Om patientlagen, fakta och bakgrundsinformation

Syftet med patientagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med vården. Patientlagen ersätter till viss del hälso- och sjukvårdslagen.

Patientlagen innehåller bestämmelser om:

 • tillgänglighet

 • information
 • samtycke
 • delaktighet
 • fast vårdkontakt och individuell planering
 • val av behandlingsalternativ och hjälpmedel

 • ny medicinsk bedömning

 • val av utförare

 • personuppgifter och intyg

 • synpunkter, klagomål och patientsäkerhet 

Nyheter i lagen

Patientlagen innehåller många bestämmelser om patientens ställning som redan tidigare finns i andra lagar. Den innehåller också större förändringar och förtydliganden jämfört med gällande lagstiftning, bland annat:

 • Invånare får möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela Sverige. Invånarna kan också välja privata vårdgivare som har avtal med något landsting.
 • Valfriheten gäller hela det vårdutbud som finns i ett annat landsting även om det inte finns i hemlandstinget.
 • Hänsyn måste tas till remissregler som finns.
 • Vårdgivarna ska vid planerad vård prioritera patienter enbart utifrån medicinska behov. Det innebär att patienter folkbokförda (eller kvarskrivna) i annat landsting ska tas emot på samma villkor som de som är bosatta i Västra Götaland.
 • Vårdens informationsplikt mot patienten utökas. Information till patienter ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
 • Patienter får utvidgad möjlighet till en ny medicinsk bedömning i valfritt landsting.
 • Bestämmelser om barns inflytande över sin egen vård införs i lagen

Patientlagen ska stärka patienternas ställning (SKL)

Patientlagen i sin helhet

Sammanfattning av patientlagen (Promemoria från SKL)

Dokumentation från konferens om patientlagen (SKL)

Margareta Axelson

Handläggare, hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering, psykiatri
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22