Om projektet

Införandeprojektet för PrimärvårdsKvalitet inom Västra Götalandsregionen drivs av koncernkontoret. Projektet omfattar både Närhälsan och privata vårdgivare och avser både vårdcentraler och rehabenheter.

Det finns olika möjligheter att få introduktion till PrimärvårdsKvalitet via införandeprojektet. En väg är att använda detta material. Du kan också delta i de fysiska introduktionsutbildningar som erbjuds, där flera enheter deltar vid samma tillfälle. Anmälan görs i VGR Kalendern. 

Införandeprojektet kommer också i mån av tid och resurser ge möjlighet till enskilda möten med introduktioner.

Introduktionswebben har tagits fram av Västra Götalandsregionen i syfte att underlätta anslutningen till PrimärvårdsKvalitet för vårdenheterna. Grundmaterial och inspiration är hämtat från Sveriges Kommuner och Landstings sida för PrimärvårdsKvalitet. 

Bakgrund

Västra Götalandsregionen har länge legat i framkant när det gäller kvalitetsdata och varit med från starten när PrimärvårdsKvalitet lanserades 2016. 

Enligt den senaste upplagan av Krav-och Kvalitetsboken ska alla vårdcentraler leverera data till PrimärvårdsKvalitet under 2019. Anslutningen till PrimärvårdsKvalitet är idag inget krav för rehabenheter men stimulansersättning ges till de som ansluter sig, i syfte att stödja enheternas kvalitetsdrivna verksamhetsutveckling.

Historik

År 2000 togs initiala steg till att få till stånd automatisk hämtning av data från våra patientjournaler i Primärvården nationellt, med initiativ från de allmänmedicinska institutionerna och på uppdrag av Socialstyrelsen.

År 2010 togs ett nytt initiativ från SFAM att i samverkan med de allmänmedicinska institutionerna verka för att data för forskning och kvalitetsutveckling skulle kunna tas fram på nationell, såväl som på regional och lokal nivå, i syfte att användas för kontinuerlig kvalitetsutveckling

2012-2015 Statlig satsning på Nationella Kvalitetsregister. Professionsföreningarna påbörjade arbetet med att ta fram kvalitetsindikatorer som är speciellt utformade för primärvård och som lämpar sig för automatisk datahämtning.

2014-2017 Statlig satsning för förbättrad vård vid kronisk sjukdom. Den nationella arbetsgruppen samt valideringsgruppen startade sina arbeten.

Se också

Delbetänkande i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, God och nära vård. En primärvårdsreform, SOU 2018:35, sid 352 9.4.2 Kunskapsstyrning, där man skriver att "Landsting/regioner bör ge samtliga utförare förutsättningar att ansluta sig till PrimärvårdsKvalitet"

Senast uppdaterad: 2019-03-27 13:21