Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remisshantering

Remisshantering

En remiss är en skriftlig begäran om övertagande av vårdansvar av en patient för bedömning och/eller behandling. Remissen redogör för symtom och tidigare sjukdom och ska vara av sådan kvalitet att mottagande vårdgivare kan bedöma det medicinska behovet.

Utfärdande av remiss/specialistvårdsremiss    

Remisser kan utfärdas av all legitimerad vårdpersonal. 

Specialistvårdsremisser används i speciella fall, exempelvis när patienten ska få

  • tillgång till kompetens hos annan vårdgivare, utanför det egna landstinget/regionen
  • en ny medicinsk bedömning inom eller utom det egna landstinget (Patientlagen 8 kap)
  • få vård inom vårdgarantins tidsgränser hos annan vårdgivare (Patientlagen 2 kap)

Vid remittering till annat landsting/region ska den nationella remissen/betalningsförbindelsen användas. I de flesta landsting/regioner krävs ingen remiss av legitimerad vårdpersonal. En patient kan istället skriva en egenremiss/egen vårdbegäran, som utgör ett underlag för den medicinska bedömningen. Egenremiss/egen vårdbegäran kan inte skrivas för medicinsk service.

Remisskrav vid valfrihet

Reglerna om patientens valmöjligheter innebär ingen skyldighet att skriva remiss. Vårdgivaren ska göra en medicinsk bedömning av vårdbehovet. Om det finns ett medicinskt vårdbehov ska remiss utfärdas.

Öppenvård

En patient har rätt att söka all offentligt finansierad öppenvård, både inom och utom Västra Götalandsregionen. (Patientlagen 9 kap). Utifrån den medicinska bedömningen om vårdbehov, ska en vårdgivare avgöra om patienten kan tas emot.

Västra Götalandsregionen (VGR) har inget remisskrav. 

I de flesta fall behöver patienten skriva en sk egenremiss/egen vårdbegäran, som utgör ett underlag för den medicinska bedömningen.

Om en västragötalänning utifrån valfrihet vill söka öppen vård i ett annat landsting, som har krav på remiss till den öppna specialistvården, gäller vårdlandstingets remissregler. Detta utifrån att vårdlandstinget ska ge vård på samma villkor som för de egna invånarna. 

Patienten behöver söka sig till en primärvårdsläkare, antingen i hemlandstinget eller vårdlandstinget, som sedan har möjlighet att remittera patienten vidare till den specialiserade öppenvården.

Om det finns krav på remiss så kan den skickas direkt till en vårdgivare. Det är sedan vårdgivarens ansvar att kontrollera att patienten har nödvändig remiss.

När en patient från VGR vill söka till en privat vårdgivare, som ett annat landsting har ett tillgänglighetsavtal med, kan specialistvården i VGR behöva utfärda ett intyg/remiss. Detta i och med att det i avtalet kan framgå att patienten endast få nyttja avtalet om det inte går att få vård inom vårdgarantins tidsgränser. 

Remissen kan skickas direkt till en privat utförare under förutsättning att avtalet är öppet för utomlänspatienter. Kontraktet ska motsvara bestämmelserna i 4§ HSL.

Om en utomlänspatient vill söka öppen vård i VGR gäller att utförare i VGR beaktar eventuella remisskrav i patientens hemlandsting. Patienten behöver söka sig till en primärvårdsläkare, antingen i hemlandstinget eller i VGR, som sedan har möjlighet att remittera patienten vidare till den specialiserade öppenvården.

Ett hemlandsting ersätter enbart ett vårdlandsting för öppenvård, om eventuella krav på remiss från allmänläkare till specialistläkare och fysioterapeut/sjukgymnast har iakttagits.

Slutenvård

Patienten ska erbjudas möjlighet att i andra landsting välja att få sin behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården, efter det att behovet har fastställts i hemlandstinget. Det krävs ett godkännande av hemlandstinget i förväg. Den nationella remissen/betalningsförbindelsen ska användas. (Riksavtalet kap 4.2).

Medicinsk service

En patients begäran att få medicinsk service utförd hos andra landsting ska tillgodoses (Riksavtalet kap 5). 

Källhänvisningar: Patientlag SFS 2014:821, Riksavtal för utomlänsvård 2015-01-01, Regelverk – Remiss inom hälso- och sjukvård, HSD-A, dnr RS 621-2011 samt Västra Götalandsregionens remisshantering vid öppen utomlänsvård, HSD-A, dnr HS 122-2015

Margareta Axelson


Senast uppdaterad: 2017-03-14 12:53