Kostnadsuppräkning av taxor

Från och med 1 december kostnadsuppräknas taxorna kort, normal, lång samt timtaxa som tas ut vid intygsskrivning.