Ordförandekonferens 1890301 Regionala barnuppdraget
Presentation på medicinska sektorsrådens ordförande konferens 180301 kring projektets bakgrund, syfte, mål, innehåll och nuläge. Ett inledande arbete med avgränsningar och val av 5 representativa målgrupper inom området barn och unga med kronisk sjukdom och många vårdkontakter ska leda till en första delrapport i april kring nuläge och behovsbild. Datainsamling, olika enkäter samt djupintervjuer av föräldrar och ungdomar pågår. Deltagande och dialog önskas med alla verksamheter i VGR som möter barn och unga med deras anhöriga. Många barn vårdas också i vuxensjukvården liksom vi har den aspekten att övergången från barn till vuxen ska göras så bra som möjligt

Peter Almgren, projektledare, koncernstab

Eva Midbjer Hammarström, barnhabilitering eva.hammarstrom@vgregion.se

Ulrika Mattson Köhlfelt, NU sjukvården

Toni Reuter, MBHV Närhälsan

Karin Mellgren, SU/DSBUS, RPO barn

Jens Halldin, Närhälsan, Vårdcentral

Arne Nässén, Carlanderska, Vårdcentral

Niklas Segerdahl, SÄS, ordförande RPO barn

Maja Berndes, Närhälsan hälso- och specialistvård

Karin Andersson, ANS barncentrum

Sven Ernstsson BUP, Kungälv

Lars Ahghnell & Suzanne Ågård ersättare BUP

Johan Ström, Koncernkontoret johan.b.strom@vgregion.se

Peter Almgren

barnuppdraget@vgregion.se
Senast uppdaterad: 2019-01-29 13:09