Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationsplikten

Vad säger lagen?

Den nya patientlagen innebär bland annat att vårdpersonalen har utökad och förtydligad informationsplikt. Informationen ska ges på patientens villkor och anpassas till individuella förutsättningar. Personalen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått informationen. Patienten ska kunna förstå informationen, vara delaktig och ge samtycke till sin vård.

Patienten ska få relevant information om

 • sitt hälsotillstånd
 • de metoder som finns för undersökning, vård och behandling
 • de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning
 • när hen kan förvänta sig att få vård
 • det förväntade vård- och behandlingsförloppet
 • risker för komplikationer och biverkningar
 • eftervård
 • metoder för att förebygga sjukdom eller skada

Patienten ska även få information om

 • möjligheten att välja behandlingsalternativ och vårdgivare
 • möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt
 • vårdgarantin
 • möjligheten att få upplysningar hos Försäkringskassan om vård utanför landet

Informationen ska anpassas efter vad som är relevant i det enskilda fallet och på ett sådant sätt att patienten kan fatta sitt beslut. Vårdpersonalen ska respektera om patienten vill avstå från information.

Samtycke

Hälso- och sjukvård får endast ges om patienten samtycker. Samtycke kan lämnas skriftligt, muntligt eller genom handling. Patienten kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Patienten ska vid en nödsituation få sjukvård även om hen inte kan ge sitt samtycke. Om en patient avstår från viss vård och behandling ska hen få information om vilka konsekvenser det kan få.

Informationen ska anpassas

Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Patienter som inte förstår eller talar svenska fullt ut har rätt till samma goda information som andra patienter. Det innebär bland annat att vårdpersonalen ska använda tolk om det behövs. Med ”andra individuella förutsättningar” menas till exempel funktionsnedsättning, utbildning, könsidentitet, religion och andra omständigheter som kan påverka hur informationen bör ges. Vårdpersonalen ska utforma sin information så att den blir tillgänglig för alla. Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs eller om patienten ber om det. 

Även barn har rätt till information som är anpassad efter deras förutsättningar. Information ska utformas med omsorg och ges på ett hänsynsfullt sätt utifrån barnets mognad och situation. Barn ska ges utrymme att få uttrycka sin åsikt. 

Information vid vårdskada

Om det har inträffat en vårdskada ska patienten snarast få information om händelsen som har inträffat, vilka åtgärder som ska vidtas, möjligheten att anmäla klagomål och begära ersättning och om patientnämndernas verksamhet. I patientlagen förstärks patientnämndens roll. Patientnämnden ska tillhandahålla den information som patienterna behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården. 

Rutiner och processer som påverkas i Västra Götalandsregionen

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Men forskning visar att

 • patienter glömmer 40-80 procent av den medicinska informationen som ges av hälso- och sjukvårdspersonal
 • hälften av informationen missförstås
 • upp till 45 procent av patienterna inte kan redogöra för de största riskerna med sin operation trots att de ha skrivit på ett medgivande. 

Kunskapscentrum för Jämlik vård i Västra Götalandsregionen har tagit fram samtalsguiden Förstå mig rätt. Den är ett sätt att minska missförstånden mellan patienten och vårdpersonalen. 

Använd 1177 för att enklare uppfylla informationsplikten

1177 Vårdguiden har en ny temasida för vårdpersonal som kan underätta arbetet med att uppfylla informationsplikten gentemot patienterna. Använd 1177.se i mötet med patienten både innan, under och efter besök. Tipsa om att de kan läsa mer på webbplatsen och ta del av andras erfarenheter. Skriv gärna ut artiklar om sjukdomar, undersökningar och behandlingar och dela ut i mötet med patienten. 

1177 Vårdguiden för vårdpersonal

Presentationsmaterial och diskussionsunderlag om sjukvårdens informationsplikt

Förstå mig rätt - en guide för att minska missförstånden i vården

En film om olika perspektiv på patientmötet

Om teach-back-metoden på Youtube

Socialstyrelsens handbok för vårdpersonal - din skyldighet att informera och göra patienten delaktig

Marga Brisman

Ledning, hälso- och sjukvård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anke Samulowitz

För samtalsguiden ”Förstå mig rätt”
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-03-14 12:42