Analysera verksamheten

För att komma igång så ta hjälp av och använd frågorna här för att hitta relevanta områden. Det viktiga i de funna svaren är att kunna se vad de betyder i din verksamhet.

Kan du se orsaker till att värdena ser ut som dom gör, och kan du se möjligheter till förbättringar? Mätvärdena du hittar ger en punkt för hur det ser ut i nuläget och en punkt att utgå ifrån om du vill genomföra en förändring.

Frågeställningar att analysera för vårdcentraler

- Hur har kontinuiteten på vårdcentralen utvecklats senaste 1,5 året?
- Hur stor andel av patienter med ischemisk hjärtsjukdom behandlas med betablockerare?
- För hur stor andel av patienterna med kronisk sjukdom har vi registrerat tobaksbruk för?
- Finns det några könsskillnader i prevalensen för KOL-patienter?
- Är vi bra på att följa upp våra hjärtsviktspatienter med återbesök?
- Hur förhåller vi oss till Stramas riktlinjer för antibiotikaförskrivning vid pneumoni?

Frågeställningar att analysera för rehabenheter

Upprättar enheten rehabiliteringsplan till patienter med kronisk sjukdom i låg eller hög grad, fundera på arbetssätt och önskat arbetssätt (Pr12).

 • Andel patienter med stroke på Rehabenheten, får de del av insatser enligt nationella riktlinjer, enligt indikatorerna (T/S12-14)? Hur förhåller sig insatserna till vararandra?
 • Titta på prevalensen för kronisk sjukdom. Uppmärksammar vi om patienter som kommer till oss har en kronisk sjukdom? Behöver vi utöka rehab-insatserna? Registrerar vi koden, har vi rutiner för det? 
 • Hur förhåller sig Andel patienter med artros som fått artrosskola till de som fått handledd träning, till varandra (Ar12 och Ar13)? Vad påverkar värdena?
 • Vilka reflektioner har ni kring resultaten (Ar12 och 13), finns det något i vårt arbetssätt som skulle kunna påverka resultatet?
 • Andel patienter med KOL på Rehabenheten, får de del av insatser enligt nationella riktlinjer, enligt indikatorerna (KOL12-16)? Hur förhåller sig insatserna till vararandra? ​
 • Titta på prevalensen för KOL Uppmärksammar vi om patienter som kommer till oss har en KOL? Behöver vi utöka rehab-insatserna? Registrerar vi koden, har vi rutiner för det? ​
 • Hur ser Kontinuitetsvärdet ut för patienter med kronisk sjukdom? Finns det något i vårt arbetssätt som skulle kunna påverka resultatet? (Ko1FT, Ko1AT, Ko4)
 • Hur registreras levnadsvanor på enheten? Ställs frågor om fysisk aktivitet tex? 
 • Hur tänker du kring att registrera diagnos, KVÅ-koder och andra begrepp som kan fungera som sökord? Vad ser du för hinder och möjligheter?

 • Är ni flera på enheten som registrerar enligt punkten ovan, så fundera på om det sker på ett enhetligt sätt.

 • Titta på prevalensen för någon av de kroniska sjukdomarna, eller på någon annan indikator som är relevant för er. Jämför hur ni ligger till i förhållande till andra enheter och om det är tydligt att det är bra med ett högt eller lågt värde?

 • Vad kan det finnas för möjliga orsaker till det?Är det något i vårt mönster vi måste ändra?

Tips!

Tänk på att förbättringar blir bäst om alla inblandade har samma bild och är involverade.

 • Använd ett APT när hela personalgruppen eller delar av den är samlad.
 • Kanske har ni en befintlig arbetsgrupp som arbetar med förbättringsarbeten, eller så behöver ni forma och starta en sådan grupp.
 • Frågorna kan också användas i diskussionsgrupper  mellan professionerna läkare och sköterskor, eller mellan fysioterapeut och arbetsterapeut osv.
 • Frågorna kan också användas för egen reflektion om du läser på egen hand

 

Senast uppdaterad: 2019-03-21 11:30